Friday , December 9 2022

Marian Stoicescu, seful sindicatelor silvice din tara, ingrijorat de perspectiva scaparii de sub control a gestiunii padurilor

N  “Se revendic\, peste tot, proprietatea statului, `nc\lc=ndu-se prevederile Constitu]iei, se sl\be[te puterea statului”, este de p\rere  Marian Stoicescu n ““Nu dorim dec=t ca p\durile Rom=niei s\ nu fie distruse. Am solicitat [i solicit\m Guvernului Rom=niei s\ ia atitudine pentru ca erori de genul celor care s-au petrecut p=n\ acum, m\ refer la retroced\ri de p\duri f\r\ baz\ legal\, s\ nu se mai `nt=mple”, a mai afirmat liderul sindical

Marian Stoicescu, pre[edintele al Confedera]iei Sindicale Consilva, care reune[te multe structuri sindicale din  silvicultur\, inclusiv Sindicatul Silvicultorul de la Direc]ia Silvic\ Suceava care este condus de inginerul Cezar Staton, a prezentat ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\ organizat\ la Direc]ia Silvic\ Suceava  punctele lui  de vedere referitoare la modul `n care fondul silvic, `n ansamblul s\u, este de ani buni tratat ca o marf\ ce poate fi v=ndut\, mai ieftin sau mai scump, func]ie de interesele de moment ale gestionarilor acestei averi, considerat\ altc=ndva avu]ie na]ional\. Inginerul George Celsie a punctat, de asemeneea pericolul pe care `l reprezint\ exploatarea nes\buit\ a p\durilor.
Marius Stoicescu a  ar\tat c\ de ani `ntregi, se profit\ de faptul c\ legisla]ia privind proprietatea asupra terenurilor, fie acestea din domeniul silvic sau agricol are mari caren]e. “S-a profitat de unele legi care au favorizat retroced\ri nelegale. Am speran]a c\ `n cele din urm\ statul va interveni [i va stabili c\ror persoane le-a fost acordate propriet\]i f\r\ drept” a declarat Marian Stoicescu.
Stoicescu a pus `n discu]ie [i problema retroced\rii c\tre funda]ia FBORB a suprafe]ei de 166.000 de hectare revendicate pe teritoriul jude]ului Suceava, `n opinia lui aceast\ funda]ie, fiind de drept privat, nu are dreptul s\ intre `n proprietatea unei suprafe]e de p\dure, cum este cea solicitat\. “O funda]ie de drept privat nu poate fi continuarea unei funda]ii de drept public”, a considerat Marian Stoicescu. De re]inut c\ anterior, o instan]\ din Suceava s-a pronun]at deja, `n sensul c\ a acceptat ca funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei este continuatoarea funda]iei cu acela[i nume, constituit\ `n anii ’20 a secolului trecut, care a administrat p=n\ la sf=r[itul anilor ’40 propriet\]ile silvice ce fuseser\ `n perioada feudal\ posesii ale a m\n\stirilor iar dup\ ce Bucovina a fost anexat\ imperiului austro – ungar au fost administrate prin cancelaria de la Viena de structurile administrative imperiale.
“Se revendic\, peste tot, proprietatea statului, `nc\lc=ndu-se prevederile Constitu]iei, se sl\be[te puterea statului. O avu]ie cu care poate s\ fie `mpropriet\rit un grup de 22 de persoane cu o suprafa]\ de peste 166.000 de hectare. Eu cred c\ oricare cet\]ean trebuie s\ ]in\ la aceast\ ]ar\, m\car prin respectarea legilor `n vigoare [i a Constitu]iei. Unii consider\ interesul personal deasupra interesului public. Astfel de lucruri trebuie `ns\ rezolvate legal, cu respectarea Constitu]iei ]\rii. Sper\m c\ justi]ia `[i va face datoria [i va da o solu]ie normal\”, a declarat Marian Stoicescu, f\c=nd referire la faptul c\ `n data de 1 martie a.c., la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ei ar urma s\ fie tran[at\ irevocabil cererea funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina pentru `mpropriet\rirea acestei funda]ii cu peste 166.000 de hectare de p\dure, drumuri forestiere, cl\diri [i alte dot\ri care acum sunt administrate de Regia Na]ional\ a P\durilor Romsilva, prin Direc]ia Silvic\ Suceava.
“Nu dorim dec=t ca p\durile Rom=niei s\ nu fie distruse. Am solicitat [i solicit\m Guvernului Rom=niei s\ ia atitudine pentru ca erori de genul celor care s-au petrecut p=n\ cum, m\ refer la retroced\ri de p\duri f\r\ baz\ legal\ s\ nu se mai `nt=mple. Mai devreme sau mai t=rziu, adev\rul va ie[i la suprafa]\ [i se va vedea c=t r\u s-a putut face prin astfel de `mpropriet\riri f\r\ o judecat\ corect\”, a mai spus Marian Stoicescu. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …