Friday , June 21 2024

Lungu spune ca blocuri ANL se vor mai ridica la Suceava doar daca se vand actualele apartamente

N primarul Sucevei a declarat c\ este posibil\ finan]area lucr\rilor pentru construirea mai multor blocuri care s\ totalizeze 80 de locuin]e ANL, `ns\ alocarea de fonduri guvernamentale este condi]ionat\ [i de rapiditatea cu care se v=nd actualele apartamente ANL construite `n municipiul Suceava

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sus]ine c\ ridicarea unor noi blocuri ANL cu locuin]e destinate tinerilor cu v=rsta sub 35 de ani va putea fi f\cut\ `n func]ie de rapiditatea cu care se v=nd actualele apartamente ANL `n care tineri suceveni stau cu chirie. Primarul Sucevei a spus c\ finan]area pentru construirea efectiv\ a blocurilor de locuin]e noi la Suceava este acordat\ `n func]ie de c=t sunt de numeroase cererile pentru cump\rarea unui astfel de apartament.
De aceea, `n [edin]a de ieri a Consiliului Local Suceava au fost stabilite pre]urile cu care se vor putea cump\ra 122 de apartamente [i garsoniere ANL construite `n municipiul Suceava. primarul a spus c\ sunt 48 de cereri depuse `n acest sens, p=n\ `n prezent.
Din cauz\ c\ exist\ o necesitate mare de finan]are a unor noi lucr\ri de ridicare a alotor blocuri ANL, municipalitatea atrage aten]ia c\ dac\ locuin]ele actuale nu vor fi cump\rate de chiria[i, atunci ace[tia din urm\ nu vor mai achita, dup\ ce vor `mplini v=rsta de 35 de ani, o chirie subven]ionat\, ci una la pre]ul pie]ei. Chiria practicat\ pentru locuin]ele ANL vor acoperi cheltuielile de administrare, `ntre]inere [i repara]ii, impozitele pe cl\diri [i pe teren, precum [i recuperarea investi]iei, `n func]ie de durata normat\, precum [i de un profit supus negocierii `ntre p\r]i. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 77% dintre elevii Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au primit distincții la finalul anului școlar

La nivelul liceului, 44 de elevi (aproape 5%) au încheiat anul școlar cu media 10. …