Thursday , September 28 2023

“2010 a fost un an greu, dar bun la Primaria municipiului Suceava, anul 2011 va fi un an de foc”

N cascad\ de licita]ii la sf=r[it de an, pentru investi]ii `n cadrul Programului Opera]ional Regional n “merg=nd pe actuala form\ de organizare de la Termica ne `ndrept\m spre faliment [i Termica [i Prim\ria” n “am `mpins proiectul ISPA de la spate  [i am ajuns la nivel de ]ar\ ca exemplu-pilot de implementare a acestui program” n locuin]ele destinate fo[tilor proprietari care au c=[tigat `n instan]\ vechile propriet\]i vor fi realocate n  zece milioane de euro, pentru asfaltarea tuturor str\zilor ie[ite din proiectul ISPA n “anual, transportul gunoiului la Boto[ani ne cost\ un milion de euro” n interviu cu Ion Lungu, primarul municipiului Suceava
–         Domnule primar, este ora bilan]ului.  Care sunt cele mai importante realiz\ri din acest an, care sunt cele mai importante obiective propuse [i nerealizate `n 2010?
–         Anul 2010, la Prim\ria municipiului Suceava a fost un an greu dar [i bun `n acela[i timp. Eu vreau s\ cred c\ a fost un an `n care s-au pus bazele contur\rii dezvolt\rii municipiului Suceava. M\ refer `n primul r=nd la Programului Opera]ional Regional, la cele cinci investi]ii din cadrul acestui proiect. Ne referim la parc\rile subterane din zona central\, de reabilitarea unui num\r de 14 str\zi din municipiul Suceava, cele de la intrarea `n ora[ dinspre F\lticeni, l\rgirea Str\zii Mitropoliei de la dou\ la trei benzi, str\zi din I]cani, zona Centrofarm, altele din Burdujeni Sat. Discut\m despre realizarea Centrului Tradi]iilor Populare, de modernizarea iluminatului public pe artera principal\, de la intrarea dinspre F\lticeni [i p=n\ la ie[irea `nspre Boto[ani dar [i montarea unui num\r de 108 camere video `n municipiul Suceava, `ntr-o perioad\ `n care ne lupt\m cu fenomenul consumului de substan]e etnobotanice, consumul de droguri u[oare [i cred c\ aceste camere vin `n sprijinul combaterii consumului [i comercializ\rii acestor produse.
–         Cum vor fi puse `n practic\ aceste proiecte?
–         Avem o cascad\ de licita]ii la sf=r[itul acestui an. Una s-a desf\[urat deja, pentru Centrul Tradi]iilor Populare pe data de 21 decembrie. Pe 29 decembrie urmeaz\ licita]ia pentru montarea celor 108 camere video `n municipiul re[edin]\ de jude]. Pe 6 ianuarie 2011 avem licita]ie pentru parcaje, pe 7 ianuarie pentru str\zi iar pe data de 10 ianuarie pentru modernizarea iluminatului public. Nu `n ultimul r=nd, `n data de 19 ianuarie va fi licita]ia pentru reabilitarea [i consolidarea Cet\]ii de Scaun a Sucevei, un lucru foarte important pentru istoria ora[ului pentru strategia de turism la nivel de municipiu [i la nivel de jude]. Aceste proiecte concretizate deja, din planul de dezvoltare urban\, sunt cele mai importante realiz\ri ale anului 2010.
N “Merg=nd pe actuala form\ de organizare de la Termica ne `ndrept\m spre faliment [i Termica [i Prim\ria”
–         Cum va fi rezolvat\ problema furniz\rii apei calde [i `nc\lzirii `n  perspectiv\, `n condi]iile `n care Termica, `n forma de func]ionare actual\, nu mai face fa]\?
