Monday , October 3 2022

Sase licentiati suceveni `n medicina au fost respinsi la rezidentiat


Din cei nou\ candida]i care au optat pentru locuri `n domeniul medicinei, doar trei au promovat examenul de reziden]iat sus]inut duminica trecut\, dintre ace[tia, cel mai bine preg\tit fiind candidatul pe domeniul medicinei dentare n al]i opt candida]i care au optat pentru posturi ale spitalelor din jude]ul Suceava au fost, cu to]ii, admi[i

Rezultatele examenului de reziden]iat sus]inut s\pt\m=na trecut\ au fost publicate pe site-ul Ministerului S\n\t\]ii. 17 candida]i suceveni au luat parte la acest examen, `n centrul universitar Ia[i. Dintre ace[tia [ase au fost respin[i, fiind vorba despre licen]ia]i `n medicin\ care au optat pentru locuri disponibile pe diferite specialit\]i, variant\ care le-ar fi permis dup\ terminarea stagiului de practic\ s\ se angajeze [i `n spitalele din alte ora[e ale ]\rii. Ace[tia au luat un punctaj mai mic dec=t minimum admis, de 546, maximul fiind 910. Doi candida]i pe medicin\ pe loc au reu[it s\ ob]in\, pe de alt\ parte, un rezultat de promovare, chiar dac\ nu unul bun, ei situ=ndu-se `nspre finalul listei celor care vor fi instrui]i `n clinicile din Ia[i. Este vorba despre un viitor medic cu un punctaj de 636 [i un altul cu 628 de puncte, care s-au situat pe locul 318, respectiv 339, dintr-un total de 479 de locuri.
Licen]iatul sucevean care a candidat pe un loc disponibil `n domeniul medicinei dentare a promovat examenul cu un punctaj mult mai bun, de 744 din 864, situ=ndu-se, astfel, pe locul 50 din cele 145 disponibile.
~n ceea ce-i prive[te pe candida]ii `nscri[i pe posturi specifice ofertate de spitalele jude]ului Suceava, to]i cei opt au promovat cel mai important examen al vie]ii lor profesionale. Astfel, Spitalul Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava urmeaz\ ca peste `nc\ cinci ani de practic\ s\ se bucure de aportul a `nc\ trei medici `n Unitatea de Primire Urgen]e. Ace[tia au ob]inut `ntre 652 [i 743 de puncte, limitele de admitere fiind 910-546. Candidatul pe postul de diabetolog de care are nevoie Spitalul Municipal R\d\u]i a promovat cu 649 de puncte, iar viitorul neonatolog al aceluia[i spital, cu 659 de puncte. La Spitalul Municipal C=mpulung Moldovenesc urmeaz\ s\ fie angajat pe postul de rezident un nou specialist `n anestezie [i terapie intensiv\, care a ob]inut un punctaj de 574, aproapiat de limita de respingere. Cel mai bun scor `i apar]ine viitorului cardiolog al spitalului din C=mpulung, care a ob]inut 781 de puncte, mai mult dec=t colegul s\u de breasl\ care a candidat pe acela[i post, f\r\ a avea succes.
La nivel na]ional, Ministerul S\n\t\]ii a anun]at c\ 86% dintre candida]i au ob]inut un punctaj de promovare la concursul de reziden]iat, sesiunea 2011. Dintre cei 5.025 de tineri `nscri[i, 4.339 au fost admi[i, dintre care 703 pe domeniul medicinei dentare [i 154 pe domeniul farmacie, unde Suceava nu a avut niciun candidat. Pentru domeniul medical, punctajul maxim realizat a fost de 939 puncte, pentru medicin\ dentar\ de 902 puncte, iar pentru farmacie 868 puncte. Candida]ii au concurat pe un num\r de 3.810 locuri [i posturi disponibile la nivel na]ional.
Duminic\, 27 noiembrie, se va realiza reparti]ia sucevenilor care au concurat pe locuri `n centrul universitar Ia[i, iar mar]i, Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava va `ncepe reparti]ia candida]ilor care au ob]inut punctaj de promovare [i au concurat pe posturi. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Sunați la 112 dacă ați văzut acest bărbat!

Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a persoanei dispărute POPESCU CEZAR VASILE, de 41 …