Monday , February 6 2023

Tag Archives: USV

Trei sectii de Medicina, de anul viitor, la Universitatea Suceava

N dac\ toate lucrurile merg bine `ncep=nd de anul viitor, la Universitatea din Suceava vor func]iona trei sec]ii de Medicin\, deocamdat\ sub girul Facult\]ii de Medicin\ [i Farmacie din Ia[i n “acest proiect poate fi pus `n practic\, totul ]ine de viteza cu care vom ob]ine autoriza]iile” declar\ rectorul Universit\]ii …

Mai mult »

Studentii Facultatii de Silvicultura, amenintati cu instanta daca nu achita taxa de scolarizare la timp

N situa]ia este unic\ `n Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava, celelalte facult\]i specific=nd `n anun]urile postate la avizierele proprii c\ cei care nu pl\tesc prima tran[\ din taxa de [colarizare `n termenul impus vor fi exmatricula]i sau nu li se vor semna carnetele de student [i nici nu pot solicita …

Mai mult »

USV a alocat din fonduri proprii 200.000 de euro pentru studiul de fezabilitate al Campusului de la Moara

N “Pentru campusul 2 lans\m licita]ia pentru studiul de fezabilitate, `ns\ din buget propriu. La volumul de investi]ii din campusul 2 studiul ar fi trebuit s\ fie de 500.000 de euro, `ns\ noi nu ne permitem dec=t 200.000 de euro. Nu [tim cine va veni [i ce calitate va fi, …

Mai mult »

Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava a accesat un credit bancar pentru a finaliza in acest an unele investitii

N potrivit reprezentan]ilor USV, `n acest an, la capitolul obiective noi, institu]ia a primit doar 6% din fondurile alocate anul trecut n “Discrepan]ele mari sunt din punct de vedere al finan]\rii [i nu se poate face performan]\ f\r\ finan]are”, a declarat rectorul Adrian Graur Rectorul Universit\]ii “{tefan cel Mare” Suceava …

Mai mult »

DECADEREA USV: Candidati cu media 5,46 – admisi pe locuri fara taxa. Indivizi mediocri cu media 5,89 au devenit la Suceava masteranzi in Stiintele Comunicarii

N dac\ anii trecu]i cei cu medii mici nu reu[eau s\ ob]in\ nici m\car un loc cu tax\ la una din cele nou\ facult\]i ale USV, `n acest an candida]i cu medii de 6 au fost admi[i chiar [i pe locuri f\r\ tax\ la studiile de licen]\ n [i la …

Mai mult »

Studentii USV s-au inghesuit de la primele ore ale diminetii sa se cazeze in camine

N studen]ii din anii III [i IV, cei care au dat startul caz\rilor `n c\minele USV, au f\cut cozi `nc\ de la primele ore ale dimine]ii n cele mai multe locuri de cazare `n c\minele studen]e[ti au fost repartizate Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor-177, Facultatea de {tiin]e Economice …

Mai mult »

Perioada de inscrieri pentru admiterea la USV a fost prelungita

N candida]i pu]ini [i locuri r\mase neocupate, cam a[a se prezint\ situa]ia la finalul etapei de `nscrieri `n cea de-a doua sesiune de admitere, fapt pentru care conducerea USV a prelungit-o cu c=teva zile n pentru studiile de licen]\ s-au `nscris 405 candida]i pe cele 575 locuri vacante, iar pentru …

Mai mult »

Inscrierile la USV – un esec “top-secret”

N motivul pentru care conducerea USV a decis s\ nu mai publice situa]ia zilnic\ a `nscrierilor pe site-ul propriu `l reprezint\ num\rul foarte mic al candida]ilor care [i-au depus dosarele `n aceast\ s\pt\m=n\ destinat\ `nscrierii pentru admiterea de toamn\, lucru confirmat de prorectorul USV, Sanda Maria Ardeleanu n azi au …

Mai mult »