–         La fel de important este faptul c\ `n acest an a `nceput s\ se contureze o solu]ie pentru Termica. S-a semnat deja procesul verbal de c=[tigare a licita]iei pentru o firm\ din Bucure[ti care vrea s\ construiasc\ o nou\ central\ termic\ la Suceava. Este un lucru foarte important pentru c\, f\r\ s\ exagerez, merg=nd de actuala form\ de organizare de la Termica ne `ndrept\m spre faliment [i Termica [i Prim\ria. Trebuie g\sit\ o solu]ie. S-a `ntrev\zut aceast\ lumini]\ de la cap\tul tunelului, urmeaz\ ca anul viitor s\ semn\m contractul pentru realizarea noii centrale, care are, conform proiectului un pre] destul de convenabil la livrarea gigacaloriei la gardul centralei – 160 de lei noi. Ne dorim ca `n final, cu tot cu cheltuielile de transport, s\ ob]inem o gigacalorie la 40 – 45 de euro. ~n acest moment, gigacaloria are un pre] dublu, undeva la 90 de euro, sum\ pe care nu o mai poate suporta nici Prim\ria, nici Termica, nici Guvernul nu ne mai poate ajuta.
–         Cum merg lucr\rile la ruta ocolitoare a municipiului Suceava?
–         La fel de important cred c\ este  faptul c\ `n anul 2010 au prins contur lucr\rile la aceast\ rut\ ocolitoare. Cu toate necazurile care au fost, cu toate alunec\rile de teren, s-au mai alocat bani de la Guvern, pentru exproprieri dar [i pentru lucr\ri importante la viaductele din zona Hagicadar , s-au `nceput lucr\ri de acela[i fel spre P\tr\u]i. Sigur, cel mai u[or lucru este de turnat asfaltul, dup\ ce se preg\te[te traiectoria rutei ocolitoare. Dup\ ce vor fi realizate aceste viaducte, se poate turna  `ntr-o lun\ [i cinci kilometri de asfalt. Eu sper ca `n anul 2011 s\ prindem o sum\ c=t mai mare de la bugetul de stat, [i facem aici front comun cu pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, s\ putem finaliza lucr\rile p=n\ la 31.12.2011, a[a cum s-au angajat cei de la Compania Na]ional\ de Drumuri [i Autostr\zi.
N “Am `mpins proiectul ISPA de la spate  [i am ajuns la nivel de ]ar\ ca exemplu-pilot de implementare a acestui program”
–         C=nd va deveni proiectul ISPA o amintire, mai mult sau mai pu]in pl\cut\ pentru suceveni?
–         Proiectul ISPA, cu toate necazurile care au fost, este gata `n propor]ie de 95%. Am mai cerut un termen de prelungire a contractului, p=n\ la 30 iunie 2011, `n ideea c\ trebuie s\ facem probe tehnologice pentru ap\ [i canalizare dar [i pentru sta]ia de tratare –epurare, unde se lucreaz\ cu ap\ [i trebuie condi]ii de temperatur\ prielnice. De aceea mergem pe ideea c\ `n lunile aprilie – mai – iunie s\ putem face aceste probe. A[a cum se [tie, la Suceava, iarna dureaz\ c=teodat\ [i [ase luni. S-a v\zut la sf=r[itul anului c\ un pas important al acestui proiect, s-a finalizat lucrarea de ap\ [i canalizare `n cartierul Burdujeni Sat. ~n ora[, oamenii au avut un oarecare disconfort dar ei trebuie s\ [tie c\ aceste lucr\ri sunt foarte importante, 50% din apa care mergea spre blocurile lor se ducea `n p\m=nt iar direct sau indirect, tot ei pl\teau. Este un mare avantaj c\ am `nlocuit aceste conducte, pierderile trebuie s\ se reduc\ la 10%. Am `mpins acest proiect ISPA de la spate, pare amuzant dar am ajuns la nivel de ]ar\ ca exemplu pilot de implementare a proiectului ISPA. ~n foarte multe localit\]i, cea mai aproape Boto[aniul, proiectul este blocat. Sunt contracte reziliate, pentru c\ a[a a fost tipologia acestui proiect `n care autorit\]ile locale nu au avut contactul direct cu firmele, au fost doar beneficiari [i a trebuit s\ ne lupt\m, neav=nd p=rgii de constr=ngere.
–         Cum a]i reu[it s\ pune]i `n circula]ie strada Cern\u]i?
–         Punerea `n circula]ie a str\zii Cern\u]i, o strad\ pe care nu se mai circula de 11 ani, constituie punerea `n practic\ a unuia dintre punctele din platforma cu care am c=[tigat alegerile pentru Prim\ria municipiului Suceava `nc\ din 2004.  Am promis sucevenilor c\ vom reda `n func]iune strada Cern\u]i. Au fost c=rcota[i care au spus c\ acest lucru nu se va `nt=mpla niciodat\. A  venit `ns\ timpul `n care putem spune c\ aceast\ strad\ a redevenit una dintre arterele importante ale municipiului Suceava. Au demarat de asemenea lucr\rile la Centrul Cultural Bucovina. {tim c\ Suceava este deficitar\ `n ceea ce prive[te infrastructura pentru cultur\ [i pentur sport. Dac\ vorbim despre cultur\ aici, vrem s\ facem acest Centru Cultural, pentru jude] [i pentru ora[. Ansamblul Ciprian Porumbescu st\ `n gazd\ la Uniunea Polonezilor [i le mul]umim c\ ne g\zduiesc acolo. Dar trebuie s\ `l mut\m la el acas\, `n centrul Cultural Bucovina. La fel vrem s\ facem [i cu teatrul [i cu mini- filarmonica pe care o vom avea. Se lucreaz\ foarte bine [i vom avea o cl\dire reprezentativ\, cu trei etaje [i mansard\ pentru cultura din jude]ul nostru [i din ora[ul Suceava.
N Locuin]ele destinate fo[tilor proprietari care au c=[tigat `n instan]\ vechile propriet\]i vor fi realocate
–         Cum a]i rezolvat problemele imobiliare ale sucevenilor?
–         O lucrare foarte important\ o reprezint\ finalizarea lucr\rilor la blocurile 20,21,22, de peste drum de Metro. Suntem `n faza de negociere de repartizare a locuin]elor. Sunt oameni care au avut precontracte [i sigur, trebuie judecat de la caz la caz situa]iile [i g\site solu]ii. Au fost repartizate un num\r de 120 de apartamente prin ANL, 80 pentru tinerii c\s\tori]i p=n\ la 35 de ani, restul pentru persoane a c\ror case au fost na]ionalizate. Exist\ aici [i o problem\. O parte dintre aceste persoane au c=[tigat `n instan]\ dreptul de proprietate asupra caselor na]ionalizate [i nu se mai mut\ `n noile blocuri. Trebuie s\ intervenim la Guvern pentru a se da o alt\  hot\r=re, un ordin de ministru, pentru ca aceste apartamente s\ fie alocate altor categorii de persoane.
–         Municipiul Suceava a fost printre localit\]ile `n care indunda]iile au produs ravagii. Cum a]i dep\[it acest moment?
–         ~n urma inunda]iilor din var\ am avut dou\ poduri afectate. Este vorba mai `nt=i de podul tehnologic de peste r=ul Suceava, care s-a rupt de la jum\tate. Am f\cut o lucrare de bun\ calitate [i am reu[it s\ repar\m podul tehnologic `n a[a fel `nc=t s\ nu punem `n pericol alimentarea cu ap\ a cartierului Burdujeni [i a conductelor care traversau acel pod tehnologic. Se lucreaz\ acum la consolidarea podului de tranzit de peste r=ul Suceava, care a fost de asemenea afectat de inunda]iile din ultimii ani care au avut loc. S-au realizat dou\ etape din aceast\ lucrare – devierea cursului r=ului Suceava [i pilonul afectat a r\mas liber. S-au turnat cele zece coloane pe care s-a amplasat radierul. Suntem acum `n a treia faz\, de realizare a confec]iei metalice `n care va fi turnat acest radier [i sper\m ca dup\ s\rb\torile de iarn\ s\ poat\ fi f\cut\ aceast\ turnare. Este o lucrare foarte important\ [i aici trebuie s\ spun din nou c\ am tot sprijinul pre[edintelui Consiliului Jude]ean Gheorghe Flutur care a adus ni[te bani de la Guvern pe ultima sut\ de metri, fiindc\ problemele la pod au fost semnalate `n luna octombrie a acestui an.
N  Zece milioane de euro, pentru asfaltarea tuturor str\zilor ie[ite din proiectul ISPA
–         Ce alte lucr\ri au fost f\cute `n acest an, pentru dezvoltarea ora[ului, dincolo de proiectele finan]ate cu bani europeni ori de la Guvern?
–         S-au finan]at lucr\ri de aduc]iune de ap\ [i canalizare `n cartierul Dealul M\n\stirii, se lucreaz\ la drumuri [i parc\ri. S-au reparat mai multe str\zi care au ie[it din proiectul ISPA iar dac\ m\ `ntreba]i de nerealiz\ri `mi pare r\u c\ nu s-au asfaltat mai multe pentru c\ pe multe str\zi s-a lucrat, acest proiect fiind `n `nt=rziere. Dar am reu[it s\ asfalt\m cum trebuie c=teva str\zi. Este vorba despre strada 22 Decembrie, Armeneasc\, M\r\[e[ti [i alte str\zi. Una dintre priorit\]ile anului 2011 va fi asfaltarea str\zilor unde s-a lucrat. Ne propunem s\ aloc\m pentru aceste lucr\ri o sum\ c=t mai mare din buget, poate chiar zece milioane de euro, pentru a asflata toate str\zile ie[ite din proiectul ISPA. Indiferent c=t le-am repara, acel canal unde s-a intervenit niciodat\ nu se va alinia la acostamentul str\zii, ori se face covat\, ori cocoa[\, trebuie turnat un nou strat de asfalt de egalizare. Pe de alt\ parte, am amenajat o parcare modern\ la Prim\ria municipiului Suceava. Avem `n vedere pentru 2011, prin Administra]ia Fondului de Mediu, modernizarea Parcului Areni. Au fost lucr\ri mai mici, dar la fel de importante – modernizarea parcului Curtea Domneasc\, eu cred c\ a ie[it o lucrare bun\, un gard pus `n oglind\ cu cel de la Biserica Domni]elor, am luat acel gard de organizare de [antier care era foarte ur=t `n centrul municipiului Suceava, vom continua lucrarea [i anul viitor. Au fost montate indicatoare moderne la intrarea `n municipiul Suceava, un lucru foarte important, o carte de vizit\ pentru municipiul Suceava, vom mai monta `nc\ patru `n cursul anului 2011. A fost, pe de alt\ parte, demarat proiectul pentru planul urbanistic general, a fost ]inut\ licita]ia, Suceava va avea foarte cur=nd un nou plan urbanistic general, un lucru foarte important, se [tie c\ majoritatea ora[elor mari din ]ar\ nu au un plan urbanistic general, majoritatea sunt dep\[ite. {i la noi este expirat planul urbanistic general. Licita]ia a fost c=[tigat\ de o firm\ profesionist\ de la Bucure[ti [i sper\m ca `n anul 2011 s\ fie finalizat acest PUG.
–         Cum a]i reu[it s\ rezolva]i problema obliga]iunilor municipale, necesare pentru cofinan]area proiectelor europene pentru Suceava?
–         Precum se [tie, `n anul 2007 am f\cut o emisiune de obliga]iuni, pentru cofinan]area proiectelor europene `n derulare, de 50 de miliarde de lei vechi. ~ntre timp, aceste obliga]iuni au ajuns la maturitate. Av=nd `n vedere criza economic\ [i din experien]a altor localit\]i unde s-a v\zut c\ acestea nu mai au c\utare pe pia]\, am convenit cu conducerea DEXIA COMUNAL CREDIT `ntr-o  discu]ie pe care am avut-o la Paris, s\ transform\m aceste obliga]iuni `ntr-un credit pe termen lung de 20 de ani. Am reu[it, tot `n acest an s\ rezolvm\ problema cabinetelor medicale, am transferat la Spitalul Jude]ean o sum\ semnificativ\, de 15 miliarde de lei vechi bani folosi]i pentru modernizarea sec]iilor de ortopedie, oncologie, urologie [i pentru centrul de diabet.

N “Suceava este un ora[ mare, avem nevoie [i de baze sportive”
–         ~n ce m\sur\ a]i avut `n vedere finan]area activit\]ii sportive din municipiu?
–         Am f\cut finan]\ri [i la activit\]ile sportive, `n mod special la handbal, unde este performan]\, poate mai pu]in la celelalte sporturi – fotbal, rugby. Dar am demarat `n acest an, dup\ ce am primit terenul prin lege, demersurile pentru construirea unui nou stadion la Suceava care va avea 15.000 de locuri, a unei s\li polivalente cu 5000 de locuri [i a dou\ bazine de `not. Din nou m\ a[tept c\ o s\ vin\ c=rcota[ii care vor spune c\ este vreme de austeritate [i numai asta nu ne trebuie acum. Eu spun c\ ne trebuie pentru c\ Suceava este un ora[ mare, avem nevoie [i de baze sportive. Este drept c\ acestea nu se vor realiza m=ine.
