Saturday , June 15 2024

Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” si-a ales bobocii care vor reprezenta generatia de elevi a anului 2010

N pu]ini sponsori, dar mult\ determinare din partea organizatorilor [i a participan]ilor la balul din acest an al Colegiului Samuil Isopescu n spectacolul s-a desf\[urat sub semnul bunei dispozi]ii, fiind pres\rat din plin cu momente artistice n elevii de la Samuil Isopescu au demonstrat c\ umorul [i ironia constructiv\ ocup\ un loc important `n interesele lor n de[i modest, balul din acest an s-a bucurat de succes `n r=ndul celor prezen]i `n sal\

Balul bobocilor de la Colegiul Tehnic Samuil Isopescu din Suceava, a avut loc joi seara, `n sala de spectacole a Casei Polone. Organizatorii [i-au dat silin]a s\ realizeze un spectacol decent, pentru a p\stra aceast\ tradi]ie de a alege anual c=te o pereche de tineri boboci care s\ reprezinte genera]ia lor. Tema aleas\ de ei a fost “Happy Hours” [i chiar dac\ sponsorii care s-au implicat `n acest proiect au putut fi num\ra]i pe degetele de la o m=n\, spectacolul a ie[it bine [i a fost pe placul celor prezen]i `n sal\. Un rol important `n desf\[urarea evenimentului l-au avut profesoara M\rioara Salup de la Palatul Copiilor din Suceava, care a realizat coregrafia spectacolului [i de asemenea, directorul Colegiului, care a fost al\turi de tineri pe tot parcursul spectacolului, oferindu-[i permanent ajutorul.
Spectacolul a `nceput cu prezentarea bobocilor concuren]i, care `n acest an au fost `n num\r de zece, dac\ nu socotim [i dou\ personaje, Mari]a Geamantan [i Str=mbus Michael, introduse `n scen\ pentru a st=rni hazul `n r=ndul spectatorilor. Perechile de concuren]i au fost formate din M\d\lina Iftimescu [i Alexandru Ionu] Grigora[, Roxana Hostiuc [i Alin Andrei Clim, Florentina Iordache [i {tefan Butnariu, Irina Antoniac [i Ovidiu Hladi, Lavinia Mirela Galan [i Nicu Anton.

N Muzic\ [i momente umoristice realizate de elevi ai liceului
A urmat un moment de dans, prezentat de o forma]ie de copii de la Palatul Copiilor, care a dansat pe ritmuri de cha-cha, antren=nd `n dans [i persoane din public.
Trei elevi din clasele mai mari, au pus apoi `n scen\ un moment umoristic, cu tema “via]a de apoi” `n care a fost surprins\ conversa]ia fictiv\ dintre Sf=ntul Petru, v\zut de elevi ca un gardian la por]ile Raiului, [i doi ]igani, mor]i `ntr-un accident cu o ma[in\ furat\.
Bobocii au urcat din nou pe scen\, de aceast\ dat\ `n perechi, pentru a prezenta ]inutele de zi, urma]i de un moment artistic al echipei de majorete a Universit\]ii {tefan cel Mare Suceava.
Iulian Semenciuc, un t=n\r interpret de muzic\ popular\ [i fost elev al Colegiului Samuil Isopescu, a `nc=ntat spectatorii cu c=teva melodii din repertoriul popular, moment foarte apreciat de public.
Bobocii au fost supu[i apoi probei de dans, pe diverse ritmuri muzicale, `n coregrafia lor reu[ind s\ introduc\ [i o hor\ `n care s-au prins cu to]ii, ca un semn al fair play-ului [i al bunei dispozi]ii.
Elev al clasei a XII-a, Vlad Girigan a interpretat c=teva piese hip-hop, reu[ind s\ st=rneasc\ interesul celor din sal\, dar [i al celor din spatele cortinei, put=ndu-se observa c=]iva prieteni sau cunoscu]i dans=nd pe ritmul muzicii [i aplaud=nd frenetic. Trupa de dans de la Palatul Copiilor, sub `ndrumarea profesoarei Mirela Duminic\, [i-a demonstrat `nc\ o dat\ pasiunea pentru dans, coregrafia  fiind apreciat\ [i aplaudat\ de toti cei prezen]i `n sal\.
C=]iva elevi din clasele a XII-a au f\cut o prezentare de mod\ neobi[nuit\, prin care au `ncercat s\ ironizeze stilul vestimentar contemporan al tinerilor de liceu, moment r\spl\tit cu aplauze de c\tre public, chiar dac\ cei mai mul]i dintre ace[tia erau `mbr\ca]i `n ton cu costuma]iile [i accesoriile prezentate pe scen\.
Seara a fost continuat\ cu un moment umoristic, oferit de Vlad Girigan [i Florin Sauciuc, elevi `n clasa a XII-a, care au ironizat `ntr-o scenet\, o lec]ie culinar\ oferit\ personajului Fernando de la Caransebe[, `n care acesta din urm\ a creat un dezastru `n buc\t\rie, nefiind `n stare s\ `n]eleag\ sensul cuvintelor [i destina]ia diverselor obiecte, f\c=ndu-se aluzie la o pies\ muzical\ pe care Fernando a interpretat-o din perspectiva feminin\ [i `n care de asemenea era schimbat modul de folosire al obiectelor.
~nc\ un moment de muzic\ hip-hop a fost prezentat de Cristian Pintilie, din clasa a X-a, care [i-a prezentat crea]ia personal\ “Hands up!” `ntr-o manier\ energic\, apreciat\ de colegii s\i.
Trupa de dans “Sincron”, format\ din eleve ale Colegiului Samuil Isopescu, a prezentat un num\r de dans, pe diverse ritmuri, urmat de o reprezenta]ie ciudat\ a unui grup de elevi, moment anun]at ca fiind umoristic, `n care [ase b\ie]i `mbraca]i `n colan]i [i haine de dam\ au prezentat mai multe seturi de mi[c\ri haotice pe muzic\ de hip-hop, dance [i manele care au st=rnit mai degrab\ dezgust `n public dec=t amuzament.
N Miss [i Mister Boboc 2010 au fost ale[i Roxana Hostiuc [i Nicu Anton


Pretenden]ii la titlurile de miss [i mister au intrat din nou `n scen\, de aceast\ dat\ pentru a prezenta ]inuta de sear\, moment foarte apreciat de public, judec=nd dup\ chiuelile [i fluier\turile care se auzeau din public, urmat de proba de cultur\ general\. Tinerii boboci au fost `ntreba]i printre altele “de unde izvor\[te Dun\rea”, “ce e mai greu, un litru de ap\ sau un kilogram de plumb”, “dac\ o persoan\ care tr\ie[te `n America poate fi inmorm=ntat `n Rom=nia”, `ntreb\ri culese probabil din vechile almanahuri sau reviste u[or umoristice. Bobocii s-au descurcat bine la aceast\ prob\,  chiar [i tandemul Mari]a Geamantan – Str=mbus Michael reu[ind s\ r\spund\ corect la `ntreb\rile primite.
Echipa de majorete a Universit\]ii {tefan cel Mare a revenit  pe scen\ cu un num\r de dans [i o coregrafie antrenant\, fiind urmat\ de un moment umoristic, inspirat din scenariile lui Igor Cobileanski `n care un translator a potrivit dup\ ureche textul imaginar spus de Barack Obama la vizita sa `n Rom=nia.
Fost elev al Colegiului, Ionu] Dobrea a ]inut s\ fie `n continuare alaturi de fo[tii s\i colegi, interpret=nd o serie de melodii populare, reprezenta]ie urmat\ de o nou\ prezentare vestimentar\ a concuren]ilor la titlul de miss [i mister, [i anume de “]inut\ de sear\ cu destina]ie romantic\” `n care s-au luat la `ntrecere culorile roz [i turcoaz.
Invitata special\ a serii a fost Laura Haid\u, interpret\ de muzic\ popular\ a Ansamblului “Ciprian Porumbescu” Suceava, anuntata ca fiind o renumit\ dansatoare [i interpret\ a folclorului bucovinean autentic.
Spectacolul s-a `ncheiat odat\ cu premierea concuren]ilor la titlul de miss [i mister, moment `n care s-a implicat [i organiza]ia Tu{iRom=nia, care a oferit cate un premiu special de miss [i mister. Castig\torii vor concura `ntr-o `ntrecere `ntre toate liceele din ora[. Miss [i Mister Boboc 2010 au fost ale[i Roxana Hostiuc [i Nicu Anton. Alte distinc]ii au primit M\d\lina-Elena Iftimescu [i Alexandru-Ionu] Grigora[, care au fost ale[i miss [i mister popularitate, iar Florentina Iordache [i {tefan Butnariu au primit titlurile de miss [i mister Dance. Premiile Tu{iRom=nia au fost oferite concuren]ilor Irina Antoniac [i Alin Andrei Clim. (Cezar P|UN)

Vezi si

Rezultate finale: Şoldan- 43,90%, Flutur- 40,99% din voturi, la alegerile pentru şefia CJ 

Candidatul Partidul Social Democrat (PSD) la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Suceava), Gheorghe …

No comments

  1. Si mie imi pare rau ca parodia cu baietii nu va placut, era destul de reusita si amuzanta. Poate ca unii nu agreaza manelele si de asta nu le`a placut toata parodia..Pacat!

  2. Foarte bine ca nu chinuiti elevii si nu ii fortati sa cumpere bilete ca la C.T.I.A.
    FARA NVITATI CARE ORICUMFAC PLAY-BACK SI SUNT GROAZCI SI CER SUME IMNSE.

  3. sincer imi pare rau ca nu va placut parodia “fetele de la capalna”despre care spuneti ca a provocat dezgust publicului…nu este chiar asa de usor cand balul a fost organizat doar de elevii claselor a 12`a fara ajutorul niciunui profesor.

error: