N primarul Ion Lungu sus]ine c\ actualul lift este foarte periculos pentru c\ se defecteaz\ des [i inten]ioneaz\ ca p=n\ la Zilele Sucevei s\ achizi]ioneze [i instaleze un nou ascensor, suma bugetat\ de municipalitate fiind de 400.000 de lei ~n urm\toarele luni va fi montat un lift nou la Prim\ria municipiului Suceava. Anun]ul a fost f\cut de primarul Ion Lungu care a...

N primarul Ion Lungu sus]ine c\ demersul acestora nu este corect pentru c\ nu Prim\ria a confiscat terenurile [i de aceea sus]ine c\ va prezenta aceast\ situa]ie la Guvern pentru a se g\si solu]ii de reglementare Primarul Sucevei, Ion Lungu, a reluat demersurile c\tre Academia de {tiin]e Agricole [i Silvice Bucure[ti pentru a transfera municipalit\]ii suprafa]e de teren...

investi]ia s-a ridicat la 900.000 de lei doar în ce prive[te cl\direa propriu-zis\, mobilierul fiind ob]inut din sponsoriz\ri, dupa cum a explicat primarul Ilie Lungu, întruc=t legisla]ia este restrictiva în privin]a acestor achizi]ii publice unul din pu]inele obiecte de mobilier vechi adus în noul sediu al Prim\riei este un ceas cu pendula confiscat de comuni[ti...

Vasile Pasaila N pentru c\ nu s-au hot\r=t cum se va `mp\r]i subven]ia acordat\ de Uniunea European\, aceasta nu va fi primit\ de nimeni Vasile P\s\il\, din comuna Straja, este sup\rat foc pe primarul localit\]ii, Vasile Juravle. Are [i motive, dac\ ]inem cont de documentele pe care cel dint=i le-a prezentat ziarului Obiectiv prin care `ncearc\ s\ arate cum s-a sup\rat...

Noua edi]ie a concursului „Lira de Aur” de la Suceava va avea loc `n perioada 2 – 5 iunie. Prim\ria municipiului Suceava va sus]ine financiar, [i-n acest an, concursul interna]ional de interpretare instrumental\ „Lira de Aur”, care a ajuns la cea de-a XXXII-a edi]ie. Anun]ul a fost f\cut de primarul Ion Lungu care a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\,...

N primarul Ion Lungu le-a cerut celor care au depus solicit\ri `n acest sens s\ `[i actualizeze dosarele p=n\ `n data de 15 martie Tinerii suceveni care doresc s\ aib\ o cas\ au [ansa de a primi gratuit o parcel\ de teren pe care s\ [i-o construiasc\. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at c\, `n luna aprilie, Prim\ria va repartiza 142 de locuri de cas\ a c=te 300 de metri...