Tuesday , May 28 2024

Acuzatii de tulburare de posesie in cazul unor lucrari facute prin programul ISPA

N pe parcursul derul\rii lucr\rilor au ap\rut mai multe probleme juridice privind proprietatea, unele urm=nd a se rezolva prin schimburi de teren `ntre Prim\rie [i persoanele pe terenul c\rora se efectueaz\ lucr\ri

Reprezentan]ii unei firme care face lucr\ri la extinderea re]elelor de utilit\]i `n municipiul Suceava, finan]ate prin programul european ISPA, s-au ales cu o pl=ngere penal\ formulat\ de un cet\]ean care i-a reclamat c\ i-au `nc\lcat proprietatea. Situa]ia a fost prezentat\, succint, la [edin]a de comandament care a avut loc, ieri, la Prim\ria Suceava. Reprezentan]ii unei firme i-au cerut expres primarului Ion Lungu ajutorul spun=nd c\ au `nt=mpinat o serie de probleme dup\ ce s-au ales cu un dosar penal de tulburare de posesie. Ei au explicat c\ `n zona str\zii Eroilor au demarat ni[te lucr\ri pe un teren viran [i despre care li s-a spus c\ ar fi al municipalit\]ii. Dup\ pu]in timp, [i-a f\cut apari]ia un cet\]ean care le-a spus c\ este terenul s\u. „Era un teren virat [i cineva [i-a adus aminte, `ntre timp, c\ este proprietar”, au comentat, ironic, reprezentan]ii firmei respective. ~n schimb, primarul Ion Lungu a spus c\ va trimite la fa]a locului pe un specialist al Prim\riei `n ce prive[te fondul funciar pentru a vedea cum stau, de fapt, lucrurile [i, `n func]ie de ce se va stabili urmeaz\ a se face demersuri pentru reglementarea `n mod civilizat a acestei probleme. De altfel, dup\ cum a explicat primarul Sucevei, nu este singura situa]ie de acest fel. Un alt caz relativ recent este cel al unui teren `n suprafa]\ de 200 de metri p\tra]i situat `n apropierea unui bloc din cartierul George Enescu [i pe unde urmau a fi efectuate lucr\ri de reabilitare a re]elelor de utilit\]i, tot cu finan]are atras\ prin programul ISPA. ~ntre timp, proprietarul terenului a venit sup\rat [i a cerut s\ fie desp\gubit, c\z=ndu-se de comun acord cu Prim\ria Suceava asupra unui schimb de teren ce urmeaz\ a fi f\cut `n zilele urm\toare, dup\ ce proiectul de hot\r=re va fi supus aprob\rii `n [edin]a Consiliului Local Suceava care va avea loc m=ine. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Profesorul Ciprian Anton: Am încredere că sportul sucevean va avea viitor cu primarul Lucian Harșovschi

Ciprian Anton este profesor-antrenor de educație fizică și sport-specializare fotbal. Director al Liceului cu Program …