Thursday , December 1 2022

Primaria Suceava vrea un credit de 20 de milioane lei cu garantii guvernamentale, pentru cofinantari

N municipalitatea trebuie s\ asigure cofinan]are pentru cinci proiecte finan]ate, par]ial, cu fonduri europene nerambursabile atrase `n baza Planului Integrat de Dezvoltare Urban\, precum [i pentru un proiect de reabilitare a Cet\]ii de Scaun a Sucevei

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, c\ va solicita aprobarea Fondului de garantare a creditelor pentru accesarea unui credit de 20 de milioane de lei necesar municipalit\]ii pentru asigurarea cofinan]\rii celor cinci proiecte derulate prin Programul Opera]ional Regional (POR) pentru care s-au depus proiecte `n cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urban\ (PIDU), precum [i pentru cofinan]area lucr\rilor de la proiectul privind reabilitarea Cet\]ii de Scaun a Sucevei. Ion Lungu a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ pentru cele cinci proiecte din PIDU ale Prim\riei Suceava care se deruleaz\ prin POR [i pentru proiectul de reabilitare a Cet\]ii de Scaun, unde municipalitatea este partener cu Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava, trebuie s\ se asigure de la bugetul local o cofinan]are de 30 de milioane de lei.
Aceast\ sum\ este una considerabil\ pentru bugetul administra]iei municipale sucevene [i de aceea, primarul a fost nevoit s\ identifice alte solu]ii pentru asigurarea lichidit\]ilor necesare. El a ar\tat c\ pentru a ob]ine un credit de 20 de milioane de lei va solicita aprobarea Fondului de garantare al creditelor, urm=nd ca dup\ ce va primi avizul s\ fie organizat\ o licita]ie `n vederea ob]inerii acestui credit. El a spus c\ nu vor fi probleme pentru ob]inerea unui credit cu garan]ii guvernamentale `n condi]iile `n care gradul de `ndatorare al municipalit\]ii sucevene este sub 20 la sut\.
Primarul a explicat c\ din creditul de 50 de milioane de lei ob]inut de Prim\rie de la Dexia Kommunalkredit Bank nu mai poate face trageri dec=t p=n\ `n 18 aprilie, [i c\, `n aceste condi]ii, nu va avea timpul necesar pentru a mai angaja [apte milioane de lei din acest credit. Prim\ria Suceava a convenit, la sf=r[itul lunii noiembrie, cu Dexia Kommunalkredit Bank s\ nu mai emit\ obliga]iuni municipale pentru refinan]area creditului de 50 de milioane lei ob]inut `n 2008, a[a cum se obligase ini]ial, finan]area urm=nd s\ fie transformat\ `ntr-un `mprumut pe termen lung pe o perioad\ de 19 ani, p=n\ `n 2029, cu o perioad\ de gra]ie de patru ani, astfel `nc=t prima rambursare va fi f\cut\ `n 2014.
Municipiul Suceava a contractat de la Dexia, `n aprilie 2008, un credit de 50 milioane lei pentru finan]area mai multor investi]ii, printre care asfaltarea re]elelor stradale secundare, a trotuarelor [i aleilor, dar [i pentru asigurarea utilit\]ilor `n noul cartier de case pentru tineri, din cartierul Burdujeni. Dexia Kommunalkredit Bank, cu sediul la Viena [i parte a grupului Dexia, este specializat\ `n acordarea de finan]\ri pentru sectorul public `n Europa Central\ [i de Est. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …