Tuesday , June 18 2024

Posibile prelungiri in cadrul proiectului ISPA

N stadiul fizic al lucr\rilor este unul ce se poate apropia de final p=n\ la sf=r[itul anului, `ns\ din cauz\ c\ iarna nu pot fi f\cute probe tehnologice pentru a se vedea exact calitatea lucr\rilor, primarul are `n vedere s\ cear\ prelungirea termenului cu `nc\ [ase luni

Reabilitarea sta]iei de epurare – tratare a apelor uzate din municipiul Suceava prin proiectul ISPA ar putea fi finalizat\ `n iunie anul viitor. Anun]ul a fost f\cut, ieri, dup\ [edin]a de comandament ce a avut loc la Prim\ria Suceava, de c\tre primarul Ion Lungu care a declarat c\ va cere prelungirea contractelor `ncheiate cu constructorii p=n\ pe data de 30 iunie 2011. De altfel, posibilitatea prelungirii termenelor din contracte pentru efectuarea probelor nu a fost exclus\ nici pentru re]elele de ap\ [i de canalizare. Pe de alt\ parte, primarul a dat asigur\ri c\ prelungirea termenelor la contractele ISPA nu va afecta, din punct de vedere financiar, bugetul local.
~n lipsa probelor tehnologice `n instala]ii nu pot fi efectuate toate pl\]ile care sunt acoperite, `n cea mare parte, din fonduri europene nerambursabile sau din cele guvernamentale, alocate pentru sus]inerea prim\riilor `nc\ din procesul de pre-aderare. Ion Lungu a spus c\ aceste probe nu se pot face iarna [i c\ sunt foarte necesare pentru a se vedea exact calitatea lucr\rilor executate. „Este foarte probabil s\ ne adres\m la minister s\ prelungim aceste contracte pentru perioada de probe pentru c\ nu vrem s\ ne batem joc de lucr\rile care s-au f\cut p=n\ acum. Sunt de f\cut probe at=t la instala]iile de ap\ c=t [i la cele de canalizare precum [i la sta]ia de tratare epurare. Este pu]in probabil c\ aceste lucr\ri se pot face atunci c=nd este `nghe]at afar\ pentru c\ discut\m aici de lucrul cu lichide, cu ap\ `n primul r=nd. De aceea probabil vom cere o prelungire a contractelor p=n\ la 30 iunie 2011 pentru aceast\ perioad\ de probe merg=nd pe ideea c\ va fi iarn\ p=n\ `n martie [i vor r\m=ne trei luni pline de probe ca s\ finaliz\m `n totalitate acest proiect”, a explicat Ion Lungu.
Potrivit celor spuse de primar, lucr\rile la proiectul ISPA se afl\ `n stadiu aproape terminal. Astfel, firma german\ Pfeiffer a realizat lucr\ri la re]ele de canalizare `n propor]ie de 98%, firma rom=neasc\ TMUCB se apropie de 92 – 95% iar firma spaniol\ Ditras care se ocup\ de reabilitarea sta]iei de tratare va avea la finele anului un procent de execu]ie a lucr\rilor de 90%. (D.P.)

Vezi si

Tupeu de hoț. A condus fără permis o mașină fără RCA de la Solca până la Arbore, unde a fost prins furând din Penny

Luni, la ora 11.58, polițiștii au fost sesizați de paznicul de la magazinul Penny din …

error: