Saturday , May 21 2022

Taximetristii pensionari isi fac planuri de retragere

N din cei 100 de taximetri[ti suceveni pensionari care `[i desf\[oar\ activitatea `n acest domeniu, majoritatea doresc s\ se retrag\, dup\ ce au aflat c\ vor trebui s\ pl\teasc\ impozit pe profit de 16% la stat, la fel ca ceilal]i agen]i economici n `n urma lor vine genera]ia urm\toare, [oferii de taximetre f\r\ experien]\, care roag\ clientul s\ le arate str\zile pe care pot s\ circule pentru a ajunge la destina]ie n suma forfetar\ pl\tit\ ani `ntregi de taximetri[ti la Finan]e a fost considerat\ insuficient\, astfel `nc=t s-a decis ca fiecare taximetrist, ca persoan\ fizic\ autorizat\, s\ devin\ “patron” [i `n seara fiec\rei zile s\ calculeze pe baza mai multor indicatori destina]ia veniturilor acumulate, pentru a nu risca dosare de evaziune fiscal\

Noile prevederi legale privind modul `n care  operatorii serviciilor de taxi vor contribui la bugetul de stat, au dus la nemul]umiri mai ales `n r=ndul celor aproximativ 100 de taximetri[ti suceveni, pensionari de drept, care au reu[it, vreme de c=]iva ani s\ presteze `n paralel activit\]i de taximetrie pe persoan\ fizic\ autorizat\, `n acest fel complet=ndu-li-se veniturile necesare.  Din cei aproximativ 100 taximetri[ti suceveni pensionari, care `[i desf\[oar\ activivitatea `n acest domeniu, majoritatea doresc s\ se retrag\ dup\ ce au aflat c\ vor trebui s\ pl\teasc\ impozit pe profit de 16% la stat, la fel ca ceilal]i agen]i economici.
Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Har[ovschi, spune c\  Prim\ria municipiului re[edint\ de jude] a eliberat un num\r de 370 de autoriza]ii pentru activitatea de taxi, de la `nceputul anului fiind `nregistrate doar [ase cereri de renun]are. “Municipiul Suceava, `n urma calculelor f\cute, suport\ maxim 440 de taxi-uri, pentru care se pot emite autoriza]ii”, a declarat viceprimarul Lucian Har[ovschi.
Prim\ria are, desigur, interesul cel mai mare, s\ ofere autoriza]ii pentru un num\r c=t mai mare de taximetri[ti. De partea cealalt\, taximetri[tii cu state vechi, care au func]ionat p=n\ `n acest an ca persoane fizice autorizate,  sunt speria]i de noul val de [oferi de taxi, angaja]i de firme care au ma[ini cump\rate `n  acest scop,  care au licitat [i c=[tigat la Prim\rie autoriza]ii.
Taximetri[tii vechi ar trebui s\ se retrag\ `n fa]a noii ofensive venite din partea tinerilor care doresc s\ c=[tige o bucat\ de p=ine f\c=nd taximetrie. “Dec=t s\ fur,  mai bine m\ fac de r=s `n fa]a clien]ilor, care `mi cer s\ `i duc la o adres\ pe care eu nu o [tiu, [i le cer s\ m\ `ndrume”, declar\ Adrian, un t=n\r de 21 de ani care de c=teva zile a preluat o ma[in\ proprietatea unei firme de taxi, ne[tiind `nc\ la ce se `nham\. T=n\rul a recunoscut c\ nu vede lunar mai mult de c=teva milioane de lei venit de la firma de taximetrie, dar este optimist, fiindc\ `n acest fel va deveni un [ofer bun [i `n scurt\ vreme va putea s\ `[i valorifice cuno[tin]ele `n alte loca]ii.
Vasile U., se apropie de v=rsta 70 de ani [i lucreaz\ ca taximetrist de 20 de ani. P=n\ anul trecut, beneficia de o reducere a taxei forfetare pentru c\ desf\[ura activit\]i independente, ca [i pensionar. Anul acesta, calitatea de pensionar, care p=n\ mai ieri constituia un avantaj a devenit o povar\. “Am pl\tit taxele forfetate an de an. Peste c=teva s\pt\m=ni vom fi convoca]i la Direc]ia de Finan]e, pentru a ni se explica `n ce mod va trebui s\ func]ion\m, dac\ vrem s\ facem `ncontinuare taximetrie. Din c=te am `n]eles, `n fiecare sear\, c=nd vom ie[i din curs\, va trebui s\ facem calcului curselor, a combustibilului consumat, a cheluielilor pentru `nlocuirea pieselor defecte, pe baz\ de facturi. Nu este nimic r\u `n asta, numai c\ pre]ul taxiului `n Suceava va cre[te mult fa]\ de tarifele acutale”, a declarat taximetristul sucevean.
Ca argument, sesizat [i de clien]i, pe pia]a taximetrelor din Suceava au ap\rut o sumedenie de tineri care nu [tiu `ncotro s\ se `ndrepte atunci c=nd primesc prin dispecerat o solicitare. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Cod galben de vijelii și averse, sâmbătă după-amiază

Meteorologii au instituit cod galben de instabilitate atmosferică în șase județe din nordul țării. Avertizarea …