Tuesday , May 28 2024

Avariile la reteaua de apa a Sucevei continua zi de zi, chiar daca proiectul ISPA se apropie de final

N `nlocuirea conductelor de ap\ a avut loc, potrivit datelor tehnice ale proiectului, pe distan]e de circa 30 de kilometri, pe c=nd re]elele de distribu]ie a apei `n municipiul Suceava sunt de sute de kilometri

Furnizarea apei potabile a fost `ntrerupt\ temporar, ieri, pe cinci str\zi din municipiul Suceava, `n scopul remedierii unor avarii accidentale. ~ntreruperea furniz\rii acestui serviciu a `nceput de la 08.30 [i reluarea sa s-a f\cut `n jurul orei 15.00. ~n tot acest timp, nu au beneficiat de ap\ potabil\ locuitorii str\zilor Ion Vod\ Viteazul, Cire[ilor, {oimului, `n vreme ce str\zile Victoriei [i Muncii au fost afectate doar par]ial de avariile la re]eaua de ap\ potabil\.
~n ultima perioad\ de vreme, tot mai multe avarii se produc `n municipul Suceava, fiind afectate, de cele mai multe ori, conducte ce asigur\ apa la c=teva blocuri din diverse cartiere ale ora[ului. }evile plesnesc din toate `ncheieturile [i las\ sute [i, uneori, chiar mii de oameni f\r\ ap\ potabil\ c=te o zi `ntreag\. Exemple recente au fost nu numai cel de ieri, ci [i din zilele trecute c=nd zile `n [ir ]evile au cr\pat fie `n Areni, fie `n Burdujeni. S\pt\m=na trecut\, la mai multe blocuri de pe strada Lecca Morariu, a fost `ntrerupt\ apa potabil\ timp de trei zile, `ncep=nd de diminea]\ [i p=n\ la amiaz\.
Din cauz\ c\ toate conductele unde sunt avarii care duc la pierderi mari trebuie reparate sau m\car c=rpite, cei de la ACET SA trebuie s\ `ntrerup\ furnizarea apei. Nenorocirea care se abate asupra oamenilor care r\m=n diminea]\ de diminea]\ f\r\ ap\ s\ se spele pe din]i sau ca s\ toarne la wc nu este singura. Atunci c=nd condcuta este mai mare sau avaria este mai grav\, `n func]ie [i de racordurile [i alte date tehnice de la fa]a locului, se ia decizia ca s\ se `ntrerup\ [i furnizarea apei reci nu doar la blocurile de locuin]e, ci [i la punctele termice. Prin urmare, nu o dat\ s-a `nt=mplat ca [i apa cald\ s\ fie sistat\ la robinetele unde nu curgea ap\ rece iar proprietarii locuin]elor s\ r\m=n\ [i f\r\ ap\ de du[.
Astfel de „`nceputuri de zile minunate” oferite gratuit de ACET cet\]enilor care dau bani pe serviciile prestate ca [i cum ar fi de bun\ calitate au fost [i cu ani sau chiar peste zece ani `n urm\, dar continu\ [i acum. ~n pofida faptului c\ str\zile din Suceava au fost g\urite de muncitorii firmelor ce au contractat sau subcontractat lucr\ri `n cadrul programului ISPA. Pe de o parte, directorul general al SC ACET SA, {tefan Groza, a spus c\ nu s-au `nregistrat avarii la conductele noi ce au fost instalate prin programul ISPA.
Programul respectiv promitea [i reabilitarea unor por]iuni din re]elele de ap\ potabil\, `ns\ ceea ce nu au [tiut sucevenii este faptul c\ banii aloca]i nu au fost suficien]i, `n plus au trebuit s\ fie `mp\r]i]i [i pe alte componente cum ar fi canalizare [i sta]ia de epurare. De altfel, `n ce prive[te apa potabil\, lucr\rile prin programul ISPA, care cu chiu cu vai se apropie de final, nu au fost doar pentru reabilitare a re]elelor vechi, ci [i pentru extinderea `n unele zone [i pentru modernizarea unor sta]ii sau pu]uri de ap\. ~n alt\ ordine de idei, pentru reabilitarea conductelor de ap\, dup\ cum spun [i cei din conducerea ACET, fonduri au fost suficiente cam pentru c=teva zeci de kilometri, `n vreme ce Suceava are mult peste dou\ sute de kilometri de re]ele de ap\ potabil\, f\r\ a se avea `n vedere [i canalizarea. „Prin programul ISPA s-au montat `n municipiul Suceava cam 50 de kilometri de conducte de ap\, dac\ lu\m `n calcul [i str\zile unde s-au f\cut extinderea de re]ele. F\r\ aceasta, au fost aproximativ 36 de kilometri de conducte de ap\ din cele existente care au fost `nlocuite iar asta ar reprezenta p=n\ `n 15% din totalul re]elelor de ap\ din Suceava unde sunt peste dou\ sute de kilometri de astfel de conducte”, a spus inginerul Ioan Postolache, [eful unit\]ii de implementare a programului ISPA, ad\ug=nd c\ niciuna din avariile ce s-au produs nu sunt la conductele noi, ci la cele vechi care nu au fost `nlocuite. Cu alte cuvinte, [ansele multor suceveni de a r\m=ne f\r\ ap\ potabil\ [i, chiar f\r\ ap\ cald\ `n unele cazuri, r\m=n destul de ridicate [i `n urm\torii ani. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Profesorul Ciprian Anton: Am încredere că sportul sucevean va avea viitor cu primarul Lucian Harșovschi

Ciprian Anton este profesor-antrenor de educație fizică și sport-specializare fotbal. Director al Liceului cu Program …