„Ce dă statul (fonduri europene sau guvernamentale pentru restaurarea unor lăcaşuri de cult – n.red.) e foarte puţin. Aici trebuie să dai cât e nevoie. Imi daţi proprietatea furată şi câştigul e al statului, că monumentele sunt ale poporului român”, a spus IPS Pimen, ieri dimineaţă, la Mănăstirea Dragomirna Arhiepiscopul Sucevei, IPS Pimen,...

    Inalta Curte de Casatie si Justitie a explicat de ce se impune trimiterea spre rejudecare a dosarulu N ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a d\r=mat `n c=teva fraze tot ceea ce funda]ia care cere 166.000 de hectare de p\dure cu dot\rile aferente a construit `n zece ani n la Curtea de Apel Cluj se va discuta inclusiv legalitatea `nfiin]\rii funda]iei Fondul...

N “unii [i-ar fi dorit ca prin acest cutremur care era c=t pe ce s\ se produc\, s\ se creeze anumite bre[e prin intermediul c\rora s\ poat\ promova `n func]ii ori s\ ob]in\ altfel de favoruri” n “Cei care [i-au dorit s\ ias\ lucrurile altfel nu reprezint\ cazuri de natur\ s\ fi influen]at opinia general\”  n  “dac\ din prima clip\ ar fi fost acordat\ aten]ia...

N reporterii de la cunoscuta revist\ [i de la postul de televiziune britanic vor face vizite de documentare `n p\durile de pe raza ocoalelor silvice Bro[teni, Crucea, Marginea, propun=ndu-[i s\ filmeze carnivorele mari, dar [i prada acestora – ierbivorele `n principal, care tr\iesc `n p\durile Sucevei `n habitatul lor natural ~n aceast\ s\pt\m=n\ este a[teptat\ la Direc]ia...

N  “Se revendic\, peste tot, proprietatea statului, `nc\lc=ndu-se prevederile Constitu]iei, se sl\be[te puterea statului”, este de p\rere  Marian Stoicescu n ““Nu dorim dec=t ca p\durile Rom=niei s\ nu fie distruse. Am solicitat [i solicit\m Guvernului Rom=niei s\ ia atitudine pentru ca erori de genul celor care s-au petrecut p=n\ acum, m\ refer la retroced\ri...

La ultima [edin]\ a Comisiei Jude]ene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat\ asupra Terenurilor au fost validate, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, 2.812,10 ha terenuri, din care 2658,05 ha terenuri forestiere [i  154,05 ha terenuri agricole. „Totodat\, în cadrul [edin]ei, au fost adoptate 68 hot\r=ri, pentru un num\r de 64 persoane fizice...