Gheorghe Flutur cere un elicopter SMURD pentru zona transfrontaliera Suceava – Cernauti

reportersite
29/09/10 ora:9:06pm

Elicopterul solicitat de Suceava ar urma sa fie folosit pentru situatii de urgenta in zona de granita din nordul tarii, atat pe frontiera romano-ucraineana, cat si cea de la granita cu Republica Moldova

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, nu a fost de acord cu cele comunicate, oficial, de c\tre reprezentantul Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT), Iuliu Bara, care a spus c\ un elicopter urmeaz\ a se cump\ra cu fonduri europene pentru zona transfrontalier\ ce cuprinde jude]ul Gala]i, sudul Republicii Moldova [i Regiunea Odessa

Ieri, `n cadrul [edin]ei Euroregiunii „Prutul de Sus” ,s-a pus `n discu]ie un program transfrontalier cu finan]are european\ pentru o unitate SMURD de interven]ie rapid\ `n caz de dezastre, calamit\]i sau accidente. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, `n calitate de pre[edinte pentru acest an al Euroregiunii „Prutul de Sus”, a declarat c\ este de dorit un elicopter foarte bine dotat pentru situa]ii de urgen]\ [i care s\ fie trimis pentru solicit\rile din zona de grani]\ din nordul ]\rii, at=t pe frontiera rom=no-ucrainean\, c=t [i cea de la grani]a cu Republica Moldova. Gheorghe Flutur a motivat necesitatea acestei urgen]e [i prin faptul c\ sunt multe zone de munte, greu accesibile, unde nu o dat\ a fost necesar\ interven]ia unui elicopter pentru a salva vie]i omene[ti sau pentru a transporta bunuri de strict\ necesitate la comunit\]i r\mase izolate din cauza unor calamit\]i.
Discu]iile pe aceast\ tem\ au `nceput dup\ ce reprezentantul Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT), Iuliu Bara, a spus c\, recent, la o `ntrevedere care a avut loc la Ia[i cu privire la finan]area european\ pentru unele programe transfrontaliere. Potrivit lui Iuliu Bara, s-a convenit ca un elicopter s\ fie achizi]ionat de SMURD prin fondurile europene nerambursabile din programul transfrontalier, urm=nd ca acel elicopter s\ fie destinat pentru interven]ii `n zona transfrontalier\ ce include jude]ul Gala]i, sudul Republicii Moldova [i oblastia Odessa din Ucraina.
„Nu sunt de acord cu a[a ceva. Sper s\ se poat\ g\si o modalitate de a se finan]a [i achizi]ionarea unui elicopter pentru zona aceasta. Voi vorbi [i cu cei de la Gala]i pe aceast\ tem\ pentru c\ nu cred c\ ei au at=t de mare nevoie de un elicopter. Au b\rci destule pentru interven]ii. ~n zona de nord, mai ales `n partea de unte din Jude]ul Suceava [i Regiunea Cern\u]i este mult mai necesar”, a spus Gheorghe Flutur. El a men]ionat c\ fondurile respective erau destinate pentru o serie de priorit\]i strategice ale statelor implicate `n proiectele transfrontaliere [i de aceea el consider\ c\ strategic `nseamn\ [i zone unde se ajunge cu greutate iar din acest punct de vedere zonele cu relief accidentat sunt mai multe `n Suceava dec=t la Gala]i.
Discu]iile au continuat `ns\ [i asupra caracterului de urgen]\, spun=ndu-se c\ SMURD-ul intervine pentru cazuri medicale sau de descarcerare, care nu sunt neap\rat `n zone greu accesibile. ~n replicv\, Gheorghe Flutur a spus c\ definirea situa]iilor de urgen]\ nu trebuie f\cut\ „dintr-o cancelarie, la o cafea”.  „Urgen]a o define[te popula]ia. M\ bucur c\ au fost de acord vecinii no[tri din Ucraina, fiindc\ [i ei au regiuni muntoase. Singurul mod `n care putem interveni `n aceste zone dificile e cu ajutorul unui elicopter, fie c\ sunt incendii de p\duri sau  inunda]ii. Avem de-a face cu diverse fenomene care trebuie rezolvate `n timp rapid”, a mai declarat Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)