Tuesday , June 18 2024

Manastirile Dragomirna, Sucevita si Moldovita vor fi restaurate si modernizate pana in 2012

.
ieri, la M\n\stirea Dragomirna au fost semnate contractele de execu]ie a lucr\rilor dintre cele trei m\n\stiri [i firmele c=[tig\toare finan]area se asigura din fonduri europene atrase prin programul Opera]ional Regional, iar la eveniment a fost prezent [i Gheorghe Flutur, în calitate de pre[edinte al Agen]iei de Dezvoltare Regionala Nord – Est valoarea totala a proiectelor de restaurare [i conservare a patrimoniului cultural [i de modernizare a infrastructurii conexe la cele trei m\n\stiri este de 39 de milioane de lei, însa firmele General Construct, Loial [i Comico au licitat cu 27,69 de milioane de lei lucr\rile de execu]ie
P=na în 2012, trei dintre cele mai frumoase [i mai vechi m\n\stiri din jude]ul Suceava, toate incluse în patrimoniul na]ional, iar doua din ele fiind incluse [i în patrimoniul mondial – clasificate ca monumente UNESCO – vor fi restaurate [i modernizate. Este vorba despre m\n\stirile Dragomirna, Sucevi]a [i Moldovi]a.
Ieri, la M\n\stirea Dragomirna au fost semnate cele trei contracte de executare a lucr\rilor de restaurare [i conservare a patrimoniului cultural, precum [i de modernizare a infrastructurii conexe. La eveniment au participat stare]ele celor trei m\n\stiri, reprezentan]ii firmelor General Construct, Loial [i Cominco – care au adjudecat licita]iile, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, D\nu] Solcanu, precum [i reprezentan]i ai Bisericii [i ai administra]iei jude]ene.
Reamintim ca finan]area lucr\rilor se asigura din fonduri europene atrase prin programul Opera]ional Regional (POR). Daca la semnarea contractelor de finan]are a lucr\rilor din 25 martie, de la Suceava, a fost ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT), Elena Udrea, la semnarea contractelor de execu]ie a participat, ieri, Gheorghe Flutur în calitate de pre[edinte al Agen]iei de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord – Est. Aceasta institu]ie este cea prin care se deruleaza diverse proiecte cu finan]are european\, atrase prin POR [i destinate unor lucr\ri care sa creeze premizele unei dezvolt\ri la nivelul regiunii.
Gheorghe Flutur s-a declarat bucuros de faptul ca s-a reu[it atragerea acestor fonduri pentru cele trei l\ca[uri de cult [i a precizat ca î[i dore[te mai mult dec=t at=t. El a precizat ca sunt condi]ii mai stricte de îndeplinit de cei care depun proiectele [i a men]ionat cazul Bisericii Sf=nta Înviere din centrul Sucevei unde, din p\cate, nu s-a ob]inut finan]are, dar [i de c\tre proiectant [i de constructori c\rora a ]inut sa le spuna ca vor trebui sa aiba multe consult\ri pentru a se vedea exact to]i pa[ii care trebuie f\cu]i. De asemenea, Gheorghe Flutur a atras aten]ia asupra faptului ca va trebui o colaborare [i cu Direc]ia de Cultura pentru a nu fi abateri de la regulile privind patrimoniul na]ional.
Unul din motivele pentru care s-au semnat cele trei contracte la M\n\stirea Dragormirna este faptul ca pentru acest l\ca[ de cult a fost prev\zuta cea mai mare valoare totala a proiectului, adica 25,7 milioane de lei din cele 39,07 milioane prev\zute în total. Pentru M\n\stirea Sucevi]a a fost prev\zuta o valoare totala a proiectului în suma de 6,29 de milioane de lei iar pentru proiectul de la M\n\stirea Moldovi]a a fost prev\zuta o valoare totala de 7,05 milioane de lei.
n toate m\n\stirile vor avea iluminat arhitectural, Dragomirna va avea re]ea de ap\, iar Moldovi]a un sistem informatic
La M\n\stirea Dragomirna sunt prev\zute a se executa amenaj\ri de mansarda [i chilii în partea de vest a m\n\stirii, înlocuirea învelitorilor cl\dirilor, retaurarea iconostasului, realizarea punctului de informare turistic\, realizarea iluminatului arhitectural, repara]ii la t=mpl\rie, u[i [i ferestre, realizarea centralei termice, împrejmuirea principala [i secundar\, refacere paviment de acces principal la m\n\stire, realizare re]ea de alimentare cu apa la ansamblul m\n\stiresc. „Am luptat mult [i am primit ajutor de la Prim\rie, Consiliul Jude]ean [i în primul r=nd de la Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor. Sper ca roadele muncii noastre sa le primim în ceruri”, a spus stare]a M\n\stirii Dragomirna, cea care a spus ca m\n\stirile din jude]ul Suceava sunt îmb\tr=nite [i de aceea trebuie sa fie restaurate [i îngrijite.
La M\n\stirea Sucevi]a sunt prev\zute a se executa organizarea muzeului, organizarea unei expozi]ii de icoane de patrimoniu – secol XVI, organizarea depozitului de icoane, realizarea de pliante [i bro[uri publicitare, amplasarea infochio[cului de informare turistic\, amplasarea unui sistem audioghid în format digital, realizarea iluminatului arhitectural, modernizarea aleilor interioare, restaurarea [i conservarea picturii interioare [i a iconostasului, realizarea dot\rii laboratorului de conservare [i restaurare icoane inclusiv cu aparate de m\sura [i de control al microclimatului. Stare]a M\n\stirii a spus, pe un ton optist, ca „n\d\jduie[te pe viitor sa ajunga la rezultate rodnice”.
La M\n\stirea Moldovi]a sunt prev\zute a se face organizarea unei expozi]ii de icoane, restaurarea [i conservarea icoanelor din depozitul m\n\stirii, amplasarea infochio[cului de informare turistic\, amplasarea unui sistem audioghis în format digital, realizarea sistemului informatic [i a iluminatului arhitectural. „Valoarea acestor monumente istorice este inestimabil\. Pictura trebuie urgenta restaurata [i conservat\. Mul]umesc tuturor [i sa r\m=na în urma noastra un lucru bun [i de ajutor”, a spus stare]a M\n\stirii Moldovi]a.
Interesant este ca valoarea totala a proiectelor de restaurare [i conservare a patrimoniului cultural [i de modernizare a infrastructurii conexe la cele trei m\n\stiri este de 39 de milioane de lei, însa firmele General Construct, Loial [i Comico au licitat cu 27,69 de milioane de lei lucr\rile de execu]ie. Asta în condi]iile în care exista [i unii subantreprenori, cel pu]in în ce prive[te restaurarea picturilor [i icoanelor unde trebuie speciali[ti acredita]i [i recunoscu]i [i unde este o munca mig\loas\. Cu toate acestea, Gheorghe Flutur a spus ca banii primi]i de m\n\stiri sunt pu]ini fa]a de nevoile care sunt [i de aceea crde ca ar mai fi nevoie sa se faca eforturi pentru a fi ajutata Biserica [i pentru a-[i putea între]ine l\ca[urile de cult din patrimoniu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tupeu de hoț. A condus fără permis o mașină fără RCA de la Solca până la Arbore, unde a fost prins furând din Penny

Luni, la ora 11.58, polițiștii au fost sesizați de paznicul de la magazinul Penny din …

error: