Saturday , January 28 2023

Primarul Sucevei cere directorilor de scoli sa initieze investitii doar prin intermediul Primariei

N primarul Ion Lungu a declarat c\ `n [edin]a Consiliului Local se va reactualiza lista consiliilor de administra]ie ale unit\]ilor de `nv\]\m=nt, iar reprezentan]ii primarului vor fi instrui]i `n aceast\ privin]\

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anun]at c\, `n [edin]a din aceast\ lun\ a Consiliului Local, va fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect de hot\r=re privitor la reactualizarea listei cu membrii consiliilor de administra]ie a unit\]ilor [colare. „Legea prevede c\ [i primarul trebuie s\ aib\ un reprezentant `n consiliului de administra]ie. ~mi doresc ca aceste structuri s\ aib\ un rol important, dar [i responsabilitate, `n acela[i timp, mai ales `n ceea ce prive[te angajarea unor cheltuieli de investi]ii”, a declarat Ion Lungu. El a f\cut referire la promovarea de proiecte f\r\ girul Prim\riei, de c\tre unii directori de [coli despre care a afirmat c\ „au pile, merg la Bucure[ti [i ini]iaz\ investi]ii”, dup\ care c=nd v\d c\ nu li se mai finan]eaz\ `n totalitate proiectul `ncep s\ vin\ la Prim\rie ca s\ capete sprijin. „Investi]iile trebuie ini]iate prin prim\rie, deoarece, prin lege, unit\]ile [colare sunt subordonate administra]iei locale. Din p\cate, nu totdeauna se `nt=mpl\ acest lucru”, a declarat Ion Lungu. El le-a atras aten]ia directorilor de [coli c\ exist\ [i pericolul intr\rii sub inciden]a legii penale, `ntruc=t o investi]ie nu poate fi angajat\ `n lipsa finan]\rii necesare. (D.P.)

Vezi si

Larisa Blanari, noul președinte al Organizației Femeilor Social Democrate Suceava

Vineri, 27 ianuarie,  la Frasin, au avut loc lucrările Conferinței Județene de alegeri a Organizației …