Wednesday , December 8 2021

Slujba de pomenire pentru eroii martiri ai Revolutiei

Pu]ini suceveni au venit ieri diminea]\  s\ asiste la ceremonialul dedicat împlinirii a 21 ani de la Revoluţia din 1989. F\r\ discursuri, evenimentul desf\[urat la troi]a de lîng\ Biserica „Sfînta Înviere” din centrul Sucevei a  cuprins o slujb\ de pomenire a Eroilor Revolu]iei, dup\ care au fost depuse coroane de flori din partea institu]iilor publice, asocia]iilor de revolu]ionari, Garnizoanei, institu]iilor din subordinea Ministerului Administra]iei [i Internelor respectiv, Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie, Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\, partidelor politice, Sec]iei Serviciului Rom=n de Informa]ii [i [colilor.
Totodat\, a avut loc o parad\ militar\ , iar un grup de copii a interpretat colindul „O, ce veste minunat\”. Printre participan]ii la eveniment s-au aflat  pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur care a venit `nso]it de cei doi vicepre[edin]i, Vasile Ilie [i Dan Cadariu, prefectul Sorin Popescu, primarul Ion Lungu [i viceprimarii Viorel Seredenciuc [i Lucian Har[ovschi.
Printre eroii martiri ai Revolu]iei din decembrie 1989 s-au aflat [I suceveni. Operatorul chimist Vasile Balmu[, ( 25 de ani), din  comuna Arbore [i-a piedut via]a la Timi[oara. T=n\rul, muncitor la acea vreme `n ora[ul de pe Bega, a fost împu[cat în cap în data de 17 decembrie 1989 în fa]a Catedralei din Timi[oara [i trupul s\u ars la crematoriul Cenu[a. Un alt erou este Ioan Mariu]ac, din ora[ul Mili[\u]i , `mpu[cat `n cap tot  la Timi[oara, `n fa]a Catedralei. Cadavrul  a fost g\sit ,la trei s\pt\mîni de la Revolu]ie, în groapa comun\ din Cimitirul S\racilor din Timi[oara.
Veronica Curic, (32 de ani), din Suceava, a fost împu[cat\, `n data de  19 decembrie, în Pia]a 1 Mai, tot `n  Timi[oara. Muncitorul Ioan Doru Husman, (19 ani), din comuna Adîncata, a fost împu[cat în cap în seara zilei de 22 decembrie la Televizune, în Bucure[ti. Un alt erou este muncitorul Constantin Bordeianu, (23 de ani), din comuna Dr\gu[eni. El lucra ca strungar la Uzinele 23 August din Bucure[ti, fiind g\sit  împu[cat cu dou\ gloan]e în cap, l=ng\ Pia]a Unirii, în data de 24 decembrie, `n Capital\. Sublocotenentul Ioan Bute, de 23 de ani, din F\lticeni, angajat la Mili]ia Arad, a fost împu[cat în zona gîtului, în data de 24 decembrie, lîng\ Fabrica de Bere din Arad. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

50 de echipaje de poliție acționează pe șoselele din județ pentru supravegherea și fluidizarea traficului în condiții de iarnă

Peste 100 de polițiști rutieri și de ordine publică și 50 de autospeciale de poliție …