Tuesday , May 28 2024

De luni reincep lucrarile restante la ISPA

N cel pu]in cinci milioane de lei au r\mas necheltuite `n cadrul proiectului, data la care a fost prelungit termenul pentru lucr\ri fiind 15 iunie n restan]e la lucr\ri se `nregistreaz\ pe toate cele trei componente: ap\ potabil\, canalizare [i sta]ia de epurare

~ncep=nd cu data de 10 ianuarie vor fi reluate, `n municipiul Suceava, o serie de lucr\ri care trebuiau executate `n cadrul programului ISPA. Viceprimarul Viorel Seredenciuc a explicat c\ s-a preferat aceast\ variant\ pentru c\ `n primele zile ale anului au fost temperaturi sc\zute [i ritmul derul\rii lucr\rilor ar fi fost mai sc\zut. ~n aceste condi]ii, s-a preferat s\ se reia lucr\rile restante dup\ ce se va `ncheia ciclul s\rb\torilor de iarn\. Cum s\rb\torile mari ale Botezului Domnului [i Sf=ntului Ioan Botez\torul au fost pe 6 [i, respectiv, 7 ianuarie iar apoi urmau zilele de s=mb\t\ [i duminic\, s-a optat pentru reluarea lucr\rilor `ncep=nd cu data de 10 ianuarie.
Restan]e la lucr\ri se `nregistreaz\ pe toate cele trei componente: ap\ potabil\, canalizare [i sta]ia de epurare. Pe prima component\, cele mai mari resten]e sunt la automatizarea unor rezervoare de ap\ de la Burdujeni sat, Sf=ntul Ilie [i Zamca. De asemenea, pe aceea[i component\, mai sunt de efectuat o serie ampl\ de lucr\ri de reabilitare pe zona unde s-a intervenit. ~n ce prive[te lucr\rile la canalizare, singura restan]\ propriu – zis\ este pe zona unor str\zi din Obcine – Viitorului, Ostra [i M\gura. Lucrarea a fost prev\zut\ `n planul ini]ial, dar pentru c\ `ntre timp au ap\rut alte lucr\ri suplimentare, graficul nu s-a putut respecta. Pe de alt\ parte, nici lucr\rile suplimentare convenite nu s-au putut finaliza [i anume cele `n zona Serelor, `n zona MES [i `n cartierul George Enescu, `n spatele blocului 100 garsoniere de l=ng\ Rombat. ~ntre timp, s-a convenit ca lucr\rile de subtraversare a str\zii Calea Unirii `n zona benzin\riei LukOil s\ nu se mai fac\ pentru c\ re]eaua de canalizare din zona respectiv\ este func]ional\. C=t prive[te sta]ia de epurare a apelor uzate, lucr\rile sunt `n `nt=rziere [i au trebui s\ fie prelungite pentru c\ nu era posibilitatea efectu\rii unor probe la cald. „Termenul de prelungire a lucr\rilor este jum\tatea lunii iunie”, a declarat Viorel Seredenciuc `n leg\tur\ cu toate cele trei tipuri de lucr\ri din proiectul ISPA.
De altfel, sumele care au mai r\mas nechetuite sunt [i ele considerabile. „La ISPA mai sunt de achitat aproximativ cinci milioane de lei, bani europeni. La fel, partea noastr\ de participare este de circa trei milioane de lei, din cheltuielile ce sunt neeligibile”, a declarat primarul Ion Lungu. Lucr\rile trebuiau s\ fie finalizate p=n\ la 31 decembrie, dar conducerea Prim\riei a cerut o prelungire a execu]iei p=n\ la jum\tatea anului `n curs.
Reamintim c\ interven]iile din Programul ISPA au demarat `n 2008. ~n urma licita]iilor care au avut loc la Bucure[ti, c=[tig\torul lucr\rilor de reabilitare a sistemului de alimentare cu ap\ a fost declarat asocierea dintre firmele TMUCB [i ERG Termrom Bucure[ti, pentru suma de 14,89 milioane euro, c=[tig\torul pentru lucr\rile la re]eaua de canalizare a fost Ludwig Pfeifer Germania, cu un contract de 20,96 milioane euro iar la sta]ia de epurare firma Dytras Spania, pentru suma de 13,66 milioane euro. De asemenea, [i contractul de asisten]\ tehnic\  a fost semnat cu firma Eptisa, valoarea fiind de 3,16 milioane euro.
La finele lui 2010, interven]iile la reabilitarea re]elelor de ap\ [i a celor de canalizare, precum [i la modernizarea sta]iei de tratare epurare erau f\cute, pe medie, `n propor]ie de 95%. La componenta de canalizare, atribuit\ Pfeifer, execu]ia este la 98%, iar la cea de ap\, din competen]a TMUCB, a ajuns la 95%. La sta]ia de  tratare – epurare a apelor uzate, echipamentele necesare sunt procurate `n majoritate, p=n\ la finele lui 2010 ating=ndu-se nivelul de 90% din lucr\rile contractate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Profesorul Ciprian Anton: Am încredere că sportul sucevean va avea viitor cu primarul Lucian Harșovschi

Ciprian Anton este profesor-antrenor de educație fizică și sport-specializare fotbal. Director al Liceului cu Program …