Saturday , October 16 2021

Tag Archives: Suceava

Ludovic Abitei a castigat concursul pentru sefia DSP

N func]iile de director executiv adjunct al Direc]iei de S\n\tatea Public\  [i cea de director executiv adjunct au fost c=[tigate de C\t\lin Pascal [i Firu]a Bosancu Conducerea Direc]iei de S\n\tate Public\ a reu[it s\ treac\ cu brio peste examenele  sus]inute `n cursul acestei s\pt\m=ni la Agen]ia Func]ionarilor Publici din Bucure[ti.   …

Mai mult »

Noi detalii despre jaful de la Casa de Pensii

N “controlul a fost f\cut chiar la solicitarea conducerii institu]iei”, sus]ine Camelia Chitul, directoarea Casei Jude]ene de Pensii referitor la cele 3,5 miliarde de lei lips\ din  banii pentru ajutoarele de deces n “sunt nevinovat\, iar cei care m\ acuz\ vor da socoteal\”, spune Nicoleta F\rt\i[, func]ionara r\mas\ angajat\ a …

Mai mult »

Trei sensuri giratorii noi vor fi amenajate in centrul Sucevei, odata cu noile parcari subterane

N ieri au debutat lucr\rile premerg\toare de consolidare a zonei pentru a se preveni o eventual\ alunecare de teren `n zona blocului Union, unde se va realiza una din cele dou\ parc\ri subterane n esplanada Casei de Cultur\ va fi ref\cut\ cu granit, de la fostul magazin Romarta p=n\ `n …

Mai mult »

70% dintre profesorii suceveni intra azi in greva generala

procentul este valabil at=t în cazul Sindicatului Jude]ean Înv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, c=t [i al Uniunii Jude]ene a Sindicatelor “Pro Educa]ia” FEn Suceava excep]ie face doar Sindicatul “Bucovina” R\d\u]i, ai c\rui membri se vor afla în greva japoneza în intervalul orar 11.00-13.00 în municipiul Suceava doar elevii colegiilor “Petru Rare[“, …

Mai mult »

De la Suceava vor pleca spre Bucuresti, pentru miting, peste 800 de sindicalisti

N  peste opt sute de sindicali[ti din Suceava vor participa, miercuri, la mitingul care va fi organizat de confedera]iile sindicale în Bucure[ti, liderii sindicali locali sus]inând c\ num\rul participan]ilor ar fi fost mai mare dac\ puterea nu ar fi f\cut diverse “[icane” Gheorghe Vl\d\u, liderul Uniunii Jude]ene a Sindicatelor Libere …

Mai mult »

Primarul Lungu sustine ca nu pot fi facute parcari supraterane in centrul Sucevei

N Ion Lungu se scuz\ anticipat pentru deranjul provocat de lucr\rile edilitare din centrul ora[ului, pentru cele dou\ parc\ri subterane Proiectul “Parcaje subterane” se afl\ pe lista de priorit\]i a Prim\riei. Astfel, ieri, `n jurul pr=nzului, primarul Ion Lungu a avut un comandament cu constuctorii de la Bucure[ti  [i cu …

Mai mult »

Fonduri suplimentare pentru strazile Sucevei

Primarul municipiului Suceava inten]ioneaz\ s\ aloce fonduri suplimentare pentru str\zile din ora[, conform unui ultim proiect de hot\r=re privind rectificarea bugetului local urm=nd a fi repartizat\ suma de 350.000 de lei. Proiectul de hot\r=re urmeaz\ a fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii `n [edin]a Consiliului Local Suceava `n [edin]a ce …

Mai mult »

Au inceput lucrarile de la parcarile subterane din centrul Sucevei

N lucr\rile la organizarea de [antier au `nceput zilele trecute, c=nd toate florile, arbu[tii [i b\ncile de pe esplanada Casei de Cultur\ au fost luate de cei de la Direc]ia Domeniului Public, iar o parte din spa]iul unde se va interveni a fost `mprejmuit\ n m=ine demareaz\ oficial lucr\rile la …

Mai mult »

Ghost Rider, live, 3D, cu suman, buhai si galuste: Nicolas Cage, invitat la “Craciun in Bucovina”

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a adresat o invita]ie actorului american de a veni `n jude]ul Suceava `n perioada s\rb\torilor de iarn\, perioad\ `n care Nicolas Cage se afl\ `n Rom=nia pentru a turna un film n potrivit lui Gheorghe Flutur, invita]ii de a participa la manifest\rile prilejuite …

Mai mult »

Miercuri seara se opreste apa in Suceava, Scheia si Ipotesti

Miercuri, 27 octombrie, de la ora 21.00 [i p=n\ a doua zi la ora 07.00, apa va fi oprit\ `n municipiul Suceava [i `n comunele {cheia [i Ipote[ti. Anun]ul a fost f\ccut de conducerea SC ACET SA Suceava care a precizat c\ este posibil ca `n urma relu\rii programului de …

Mai mult »