V\z=nd c\ [ansele de a mai fi ales deputat pe colegiul 6 – zona R\d\u]i – sunt tot mai mici, Orest Onofrei a cerut `ntr-o [edin]\ a PDL s\ revin\ cu candidatura pe colegiul de Senat nr. 2 – zona Sucevei – unde a fost ales cu patru ani `n urm\ [i unde nu a mai vrut s\ candideze Prim-vicepre[edintele organiza]iei jude]ene Suceava a PDL, `nc\ senatorul...

Ieri, la Bucure[ti, la evenimentul de lansare a candida]ilor PDL `n alegerile locale, prim-vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur, a f\cut un apel la parlamentarii partidului s\ intre `n „tran[ee” pentru c=[tigarea alegerilor locale, spun=nd c\ PDL are nevoie de c=t mai multe guvern\ri locale pentru a putea s\ aib\ [anse mai mari la alegerile parlamentare Prim-vicepre[edintele...

~n zilele de s=mb\t\ [i duminic\, `n Pia]a Nada Florilor din F\lticeni s-a desf\[urat cea de-a opta edi]ie a T=rgului M\rului n la eveniment au participat mai multe oficialit\]i printre care primarul municipiului Vasile Tofan, pre[edintele CJ Suceava Gheorghe Flutur, dar [i ministrul Transporturilor Anca Boagiu n au fost prezen]i peste 20 de produc\tori ce i-au `nc=ntat...

Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a semnat contractul de modernizare a Aeroportului Suceava, investi]ie de 39,5 milioane de euro n ministrul a declarat c\ „Suceava a spart ghea]a”, fiind primul caz din ]ar\ `n care se ob]in fonduri europene pentru modernizarea unui aeroport n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ este un proiect...

Elicopterul solicitat de Suceava ar urma sa fie folosit pentru situatii de urgenta in zona de granita din nordul tarii, atat pe frontiera romano-ucraineana, cat si cea de la granita cu Republica Moldova N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, nu a fost de acord cu cele comunicate, oficial, de c\tre reprezentantul Ministerului Dezvolt\rii Regionale...

N Gheorghe Flutur consider\ c\ este oportun\ `nfiin]area a trei centre opera]ionale de interven]ii `n Suceava, Cern\u]i, precum [i `n ora[ul B\l]i, al doilea ca m\rime din Republica Moldova [i membru `n cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus” al\turi de Suceava [i Cern\u]i Membrii Euroregiunii „Prutul de Sus” consider\ c\ se impune promovarea unui proiect integrat...