Friday , March 1 2024

260.000 de lei pentru demararea proiectului cu privire la prevenirea criminalitatii prin montarea de camere video in municipiul Suceava

N a fost virat\ prima sum\ de prefinan]are pentru proiectul de prevenire a criminali]\]ii, `n valoare de 260.000 de lei din cei 500.000 de mii de lei, suma total\ a acestui proiect
~n aceast\ perioad\ a anului o alt\ prioritate pentru municipiul Suceava este constituit\ de demararea proiectelor din Programul Opera]ional de Dezvoltare (POR).
Potrivit primarului municipiului Suceava, acum dou\ s\pt\m=ni a fost o licita]ie pentru consultan]a tehnic\ a celor trei proiecte importante pentru municipiu: realizarea de parcaje auto subterane `n zona central\, modernizarea iluminatului public [i Centrul de tradi]ii populare.
Pentru consultan]a tehnic\ la cele trei proiecte o singur\ firm\ s-a `nscris, firma AVENSA Ia[i.
„Din ceea ce am `n]eles de la Comisia de specialitate, oferta acestei firme este eligibil\, urm=nd ca `n perioada urm\toare s\ `ncheiem contractul cu aceasta. Dup\ ce formalit\]ile vor fi `ncheiate urmeaz\ ca s\ trecem urgent la crearea caietelor de sarcini pentru cele trei obiective, pentru a putea tree la urm\toarea etap\ ce const\ `n demararea licita]iilor cu firmele constructoare [i demararea lucr\rilor efective `n acest an”, a declarat edilul [ef cu privire la desf\[urarea celor trei proiecte din Planul Opera]ional de Dezvoltare.
Din cele trei proiecte men]ionate mai sus, Lungu pune accent cel mai mult pe proiectul ce presupune reabilitarea zonei centrale [i crearea de parcaje subterane. Drept urmare acesta fiind demarat prima dat\ prin lucrrile premerg\toare de consolidare a zonei centrale.
Pe l=ng\ aceste trei proiecte din POR, un alt proiect va mai fi pus `n aplicare `n municipiul Suceava, „cre[terea siguran]ei [i prevenirea criminalit\]ii în zona de ac]iune a Municipiului Suceava, prin achizi]ionarea de echipamente specifice [i amenajarea unui centru de supraveghere”.
Pentru acest proiect , Lungu a spus c\ a fost virat\ prima sum\ de prefinan]are pentru proiectul de prevenire a criminali]\]ii, `n valoare de 260.000 de lei din cei 500.000 de mii de lei, suma total\ a acestui proiect.
„Acum avem baza necesar\ pentru demararea acestui proiect”, a afirmat primarul municipiului Suceava. (Iulia GU{|)

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …