Tuesday , May 17 2022

Slujba de pomenire pentru eroii martiri ai Revolutiei

Pu]ini suceveni au venit ieri diminea]\  s\ asiste la ceremonialul dedicat împlinirii a 21 ani de la Revoluţia din 1989. F\r\ discursuri, evenimentul desf\[urat la troi]a de lîng\ Biserica „Sfînta Înviere” din centrul Sucevei a  cuprins o slujb\ de pomenire a Eroilor Revolu]iei, dup\ care au fost depuse coroane de flori din partea institu]iilor publice, asocia]iilor de revolu]ionari, Garnizoanei, institu]iilor din subordinea Ministerului Administra]iei [i Internelor respectiv, Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie, Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\, partidelor politice, Sec]iei Serviciului Rom=n de Informa]ii [i [colilor.
Totodat\, a avut loc o parad\ militar\ , iar un grup de copii a interpretat colindul „O, ce veste minunat\”. Printre participan]ii la eveniment s-au aflat  pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur care a venit `nso]it de cei doi vicepre[edin]i, Vasile Ilie [i Dan Cadariu, prefectul Sorin Popescu, primarul Ion Lungu [i viceprimarii Viorel Seredenciuc [i Lucian Har[ovschi.
Printre eroii martiri ai Revolu]iei din decembrie 1989 s-au aflat [I suceveni. Operatorul chimist Vasile Balmu[, ( 25 de ani), din  comuna Arbore [i-a piedut via]a la Timi[oara. T=n\rul, muncitor la acea vreme `n ora[ul de pe Bega, a fost împu[cat în cap în data de 17 decembrie 1989 în fa]a Catedralei din Timi[oara [i trupul s\u ars la crematoriul Cenu[a. Un alt erou este Ioan Mariu]ac, din ora[ul Mili[\u]i , `mpu[cat `n cap tot  la Timi[oara, `n fa]a Catedralei. Cadavrul  a fost g\sit ,la trei s\pt\mîni de la Revolu]ie, în groapa comun\ din Cimitirul S\racilor din Timi[oara.
Veronica Curic, (32 de ani), din Suceava, a fost împu[cat\, `n data de  19 decembrie, în Pia]a 1 Mai, tot `n  Timi[oara. Muncitorul Ioan Doru Husman, (19 ani), din comuna Adîncata, a fost împu[cat în cap în seara zilei de 22 decembrie la Televizune, în Bucure[ti. Un alt erou este muncitorul Constantin Bordeianu, (23 de ani), din comuna Dr\gu[eni. El lucra ca strungar la Uzinele 23 August din Bucure[ti, fiind g\sit  împu[cat cu dou\ gloan]e în cap, l=ng\ Pia]a Unirii, în data de 24 decembrie, `n Capital\. Sublocotenentul Ioan Bute, de 23 de ani, din F\lticeni, angajat la Mili]ia Arad, a fost împu[cat în zona gîtului, în data de 24 decembrie, lîng\ Fabrica de Bere din Arad. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

În județul Suceava s-a autorecenzat 37.7% din populația rezidentă estimată. Perioada de autorecenzare s-a prelungit până pe 27 mai

Comunele Bălăceana, Ciocănești, Breaza, Moldova Sulița, Ilișești, Zamostea și municipiul Câmpulung Moldovenesc dețin locurile fruntașe, …