Tuesday , May 28 2024

Tag Archives: ISPA

Avariile la reteaua de apa a Sucevei continua zi de zi, chiar daca proiectul ISPA se apropie de final

N `nlocuirea conductelor de ap\ a avut loc, potrivit datelor tehnice ale proiectului, pe distan]e de circa 30 de kilometri, pe c=nd re]elele de distribu]ie a apei `n municipiul Suceava sunt de sute de kilometri Furnizarea apei potabile a fost `ntrerupt\ temporar, ieri, pe cinci str\zi din municipiul Suceava, `n …

Mai mult »

Acuzatii de tulburare de posesie in cazul unor lucrari facute prin programul ISPA

N pe parcursul derul\rii lucr\rilor au ap\rut mai multe probleme juridice privind proprietatea, unele urm=nd a se rezolva prin schimburi de teren `ntre Prim\rie [i persoanele pe terenul c\rora se efectueaz\ lucr\ri Reprezentan]ii unei firme care face lucr\ri la extinderea re]elelor de utilit\]i `n municipiul Suceava, finan]ate prin programul european …

Mai mult »

De luni reincep lucrarile restante la ISPA

N cel pu]in cinci milioane de lei au r\mas necheltuite `n cadrul proiectului, data la care a fost prelungit termenul pentru lucr\ri fiind 15 iunie n restan]e la lucr\ri se `nregistreaz\ pe toate cele trei componente: ap\ potabil\, canalizare [i sta]ia de epurare ~ncep=nd cu data de 10 ianuarie vor …

Mai mult »

“2010 a fost un an greu, dar bun la Primaria municipiului Suceava, anul 2011 va fi un an de foc”

N cascad\ de licita]ii la sf=r[it de an, pentru investi]ii `n cadrul Programului Opera]ional Regional n “merg=nd pe actuala form\ de organizare de la Termica ne `ndrept\m spre faliment [i Termica [i Prim\ria” n “am `mpins proiectul ISPA de la spate  [i am ajuns la nivel de ]ar\ ca exemplu-pilot …

Mai mult »

Proiectul ISPA, prelungit pana in iunie 2011

Proiectul ISPA, `n valoare de 52,7 milioane euro, de reabilitare [i extindere a re]elelor de ap\-canal [i a sta]iei de epurare derulat `n municipiul Suceava [i care trebuia s\ fie `ncheiat la 31 decembrie a fost prelungit cu [ase luni pentru realizarea probelor tehnologice. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a …

Mai mult »

Lucrarile pe proiectul ISPA, intre lipsa de eficienta si pierdere de vreme

N anul acesta, firmele care au lucrat la reabilitarea re]elelor de ap\ [i de canalizare au f\cut un volum mai mare de lucr\ri dec=t `n anii trecu]i, dar tot nu s-au putut achita integral de toate sarcinile asumate `n contract Ieri diminea]\ a fost ultima [edin]\ – comandament din acest …

Mai mult »

Posibile prelungiri in cadrul proiectului ISPA

N stadiul fizic al lucr\rilor este unul ce se poate apropia de final p=n\ la sf=r[itul anului, `ns\ din cauz\ c\ iarna nu pot fi f\cute probe tehnologice pentru a se vedea exact calitatea lucr\rilor, primarul are `n vedere s\ cear\ prelungirea termenului cu `nc\ [ase luni Reabilitarea sta]iei de …

Mai mult »

Primarul Sucevei spune ca proiectul ISPA a fost laudat la nivel central, cu toate inconvenientele de pe plan local

Proiectul ISPA implementat la Suceava a fost l\udat de reprezentan]ii unit\]ii de monitorizare a proiectului de la Bucure[ti. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu care a declarat c\ reprezentan]ii unit\]ii de monitorizare a proiectului ISPA au dat Suceava ca exemplu pe ]ar\ `n sensul c\ implementarea este …

Mai mult »

Strazile din Suceava afectate de programul ISPA sunt pline de noroi

Tot mai mult noroi este pe str\zile din municipiului Suceava, `ndeosebi la cele unde s-au f\cut lucr\ri de modernizare sau reabilitare a re]elelor de ap\ [i de canalizare prin programul ISPA. Lucr\rile de reabilitare str\zilor unde `nlocuirea conductelor s-a finalizat, dar [i lucr\rile care `nc\ mai sunt de f\cut la …

Mai mult »

Strazile Nicolae B\lcescu, Ana Ipatescu si Aleea Ion Gramada, iin continuare santiere ISPA

N lucr\rile vor fi efectuate `n aceast\ perioad\, deoarece, potrivit primarului Ion Lungu, dup\ 15 septembrie va fi mai dificil, av=nd `n vedere `nceperea anului [colar S\pt\m=na aceasta alte str\zi din zona central\ vor fi `nchise din nou `n vederea efectu\rii lucr\rilor ISPA. Str\zile vizate pe care vor fi efectuate …

Mai mult »