Monday , January 17 2022

Lungu a cerut alocarea a patru milioane de lei pentru plata salariilor profesorilor

N primarul Sucevei a precizat c\, de[i asigurarea de fonduri pentru plata salariilor la personalul din unit\]ile de `nv\]\m=nt nu este atribu]ia direct\ a municipalit\]ii, a f\cut demersuri `n acest sens din solidaritate cu cadrele didactice n potrivit lui Ion Lungu, ministrul Educa]iei ar fi spus c\ solu]ionarea acestei probleme este `n curtea Ministerului de Finan]e, iar p=n\ acum nu s-au transmis semnale clare c\ se vor debloca fonduri

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\ a solicitat Ministerului Finan]elor o suplimentare cu patru milioane de lei a bugetului destinat pl\]ii salariilor din `nv\]\m`ntul preuniversitar. El a precizat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ a f\cut acest demers `n semn de solidaritate cu profesorii. De asemenea, primarul Ion Lungu a precizat c\ Prim\ria achit\ doar cheltuielile materiale la unit\]ile [colare, nu [i salariile cadrelor didactice, men]ion=nd c\ de[i banii pentru salarii vin prin prim\rie, ace[tia sunt aloca]i direct de la bugetul de stat, nu din bugetul local. Pentru c\ luna trecut\ nu au existat fonduri suficiente pentru plata integral\ a personalului din `nv\]\mântul preuniversitar sucevean, cadrele diddactice din jude]ele Suceava [i Boto[ani nu au primit salariile integral.
Primarul Ion Lungu a declarta c\ a discutat personal aceast\ problem\ cu ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, care i-ar fi transmis edilului [ef al municipiului Suceava c\ nu poate rezolva aceast\ problem\ p=n\ c=nd nu sunt deblocate fonduri de la Ministerul de Finan]e. Una din solu]iile la care a f\cut trimitere [i Ion Lungu a fost cea de mutare a unor fonduri din trimestrul IV `n trimestrul I al acestui an, `ns\ nici `n acest sens nu a primit, cel pu]in p=n\ acum, un r\spuns pozitiv. De asemenea, [eful administra]iei municipale sucevene nu exclude dintre explica]iile posibile pentru neplata integral\ a salariilor faptul c\ `n proiec]iile de buget nu au fost prev\zute suficiente sume cu care s\ se acopere [i celelalte drepturi salariale c=[tigate `n instan]\ de cadrele didactice. Ion Lungu nu a vrut s\ insiste asupra acestui aspect, preciz=nd c\ este posibil ca la fundamentarea bugetelor pentru unit\]ile de `nv\]\m=nt s\ se fi optat pentru plata e[alonat\ timp de trei ani a drepturilor salariale restante [i c=[tigate `n instan]\, a[a cum de altfel s-a procedat [i `n cazul altor categorii de bugetari. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Sucevean de 42 de ani băgat în arest, după ce a lovit cu mașina o femeie aflată pe trotuar.  Individul nu are permis, a fugit de la locul accidentului și a refuzat să sufle în etilotest

Duminică după-amiază, la ora 16.50, o persoană neidentificată inițial, în timp ce conducea un autoturism …