Monday , July 22 2024

Rascoala de la Varfu Campului a pornit de la “o vanzare in lant" a terenurilor disputate

N “Cei din H=n]e[ti au avut terenul acolo [i se pare c\ [i cei din V=rfu C=mpului au avut terenul la IAS. Noi vom restabili ordinea [i vom `nainta toate propunerile, astfel `nc=t cei care sunt p\gubi]i s\  poat\ face toate demersurile pentru a-[i rec\pata drepturile”, a declarat ieri subprefectul de Suceava, Angela Zarojanu n

Subprefectul de Suceava, Angela Zarojanu a declarat, luni, c\ scandalul de la V=rfu C=mpului este generat de faptul c\ sunt mai mul]i proprietari pe aceea[i suprafa]\ de p\m=nt [I consider\ ca situa]ia creat\ s=mb\t\ la V=rfu C=mpului este determinat\  de “o v=nzare `n lan]” a terenurilor. Zarojanu  consider\ c\ `n acest caz doar “instan]a trebuie s\ stabileasc\ de partea cui este dreptatea.”Practic, la prima vedere, firma este victima unor v=nz\ri-cump\r\ri `n lan]. Ceea ce pot s\ v\ spun este c\ vom `nainta locuitorilor din H=nte[ti care au acolo proprietate toate documentele care au stat la baza emiterii actelor de proprietate pentru c\ se pare c\ undeva este o suprapunere. Nu pot s\ spun c\ este o gre[eal\ administrativ\ pentru c\ legisla]ia tot s-a schimbat, dar nu pot s\ v\ spun `n momentul de fa]\ cine este vinovatul. Cei din H=n]e[ti au avut terenul acolo [i se pare c\ [i cei din V`rful C=mpului au avut terenul la IAS. Noi vom restabili ordinea [i vom `nainta toate propunerile astfel `nc=t cei care sunt p\gubi]i s\  poat\ face toate demersurile pentru a-[i rec\pata drepturile”, a afirmat subprefectul de Suceava.
Trebuie aminit c\ s=mb\t\ la pr`nz, `n comuna boto[\nean\ V=rfu C=mpului, aproape 100 de ]\rani din localitatea H=n]e[ti s-au b\tut cu 40 de agen]i de paz\ de la firma FGM pentru 150 de hectare de teren pe malul Siretul, pe raza jude]ului Boto[ani. Oamenii, care de]in terenuri `n zona dinainte de al doilea R\zboi Mondial, s-au trezit c\ suprafe]ele lor sunt lucrate acum de o firm\ din R\d\u]i. C`nd au v\zut c\ tractoarele firmei r\d\u]ene au intrat pe tarlalele lor, oamenii s-au r\sculat [i au `ncercat s\ opreasc\ tractoarele. Muncitorii firmei r\d\u]ene au cerut sprijin de la firma de paza FGM, care a trimis `n zon\ 40 de agen]i, dota]i cu pistoale, scuturi, bastoane [i sprayuri lacrimogene. Oamenii din H=n]e[ti au atacat angaja]ii FGM cu furcile, topoarele sau coasele pe care le aveau la ei, iar agen]ii de paz\ au ripostat cu armele neletale cu bile de cauciuc, bastoanele [i sprayurile. Consecin]ele au fost grave, mai multi agen]i de paz\, dar [i ]\rani fiind r\ni]i grav.La fa]a locului au ajuns jandarmi, poli]i[ti [i mai multe ambulante din Boto[ani, dar [i primarul de H=n]e[ti. Conflictul a fost aplanat dupa interven]ia for]elor de ordine, care fac acum anchet\ pentru a constata `n ce condi]ii s-a f\cut uz de arm\. De asemenea, dac\ vor exista pl`ngeri penale, poli]i[tii vor face ancheta [i sub aspectul unor infrac]iuni de lovire sau v\t\mare. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …