Tuesday , May 28 2024

Tag Archives: Lungu

Lungu cere firmelor care au lucrat la artera principală de circulaţie să remedieze problemele apărute la gurile de canal

  Unele din grătarele de scurgere s-au făcut un pic târziu, în toamna trecută şi s-au forţat lucrurile. Se vor reface gratuit, astfel încât să avem străzi corespunzătoare din punct de vedere tehnic”, a mai spus Ion Lungu.   Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a solicitat firmelor care au executat …

Mai mult »

Combatantii pentru Primarie si CJ: 11 pentru locul de presedinte al CJ, 9 pentru fotoliul de primar al Sucevei

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur candideaz\ pentru al doilea mandat de pre[edinte al CJ, al\turi de un deputat, de [eful Registrului Comer]ului [i de un fost vicepre[edinte al CJ, `n curs\ intr=nd, `ns\, `n total, nu mai pu]in de 11 persoane care r=vnesc la aceast\ func]ie n primarul municipiului …

Mai mult »

Strazile din municipiul Suceava ar putea fi reparate, anul acesta, de firmele SUCT si FlorConstruct

„Sunt [anse ca s\ `ncheiem contractul `n aceast\ s\pt\m=n\, `n a[a fel `nc=t s\ demar\m acest proiect de repara]ii la 50 de str\zi. Vom `ncerca, `n aceast\ perioad\, s\ nu bloc\m circula]ia `n ora[, av=nd `n vedere c\ este `n derulare [i un alt proiect de modernizare pe fonduri europene, …

Mai mult »

Primarul Sucevei vrea sa modernizeze Piata Mica

Azi, primarul Ion Lungu va avea o `ntrevedere cu comercian]ii din Pia]a „George Enescu”, cunoscut\ sucevenilor cu denumirea de Pia]a Mic\. Scopul acestei discu]ii este legat de m\surile de modernizare a aleii comerciale [i a pie]ei, Ion Lungu declar=nd c\ are `n vedere, pentru `nceput, asfaltarea aleiii comerciale care face …

Mai mult »

Cartierul de case pentru tineri din zona Tatarasi se va numi „Europa”

„Av=nd `n vedere c\ aceste suprafe]e de teren vor fi date de Ziua Europei [i pentru c\ noi am accesat foarte multe fonduri europene, suntem de p\rere c\ ar fi bine ca acest cartier nou s\ se cheme cartierul Europa”, a declarat primarul de Suceava, Ion Lungu, potrivit c\ruia vor …

Mai mult »

Lungu vrea `n continuare dialog cu sindicatele de la SC Termica privind centrala pe biomasa si privatizarea actualului CET

Sindicatele din societatea de termoficare a Sucevei au evitat s\ fac\ declara]ii dup\ `ntrevederea de ieri cu primarul, preciz=nd doar c\ afirma]iile sale nu sunt `mp\rt\[ite [i de ei [i vor comunica punctul de vedere `ntr-o conferin]\ separat\ n printre punctele de divergen]\ `ntre primar [i sindicate a fost cel …

Mai mult »

Lift nou la Primaria Suceava

N primarul Ion Lungu sus]ine c\ actualul lift este foarte periculos pentru c\ se defecteaz\ des [i inten]ioneaz\ ca p=n\ la Zilele Sucevei s\ achizi]ioneze [i instaleze un nou ascensor, suma bugetat\ de municipalitate fiind de 400.000 de lei ~n urm\toarele luni va fi montat un lift nou la Prim\ria …

Mai mult »

Lungu vrea sa introduca mai multe sensuri unice si sa amenajeze noi parcari rezidentiale in Suceava

Conducerea Prim\riei municipiului Suceava are `n vedere identificarea unor noi zone unde pot fi amenajate parc\ri reziden]iale [i a unor noi po]iuni de carosabil unde pot fi instituite reguli de cicula]ie rutier\ `ntr-un singur sens. Primarul Ion Lungu a declarat c\ `n cursul acestei s\pt\m=ni vor avea loc discu]ii cu …

Mai mult »

Lungu spune ca blocuri ANL se vor mai ridica la Suceava doar daca se vand actualele apartamente

N primarul Sucevei a declarat c\ este posibil\ finan]area lucr\rilor pentru construirea mai multor blocuri care s\ totalizeze 80 de locuin]e ANL, `ns\ alocarea de fonduri guvernamentale este condi]ionat\ [i de rapiditatea cu care se v=nd actualele apartamente ANL construite `n municipiul Suceava Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sus]ine c\ …

Mai mult »

Lungu spune ca asfaltarea strazilor din Suceava nu va fi afectata de investitiile in retelele de utilitati

N „Nu este pornit\ nici o sta]ie de asfalt `n ora[, iar din discu]iile avute cu firmele care realizeaz\ lucr\rile se pare c\ dup\ 1 aprilie se va `nt=mpla acest lucru. P=n\ atunci facem lucr\ri preg\titoare”, a declarat primarul Ion Lungu Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ lucr\rile …

Mai mult »