Tuesday , November 28 2023

Ceausescu, “un Louis de Funes al marxismului”, umple Sala Palatului la 21 de ani de la moartea sa

Regizorul Andrei Ujica, autorul "Autobiografiei lui Ceausescu"
La dou\ decenii de la ultimul s\u discurs la Sala Palatului din Bucure[ti, cel care a fost dictatorul României Nicolae Ceau[escu promite s\ revin\ pe scena congreselor Partidului Comunist resucitat ca protagonist al unui film. “Autobiografía lui Nicolae Ceau[escu”, un film despre via]a Conduc\torului ]\rii timp de un sfert de secol a fost prezentat joi publicului românesc, se arat\ într-un articol publicat de agen]ia EFE.
Ca [i cum nu ar fi fost suficient simbolismul locului, va fi l\sat\ intrarea liber\ celor care se prezint\ cu o bancnot\ de cinci lei din epoca comunist\. “Filmul dureaz\ trei ore [i este f\cut exclusiv din imagini reale luate din arhiv\ în care apare Ceau[escu”, a explicat agen]iei EFE regizorul s\u, Andrei Ujic\. Materialul, selectat din peste o mie de înregistr\ri l\sate mo[tenire de dictator televiziunii române [i care au la origine un scop propagandistic, i-a servit lui Ujic\ pentru a prezenta evolu]ia dictaturii personale a maximului conduc\tor, un om izolat de puterea absolut\ [i lipsit de cea mai mic\ m\sur\.
“Am c\utat în aceste imagini o parte uman\, un reflex al realit\]ii, [i am g\sit-o”, spune Ujic\. “Pentru asta am putut s\ fac filmul”, adaug\ regizorul român, a c\rui mare provocare a fost de a dota filmul cu un fir narativ f\r\ s\ aib\ nevoie s\ recurg\ la o voce “off” sau al un alt recurs vertebrador. “Am vrut s\ fac un film de non-fic]iune nu un documentar, nu am vrut s\ recurg la sus]ineri necinematografice [i s\ folosesc imagini reale de arhiv\ ca [i cum le-am fi filmat eu însumi”, asigur\ el.
Succesul criticii ob]inut\ la festivalurile de la Cannes, San Sebastián, Toronto [i New York duc cu gândul c\ regizorul [i-a atins scopul. Acest portret bizar al celui supranumit Geniu al Carpa]ilor începe cu un Ceau[escu r\v\[it [i sfid\tor la procesul sumar care avea s\-l duc\ la zidul execu]iei sale în ziua de Cr\ciun din 1989. Scena îi folose[te lui Ujic\ pentru a arunca o privire asupra trecutului celui înl\turat, nu lipsit de momente comice, cu pasaje care ating punctul culminant la vizitele f\cute de dictator în China [i în Coreea de Nord în 1971.
Ceau[escu a fost profund marcat de model comunist al lui Mao, pe care [i-a propus s\-l implanteze în România, iar “propaganda a devenit tot mai grotesc\, a sc\pat de sub orice control [i a provocat un ridicol generalizat”, poveste[te Ujic\, potrivit c\ruia “elementul comic este inerent oric\rui dictator”. “Desigur este un lucru involuntar; cum se vede [i în film, iar Ceau[escu este de multe ori un Louis de Funes al marxismului”, comenteaz\ el.
Dar ceea ce l-a impresionat pe cineast este evolu]ia privirii Conduc\torului, care devine brusc obosit\, sumbr\ [i suspicioas\ pe m\sur\ ce au trecut anii. “Se vede foarte bine îmb\trânirea la acest de[i au o mare influen]\ singur\tatea puterii [i disperarea pe care o provoac\, pierderea sim]ului realit\]ii sau preocuparea pentru a nu putea încheia ceea ce [i-a propus [i în care Ceaue[cu a crezut pân\ la sfâr[it”, spune Ujic\.
Povestea lui Nicolae Ceau[escu are toate ingredientele unei tragedii canonice a dictatorilor. “Este un destin exemplar pentru orice dramaturg, necunoscut în Europa de la Revolu]ia Francez\”, explic\ el. Cu delirul megaloman, pr\bu[irea uman\, umilirea poporului [i sfâr[itul abrupt, transmis în direct la televizor [i urm\rit de întreaga ]ar\. Ujic\ a relatat aceast\ istorie dintr-o perspectiv\ proprie, dar prin ochii dictatorului. Pelicula este “autobiografic\” pentru c\ este Ceau[escu în pragul execu]iei cel care rememoreaz\ pe band\ primii s\i ani de tovar\[ dar [i pentru c\ este protagonistul unor imagini pe care le-a comandat el însu[i pentru a filma anii s\i de glorie [i de putere.

Vezi si

Ozzy Osbourne: Am cancer, dar dacă voi putea face un ultim concert voi fi fericit

Ozzy Osbourne a dezvăluit că medicii i-au găsit o tumoare la coloana vertebrală, în timpul …