Sunday , December 4 2022

Lungu vrea ca beneficiarii ajutorului social sa munceasca mai mult, iar criteriile de acordare a banilor sa fie inasprite

N `n [edin]a de ast\zi a Consiliului Local Suceava se va supune aprob\rii un proiect de hot\r=re `n baza c\ruia se vor modifica o serie de criterii pentru acordarea venitului minim garantat

Familiile [i persoanele singure care de]in bunuri care fac parte din categoria celor dispensabile ar putea s\ nu mai primeasc\ ajutorul social acordat `n baza legii 416. Totodat\, persoanele apte de munc\ [i care `ndeplinesc condi]iile de a primi ajutorul social vor trebui ca, lunar, s\ presteze mai multe activit\]i de interes comunitar `n intervalul 7.30-15.30, cei `n cauz\ urm=nd a participa, dup\ `mprejur\ri, la desz\pezire, `ndep\rtarea ghe]ii, m\turatul aleilor, vopsirea b\ncilor, `ntre]inerea locurilor de joac\ pentru copii [i a parcurilor, precum [i la unele activit\]ii ale cantinei de ajutor social.
Consiliul Local Suceava va dezbate `n [edin]a de azi proiectul de hot\r=re prin care sunt propuse spre aprobare noile m\suri privind acordarea ajutorului social potrivit Legii Venitului Minim Garantat (VMG). Primarul Ion Lungu, ini]iator al proiectului respectiv, a explicat c\ vor fi luate `n calcul [i veniturile poten]iale provenite din valorificarea bunurilor care nu sunt de strict\ necesitate.
Astfel, `n conformitate cu anexa la proiectul respectiv vor mai beneficia de VMG doar cei care au numai un singur televizor, precum [i c=te un radiocasetofon, computer, laptop, ma[in\ de sp\lat, frigider sau ma[in\ de g\tit. Dac\ proiectul ini]iat de primar va fi adoptat `n forma propus\, atunci nici sucevenii care de]in terenuri intravilane `n suprafa]\ de peste 500 de metri p\tra]i, inclusiv cel pe care se afl\ locuin]a de domiciliu nu vor mai beneficia de VMG. La fel ca [i posesorii unui depozit bancar `n valoare de peste 3000 de lei, precum [i cei cu alte imobile dec=t cea cu destina]ia de locuin]\ [i aflate `n proprietate, concesiune, `nchiriere, sau comodat. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Trei transporturi ilegale de lemn, depistate, vineri, de polițiștii suceveni

Și în cursul zilei de vineri, polițiștii au continuat controalele în trafic pentru depistarea celor …

No comments

  1. Domnule primar, ar putea fi un lucru benefic sa preluati toate serele din lunca Sucevei si sa ne spuneti si noua regimul lor juridic dupa 20 de ani. E un pas bun daca lamuriti aceasta treaba si dupa aceea sa le puteti pune in functiune. Chiar daca nu sunt de acord cu politicile actuale, cand sunt idei bune le accept.

  2. ohooo, daca s-ar face verificarile ca lumea, nici un sfert din beneficiari nu ar mai primi aceste subventii……. 99% primesc cei care nu trebuie…….