Monday , December 4 2023

30 de miliarde de lei vechi – banii necesari pentru plata retroactiva a salariilor profesorilor suceveni, castigatori in instanta

N speran]a ca aceste sume s\ fie `ncasate de cadrele didactice este minim\, Guvernul av=nd preg\tit\ o nou\ ordonan]\ de urgen]\ prin care plata sumelor cuvenite, rezultate din ac]iunile `n instan]\ `mpotriva neaplic\rii legii 221/2008, privind majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%, se va am=na p=na `n 2012 n

Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava a primit `n aceast\ s\pt\m=n\ sarcin\ de la Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii s\ calculeze toate sumele pe care cadrele didactice sucevene care au atacat `n instan]\ actele normative succesive emise `n ultimii doi ani privind am=narea pl\]ii salariilor acestora.
Ieri, la Bucure[ti, liderul sindicatului Bucovina al cadrelor didactice din zona R\d\u]I, Gheorghe {orodoc, din discu]ia cu reprezenta]ii Ministerului Finan]elor, a `n]eles c\ sunt slabe speran]e pentru cei 2200 de oameni care [i-au c=[tigat `n justi]ie dreptul de a fi pl\ti]i conform legii, s\ ob]in\ vreun drept b\nesc anul acesta, anul viitor ori chiar `n 2012.
“Ministerul de Finan]e prefigureaz\ un proiect de ordonan]\ de urgen]\ care s\ prelungeasc\ aplicabilitatea OUG 71/2009, care la r=ndul ei a prelungit o alt\ norm\ legal\, care spune c\ drepturile c=[tigate `n instan]\ de c\tre angaja]ii bugetari, inclusiv cadrele didactice, stabile[te ca drepturile salariale dob=ndite `n justi]ie s\ fie ree[alonate `ncep=nd cu anul 2012. Conform ordonan]ei anterioare – 45/2010, se f\cea referire `n articolul 2 la faptul c\ sunt sub inciden]a acestui act normativ hot\r=rile pronun]ate p=n\ la data intr\rii `n vigoare a OUG 45/2010 – 19 mai 2010. Dup\ data de 19 mai se puteau pl\ti f\r\ nicio problem\ drepturile c=[tigate `n instan]\ de cadrele didactice”, a declarat Gheorghe {orodoc, liderul Sindicatului Bucovina al cadrelor didactice din zona R\d\u]i.
{orodoc a mai ar\tat c\ dup\ data de 19 mai, toate deciziile din instan]\ trebuiau s\ fie puse `n practic\, f\r\ niciun fel de problem\. Acest lucru nu s-a f\cut. ~n acest fel, din luna iunie 2010 [i p=n\ `n prezent s-au adunat alte [i alte hot\r=ri judec\tore[ti definitive [i executorii, av=nd ca obiect drepturile salariale ale cadrelor didactice pe care statul declar\ c\ nu le mai poate pl\ti.
“Guvernul dore[te s\ prelungeasc\ prevederile ordonan]ei de am=nare a pl\]ilor c\tre bugetari asumate anterior pentru 2012, printr-o nou\ ordonan]\, care s\ ree[aloneze aceste drepturi ob]inute corect `n Justi]ie, p=n\ `n anul 2012. Gheorghe Gherghina, ministru secretar de stat, a declarat c\ ast\zi (ieri, n.r.) se iau `n  discu]ie dou\ proiecte `n Guvern – cel al legii bugetului pe 2011 [i proiectul de ordonan]\ pentru ree[alonarea drepturilor salariale ale bugetarilor care au c=[tigat procese `n instan]\ `mpotriva statului rom=n. A[tept\m s\ vedem publicat\ noua ordonan]\ de urgen]\ `n Monitorul Oficial [i dup\ aceea vom lua m\surile ce le vom stabili”, a declarat liderul sindical Gheorghe {orodoc.
N  Speran]a recuper\rii sumelor c=[tigate `n instan]\, am=nat\ spre 2012
Prevederile OUG 45/2010 privind am=narea pl\]ii drepturilor salariale dob=ndite de bugetari prin instan]\  au aplicabilitate doar p=n\ la data la care a fost publicat\ `n Monitorul Oficial, sf=r[itul lunii mai a acestui an. Dup\ aceea, celelalte sentin]e date, inclusiv cea viz=nd cadrele didactice afiliate sindicatului Bucovina ce face parte din FSLI, au devenit aplicabile imediat.  Ca urmare, dasc\lii suceveni care au c=[tigat `n instan]\ un salariu conform legii 221/2008, ar trebui s\ primeasc\ de la `nceputul lunii iunie a.c., salarii mai mari dec=t colegii lor care au pierdut trenul `n ceea ce prive[te ac]iunile judec\tore[ti ce puteau fi demarate, dac\ liderii sindicatelor ce `i reprezentau s-ar fi trezit pu]in mai devreme.
La nivelul jude]ului Suceava, cadrele didactice din unit\]ile [colare din zonele R\d\u]i, Humor [i C=mpulung, grupate `n jurul sindicatului Bucovina condus de Gheorghe {orodoc, `[i vor putea completa veniturile cu drepturile legal dob=ndite abia din 2012, dac\ guvernul va dispune punerea `n aplicare a unei noi ordonan]e. ~n acel an vor putea recupera 34%, `n anul urm\tor 33% iar `n 2014 alte 33% din suma total\ pe care statul o datoreaz\ cadrelor didactice care au deschis procese `mpotriva nerespect\rii legilor votate `n Parlament.
De men]ionat c\, la un calcul simplu, cele 2200 de cadre didactice [i personal didactic auxiliar care au c=[tigat `n instan]\ recalcularea salariilor conform legii 221/2008 cu modific\rile ulterioare, au trebuit s\ `ncaseze `ncep=nd din 1 iunie a.c., `n plus, c=te 3 milioane de lei vechi `n medie fa]\ de leafa diminuat\ cam tot de pe atunci, cu 25% pentru to]i bugetarii. ~n cele [ase luni care s-au scurs, conform unui calcul aritmetic sumar, suma total\ ce trebuie pl\tit\ de stat cadrelor didactice este `n jur de 30 de miliarde le lei vechi.
Calculul este valabil doar pentru jude]ul Suceava. De re]inut c\ Gheorghe {orodoc, liderul Sindicatului Bucovina R\d\u]i a men]ionat c\, ac]iuni asem\n\toare au desf\[urat [i cei de la Liga Sindicatelor din ~nv\]\m=nt Boto[ani, de asemenea afiliat\ la FSLI,  care au avut [i ei c=[tig de cauz\. Num\rul cadrelor didactice care au ob]inut hot\r=ri favorabile `n instan]\ din jude]ul vecin este comparabil cu cel din Suceava. Aceste structuri sindicale sunt de altfel singurele care au ac]ionat `n termenul legal `mpotriva modific\rilor aduse legii 221/2008 care stabilea cre[terea salariilor cadrelor didactice cu 50%.
~n urm\ cu o s\pt\m=n\ “Obiectiv”prezenta o situa]ie f\r\ precedent la nivel na]ional [i o dovad\ c\ perseveren]a `n b\t\lia sindical\ pentru drepturile oamenilor se poate solda cu ob]inerea unor drepturi concrete o ofer\ liderul Sindicatului Bucovina R\d\u]i, Gheorghe {orodoc, care ap\r\ interesele cadrelor didactice din `nv\]\m=ntul preuniversitar ce lucreaz\ `n unit\]ile de `nv\]\m=nt din zon\. Grupele sindicale din 60 de unit\]i [colare, peste 2200 de cadre didactice [i personal didactic auxiliar au c=[tigat `n instan]\, dreptul de a ob]ine salarii mai mari dec=t cele stabilite prin m\surile luate de Parlament [i Guvern `nainte de data de 1 iulie a.c., c=nd a intrat `n vigoare Legea 118/2010  privind unele m\suri necesare `n vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care s-a dispus diminuarea cu 25% a salarilor bugetarilor, inclusiv a personalului din `nv\]\m=nt.
Tribunalul Suceava a admis ac]iunile formulate de cadrele didactice [i personal didactic auxiliar de la cele 60 de unit\]i [colare, reprezentate de liderul sindical Gheorghe {orodoc [i a dispus conducerilor acestor unit\]i de `nv\]\m=nt s\ re`ncadreze salarial pe reclaman]i [i i-a obligat pe directori ca `ncep=nd cu data de 1 aprilie a.c., s\ calculeze [i s\ acorde cadrelor didactice diferen]ele dintre drepturile salariale efectiv `ncasate [i cele cuvenite, potrivit re`ncadr\rii conform Legii 330/2009, rezultate din aplicarea Legii 221/2008 – legea care viza majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%.  Curtea de Apel a decis c\ sentin]a de la Tribunal este definitiv\ [i executorie. Conducerile unit\]ilor [colare au fost obligate de instan]\ s\ pl\teasc\ drepturile b\ne[ti, actualizate `n raport cu rata infla]iei [i s\ efectueze men]iunile corespunz\toare `n carnetele de munc\ ale cadrelor didactice  care au depus pl=ngeri la instan]\.
2200 de cadre didactice [i personal didactic auxiliar din zona R\d\u]i, Humor [i C=mpulung a[teapt\ s\ primeasc\ drepturile b\ne[ti c=[tigate `n instan]\ de la unit\]ile [colare unde lucreaz\, mai mari cu 33% dec=t cele ale colegilor lor de la celelalte unit\]i [colare din jude] [i din ]ar\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …