Tuesday , March 5 2024

Primarul Sucevei cere directorilor de scoli sa initieze investitii doar prin intermediul Primariei

N primarul Ion Lungu a declarat c\ `n [edin]a Consiliului Local se va reactualiza lista consiliilor de administra]ie ale unit\]ilor de `nv\]\m=nt, iar reprezentan]ii primarului vor fi instrui]i `n aceast\ privin]\

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anun]at c\, `n [edin]a din aceast\ lun\ a Consiliului Local, va fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect de hot\r=re privitor la reactualizarea listei cu membrii consiliilor de administra]ie a unit\]ilor [colare. „Legea prevede c\ [i primarul trebuie s\ aib\ un reprezentant `n consiliului de administra]ie. ~mi doresc ca aceste structuri s\ aib\ un rol important, dar [i responsabilitate, `n acela[i timp, mai ales `n ceea ce prive[te angajarea unor cheltuieli de investi]ii”, a declarat Ion Lungu. El a f\cut referire la promovarea de proiecte f\r\ girul Prim\riei, de c\tre unii directori de [coli despre care a afirmat c\ „au pile, merg la Bucure[ti [i ini]iaz\ investi]ii”, dup\ care c=nd v\d c\ nu li se mai finan]eaz\ `n totalitate proiectul `ncep s\ vin\ la Prim\rie ca s\ capete sprijin. „Investi]iile trebuie ini]iate prin prim\rie, deoarece, prin lege, unit\]ile [colare sunt subordonate administra]iei locale. Din p\cate, nu totdeauna se `nt=mpl\ acest lucru”, a declarat Ion Lungu. El le-a atras aten]ia directorilor de [coli c\ exist\ [i pericolul intr\rii sub inciden]a legii penale, `ntruc=t o investi]ie nu poate fi angajat\ `n lipsa finan]\rii necesare. (D.P.)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …