Ministrul Sanatatii solicita inceperea lucrarilor de constructie la noul spital din Falticeni

27/01/11 ora:9:29pm

Ministrul S\n\t\ţii, Cseke Attila, a transmis ieri, primarului municipiului Fălticeni, Vasile Tofan, o notificare privind alocarea sumei de 20 milioane de lei pentru derularea lucrărilor la obiectivul de investi]ii în continuare „Spital Municipal Fălticeni”. În cadrul aceleia[i notific\ri se cere conducerii Spitalului Municipal Fălticeni s\ solicite Direc]iei de S\n\tate Public\ a Jude]ului Suceava, prin autoritatea administra]iei publice f\lticenene, deschiderea finan]\rii la obiectivul men]ionat. Începând cu luna februarie 2011, stadiul de execu]ie urmeaz\ s\ fie raportat lunar de spital [i avizat pentru conformitate de Prim\ria municipiului Fălticeni.

Urm\rirea strâns\ a execu]iei lucrărilor la noul spital a fost discutat\ la sfâr[itul s\pt\mânii trecute de primarul  ora[ului,Vasile Tofan cu [eful administra]iei jude]ene, Gheorghe Flutur [i  cu secretarul  de stat în Ministerul S\n\t\]ii, Cristian Irimie care au sprijinit constant alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru aceast\ investi]ie. Documenta]ia de atribuire prin licita]ie public\ a contractului de lucr\ri va fi publicat\ în zilele urm\toare în Sistemul Electronic al Achizi]iilor Publice. (C.S.)