–         Cu ce bani se vor realiza aceste investi]ii?
–         Noi mergem pe dou\ variante. Mai `nt=i `ncerc\m s\ ob]inem un sprijin din partea Companiei Na]ionale de Investi]ii [i de asemenea ne g=ndim ca, `n baza legii parteneriatului public -privat, a c\rei norme de aplicare au fost publicate, s\ `ncerc\m s\ atragem investitori priva]i pentru realizarea acestor investi]ii. Eu `mi doresc ca aceste investi]ii s\ fie realizate c=t mai repede dar, ca fapt divers, la Piatra Neam], sala polivalent\ a fost terminat\ `n zece ani. Eu ne vreau s\ se `nt=mple acela[i lucru [i la Suceava. Este vorba de investi]ii de care Suceava are nevoie pentru c\ trebuie s\ fim un ora[ modern `n care cei locuitorii [i cei care ne viziteaz\ s\ aib\ la dispozi]ie baze sportive moderne.

N “Anual, transportul gunoiului la Boto[ani ne cost\ un milion de euro”
–         Ce pute]i a[eza la rubrica nerealiz\ri, `n anul 2010?
–         Am pomenit deja num\rul insuficient de str\zi pe care mi-am dorit s\ le asfalt\m `n cursul acestui an. A fost [i aceast\ situa]ie paradoxal\ cu proiectul ISPA, pentru c\ noi nu puteam s\ asfalt\m [i s\ vin\ ei din spate, s\ sparg\ din nou. De aceea, cum an spus, prioritatea de grad zero a anului 2011 este asfaltarea acestor str\zi. Tot la capitolul ne`mpliniri, avem, cum am mai spus, o mare problem\ cu ducerea gunoiului la Boto[ani. Aceast\ activitate sufoc\ practic bugetul prim\riei municipiului Suceava. Din p\cate nu s-au finalizat lucr\rile la celula ecologic\ de la Moara. S-a `nceput acolo s\ se lucreze dar am `n]eles c\ noul termen este undeva `n luna mai a anului viitor. A[tept cu ner\bdare s\ finaliz\m aceast\ prim\ celul\, pentru a nu mai avea aceste cheltuieli uria[e de transport pentru c\ anual, transportul gunoiului la Boto[ani ne cost\ cam un milion de euro.
–         Ca impresie general\, cum a fost anul 2010, pentru Prim\ria municipiului Suceava?
–         Una peste alta, anul 2010 a fost un an greu dar bun la Prim\ria municipiului Suceava, anul 2011 va fi un an de foc. Prin prisma acestor proiecte pe care le promov\m, prin prisma disconfortului care va mai fi `n continuare `n municipiul nostru. Le mul]umesc sucevenilor [i le cer scuze pentru c\ [i `n anul 2011 vor mai fi lucr\ri care `i vor deranja pe unii dintre ei. Unii ne vor acuza [i la anul de lips\ de organizare, de suprapunere de lucr\ri dar nu este a[a. Este poate, un “haos” asumat, cum am mai spus, dar nu este alt\ solu]ie, sunt lucr\ri care trebuie finalizate p=n\ `n anul 2013, pentru c\ dup\ acest an nu mai sunt bani europeni pentru aceste proiecte iar majoritatea banilor, peste 113 milioane de euro din cele circa 200 de milioane investi]i, provin din fonduri europene. Sunt investi]ii de care Suceava are nevoie [i eu sper ca `n final sucevenii s\ priceap\ c\ tot r\ul este `nspre bine, c\ tot acest deranj a fost `n interesul Sucevei [i al sucevenilor. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O licitație pentru lucrările la A7 va avea loc anul viitor. Variantă optimistă: autostrada de la Pașcani la Suceava va fi gata în 2027

Primăria Municipiului Suceava a organizat, marți, de la ora 16:30, dezbaterea publică a raportului privind …

No comments

  1. Aleela Lalelelor

    Va rugam domnule primar nu ne mai tineti in bezna ,in intuneric si noroi in urma lucrarilor cu acele camine pe Aleela Lalelelelor in dreptul blocului 117.Niciun stalp de iluminat nu functioneaza,noroi pana la genunchi si caini multi.