N aceast\ loca]ie a fost, de altfel, vehiculat\ `nc\ de acum trei ani, `ns\ pe fondul crizei imobiliare investi]ia ce urma a fi realizat\ `n franciz\ a fost am=nat\, iar la un moment dat s-a vehiculat c\ ar fi abandonat\ n recent, LIDL a reluat demersurile la Prim\ria municipiului Suceava pentru a muta o conduct\ de gaze naturale ce trece pe terenul respectiv, demers interpretat...

~n acest an, Prim\ria municipiului Suceava va aloca un milion de lei din bugetul local pentru modernizarea Spitalului Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava. Primarul Ion Lungu a declarat c\ banii respectivi sunt prev\zu]i a se aloca pentru lucr\rile de la laboratorul de radiologie [i imagistic\ medical\. ~n acest fel se continu\ un demers `nceput...

Teodora Constanda, administratorul asocvia]iei de proprietari nr. 24, nu a aplicat prevederile Ordinului ANRSC 438/2008 [i voin]a proprietarilor, care au decis, cu majoritate de voturi, s\ `mpart\ cheltuielile comune de `nc\lzire `n procent de 7% pentru p\r]ile comune [i 3% pentru ]evile din apartamente. Astfel, potrivit celor spuse de viceprimarul Lucian Har[ovschi, ea...

N profesorii  sus]in c\, la nivel de jude], `n 50% din unit\]ile de `nv\]\m=nt cadrele didactice [i personalul auxiliar [i-au primit banii c=[tiga]i prin ac]iuni `n instan]\, `ns\ nu toate prim\riile din jude] respect\ aceast\ decizie judec\toreasc\ n Ieri, aproximativ 30 de cadre didactice de la {coala cu clasele I-VIII din ora[ul Salcea, `nso]i]i de liderul sindicatului...

N bugetul Prim\riei municipiului de jude] a fost adoptat cu 19 amendamente n discutarea proiectului de buget a durat aproximativ o or\, cei mai mul]i consilierii locali formul=nd amendamente care au fost aprobate ~n [edin]a de ieri a Consiliului Local Suceava a fost adoptat proiectul de buget al Prim\riei Suceava. Bugetul general consolidat al municipiului Suceava este,...

N persoana care va candida din partea alian]ei PSD – PNL (alian]\ care se va parafa p=n\ pe 1 martie) va fi aleas\ pe baza unor sondaje, dar [i a unor criterii impuse de partide n liderul PSD,Victor Ponta, a declarat c\  alian]a cu PNL [i PC trebuie `ncheiat\ cel târziu pân\ la data de 1 martie, spunând c\, `n caz contrar, aceasta risc\ s\ nu se mai realizeze...