Sunday , January 29 2023

Lungu a cerut alocarea a patru milioane de lei pentru plata salariilor profesorilor

N primarul Sucevei a precizat c\, de[i asigurarea de fonduri pentru plata salariilor la personalul din unit\]ile de `nv\]\m=nt nu este atribu]ia direct\ a municipalit\]ii, a f\cut demersuri `n acest sens din solidaritate cu cadrele didactice n potrivit lui Ion Lungu, ministrul Educa]iei ar fi spus c\ solu]ionarea acestei probleme este `n curtea Ministerului de Finan]e, iar p=n\ acum nu s-au transmis semnale clare c\ se vor debloca fonduri

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\ a solicitat Ministerului Finan]elor o suplimentare cu patru milioane de lei a bugetului destinat pl\]ii salariilor din `nv\]\m`ntul preuniversitar. El a precizat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ a f\cut acest demers `n semn de solidaritate cu profesorii. De asemenea, primarul Ion Lungu a precizat c\ Prim\ria achit\ doar cheltuielile materiale la unit\]ile [colare, nu [i salariile cadrelor didactice, men]ion=nd c\ de[i banii pentru salarii vin prin prim\rie, ace[tia sunt aloca]i direct de la bugetul de stat, nu din bugetul local. Pentru c\ luna trecut\ nu au existat fonduri suficiente pentru plata integral\ a personalului din `nv\]\mântul preuniversitar sucevean, cadrele diddactice din jude]ele Suceava [i Boto[ani nu au primit salariile integral.
Primarul Ion Lungu a declarta c\ a discutat personal aceast\ problem\ cu ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, care i-ar fi transmis edilului [ef al municipiului Suceava c\ nu poate rezolva aceast\ problem\ p=n\ c=nd nu sunt deblocate fonduri de la Ministerul de Finan]e. Una din solu]iile la care a f\cut trimitere [i Ion Lungu a fost cea de mutare a unor fonduri din trimestrul IV `n trimestrul I al acestui an, `ns\ nici `n acest sens nu a primit, cel pu]in p=n\ acum, un r\spuns pozitiv. De asemenea, [eful administra]iei municipale sucevene nu exclude dintre explica]iile posibile pentru neplata integral\ a salariilor faptul c\ `n proiec]iile de buget nu au fost prev\zute suficiente sume cu care s\ se acopere [i celelalte drepturi salariale c=[tigate `n instan]\ de cadrele didactice. Ion Lungu nu a vrut s\ insiste asupra acestui aspect, preciz=nd c\ este posibil ca la fundamentarea bugetelor pentru unit\]ile de `nv\]\m=nt s\ se fi optat pentru plata e[alonat\ timp de trei ani a drepturilor salariale restante [i c=[tigate `n instan]\, a[a cum de altfel s-a procedat [i `n cazul altor categorii de bugetari. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Un tânăr din Câmpulung și unul din Rădăuți, prinși în toiul nopții drogați la volan

În ultimele zile polițiștii au acționat pe drumurile publice, pentru prevenirea monitorizarea și fluidizarea traficului …