Friday , June 21 2024

Tag Archives: Lungu

Lungu vrea `n continuare dialog cu sindicatele de la SC Termica privind centrala pe biomasa si privatizarea actualului CET

Sindicatele din societatea de termoficare a Sucevei au evitat s\ fac\ declara]ii dup\ `ntrevederea de ieri cu primarul, preciz=nd doar c\ afirma]iile sale nu sunt `mp\rt\[ite [i de ei [i vor comunica punctul de vedere `ntr-o conferin]\ separat\ n printre punctele de divergen]\ `ntre primar [i sindicate a fost cel …

Mai mult »

Lift nou la Primaria Suceava

N primarul Ion Lungu sus]ine c\ actualul lift este foarte periculos pentru c\ se defecteaz\ des [i inten]ioneaz\ ca p=n\ la Zilele Sucevei s\ achizi]ioneze [i instaleze un nou ascensor, suma bugetat\ de municipalitate fiind de 400.000 de lei ~n urm\toarele luni va fi montat un lift nou la Prim\ria …

Mai mult »

Lungu vrea sa introduca mai multe sensuri unice si sa amenajeze noi parcari rezidentiale in Suceava

Conducerea Prim\riei municipiului Suceava are `n vedere identificarea unor noi zone unde pot fi amenajate parc\ri reziden]iale [i a unor noi po]iuni de carosabil unde pot fi instituite reguli de cicula]ie rutier\ `ntr-un singur sens. Primarul Ion Lungu a declarat c\ `n cursul acestei s\pt\m=ni vor avea loc discu]ii cu …

Mai mult »

Lungu spune ca blocuri ANL se vor mai ridica la Suceava doar daca se vand actualele apartamente

N primarul Sucevei a declarat c\ este posibil\ finan]area lucr\rilor pentru construirea mai multor blocuri care s\ totalizeze 80 de locuin]e ANL, `ns\ alocarea de fonduri guvernamentale este condi]ionat\ [i de rapiditatea cu care se v=nd actualele apartamente ANL construite `n municipiul Suceava Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sus]ine c\ …

Mai mult »

Lungu spune ca asfaltarea strazilor din Suceava nu va fi afectata de investitiile in retelele de utilitati

N „Nu este pornit\ nici o sta]ie de asfalt `n ora[, iar din discu]iile avute cu firmele care realizeaz\ lucr\rile se pare c\ dup\ 1 aprilie se va `nt=mpla acest lucru. P=n\ atunci facem lucr\ri preg\titoare”, a declarat primarul Ion Lungu Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ lucr\rile …

Mai mult »

Ion Lungu isi doreste ca Suceava sa fie un „oras al florilor” in anul 2011

Primarul Sucevei, Ion Lungu a abordat, ieri, `n cadrul conferin]ei de pres\ s\pt\m=nale, subiectul estetiz\rii ora[ului. De[i municipiul re[edin]\ de jude] arat\ mohor=t dup\ trecerea iernii, cu str\zi avariate care urmeaz\ s\ fie asfaltate, cu [antiere din loc `n loc, care se vor `nmul]i pe m\sur\ ce proiectele de modernizare …

Mai mult »

Primarul Lungu sprijina directionarea a 2% din impozitul pe venit catre SMURD

N din banii colecta]i s-ar putea achizi]iona o aeronav\ pentru interven]ie `n caz de urgen]\ Primarul Ion Lungu a declarat ieri c\ sprijin\ at=t personal, c=t [i oficial direc]ionarea celor 2% din impozitul pe venit c\tre „Funda]ia pentru SMURD”. Bugetul care va fi direc]ionat `n acest mod de c\tre locuitorii …

Mai mult »

Primarul Sucevei a maturat strazile in cartierul Obcine

Ieri, primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat la ac]iunea de cur\]enie a ora[ului. Primarul Sucevei a `nceput de pe strada Bistri]ei, din cartierul Obcine, [i a continuat cu alte zone din cartierul respectiv. El a fost `nso]it de viceprimarul Lucian Har[ovschi [i de lucr\tori de la firma de salubrizare Rosal. …

Mai mult »

Lungu a cerut alocarea a patru milioane de lei pentru plata salariilor profesorilor

N primarul Sucevei a precizat c\, de[i asigurarea de fonduri pentru plata salariilor la personalul din unit\]ile de `nv\]\m=nt nu este atribu]ia direct\ a municipalit\]ii, a f\cut demersuri `n acest sens din solidaritate cu cadrele didactice n potrivit lui Ion Lungu, ministrul Educa]iei ar fi spus c\ solu]ionarea acestei probleme …

Mai mult »

Lungu cere societatii Termica sa ieftineasca pretul de vanzare al gigacaloriei

N scopul acestei solicit\ri este diminuarea cheltuielilor de producere, transport [i distribu]ie a energiei termice, iar `n acest fel bugetul local s\ nu mai fie `mpov\rat de obligativitatea achit\rii unor subven]ii foarte mari Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a cerut societ\]ii „Termica” ca pentru iarna viitoare s\ ia m\suri viz=nd …

Mai mult »