Thursday , December 1 2022

Patronul de la Chagall, arestat in vederea extradarii

Marcel Cusnir
N Marcel Cu[nir a intrat `n arestul IPJ, la doi ani dup\ ce pe numele s\u a venit un mandat european de extr\dare, din Germania n El este anchetat `n lips\, la Nurennberg pentru tentativ\ de omor, t=lh\rie [i v\t\mare corporal\ grav\ n `n cele 30 de zile `n care va fi `ncarcerat `n arestul IPJ, se vor clarifica procedurile privind extr\darea lui Marcel Cu[nir n „ Am depus o contesta]ie la executare ce va fi judecat\ luni de Curtea de Apel”, a declarat Cornel C=mpan, avocatul lui Marcel Cu[nir
Curtea de Apel Suceava a constatat ieri, `nceperea execut\rii mandatului de executare emis de autorit\]ile germane pe numele lui Marcel Cu[nir, `n v=rst\ de 44 ani, din Suceava ,`ncep=nd cu data de 25 februarie a.c.pe o perioad\ de 30 de zile. Decizia instan]ei sucevene este f\r\ cale de atac iar suceveanul a fost introdus `n arestul IPJ Suceava. ~n ceea ce `l prive[te se va continua procedura de extr\dare, `n urm\toarele 30 de zile trebuind s\ fie predat autorit\]ilor judiciare din Germania, `n baza  Legii 302/2004, privind cooperarea judiciar\ interna]ional\ `n materie penal\.  Suceveanul va trebui s\ r\spund\ autorit\]ilor din Nurenberg  pentru o fapt\ comis\ `n anul 1993, fiind acuzat acuzat de tentativ\ de omor, t=lharie [i v\t\marea corporal\ grav\.
Din documentele trimise la Suceava de Biroul Na]ional de Interpol reiese c\ Marcel Cu[nir,la data de 7 ianuarie 1993, `mpreun\ cu complicii s\i, a jefuit un b\rbat a c\rui identitate nu a fost comunicat\ anchetatorilor din Suceava. Cei trei l-ar fi acostat pe b\rbat pe un pod din localitatea german\ Zindorf, amenin]ându-l c\ `l omoar\ dac\ nu le d\ cheia unui seif `n care se aflau 8.500 de m\rci germane. Cum acesta a refuzat, cei trei l-ar fi târât pe malul râului, unde l-au b\gat cu capul `n ap\ cu inten]ia de a-l omori.  Omul a fost salvat de un echipaj de poli]ie, care a trecut prin zon\, punându-i pe fug\ pe agresori. De[i la vremea respectiv\ a fost demarat\ o ampl\ anchet\, fiind audiate zeci de persoane, autorii nu au fost identifica]i. ~n sesizarea Schengen se arat\ c\ agresorii i-au luat victimei banii pe care-i avea asupra sa, precum [i cheia pentru care ar fi pus la cale jaful, `ns\ nu se specific\ dac\ ace[tia au reu[it [i s\ goleasc\ seiful `n care se aflau cele 8.500 de m\rci germane.
Sesizarea la adresa suceveanului a ajuns la Suceava la  sf=r[itul anului 2008, iar o decizie privind extr\darea lui Marcel Cu[nir a fost luat\ abia la sf=r[itul lunii octombrie a anului 2009, `ntruc=t suceveanul, cunoscut ca om de afaceri avea la organele judiciare un dosar pentru evaziune fiscal\ `n faz\ de urm\rire penal\. ~n acest context s-a dispus am=narea pred\rii sale p=n\ la solu]ionarea definitiv\ a unei cauze penale ce facea obiectul dosarului 2312/P/2009, a Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria Suceava. Marcel Cu[nir  avea  `n acest dosar calitatea de `nvinuit, `mpotriva sa fiind declan[at\ urm\rirea penal\ cu doar o zi `nainte ca instan]a s\ se pronun]e `n privin]a cererii de extr\dare emis\ pe numele s\u.
N Marcel Cu[nir a fost arestat dup\ ce un dosar de evaziune fiscal\ s-a soldat cu ne`nceperea urm\ririi penale
Procurorii care au analizat dosarul de evaziune fiscal\, pornit de la o serie de constat\ri estimative ca posibil sustrase de la plata c\tre bugetul de stat – impozit pe profit [i TVA, `n cuantum de 700 de milioane de lei vechi, efectuate de Garda Financiar\, care au stat la baza unei pl=ngeri penale transmise IPJ de c\tre Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava au constatat c\ exist\ indicii privind s\v=r[irea infrac]iunii de care este acuzat Marcel Cu[nir, confirm=nd prin rezolu]ie `nceperea urm\ririi penale.  Pentru c\, `n conformitate cu prevederile legii, pentru ca un cet\]ean rom=n s\ fie extr\dat, trebuie s\-[i isp\[easc\ mai `nt=i pedepsele aferente infrac]iunilor pentru care este cercetat `n ]ara de ob=r[ie, patronul de la Chagall, Marcel Cu[nir, a privit ca pe o grozav\ oportunitate `nceperea urm\ririi penale declan[ate s\pt\m=na trecut\ `npotriva sa, la solicitarea Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Suceava pe care, conform procedurii s-a aplicat rezolu]ia de confirmare din partea Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria Suceava.
Dup\ doi ani de cercetare, autorit\]ile au dat `ns\ ne`nceperea urm\rii penale, situa]ie `n care Curtea de Apel Suceava a dat repus pe rol dosarul  `n care suceveanul este acuzat de tentativ\ de omor, t=lharie [i v\t\marea corporal\ grav\.
Avocatul lui  Cu[nir, Cornel C=mpan, de la Baroul Ia[i consider\ mandatele emise de autorit\]ile germane un abuz la siguran]a cet\]enilor mai ales c\ “presupusele fapte sunt comise `n perioada 1992-1993 iar `n Rom=nia astfel de fapte sunt prescrise”. El a spus c\ nu poate comenta decizia Cur]ii de Apel Suceava `ns\  a fost formulat\ la  aceea[i instan]\ o contesta]ie la executare care va fi pe judecat\ luni. “Am studiat acest dosar al clientului meu `ntocmit de procurorii din Nurenberg care este `n faza de urm\rire penal\. Nu este o condamnare `n acest caz vizavi de acuza]iile care i se aduc. Este o pl`ngere formulat\ de un cet\]ean rom=n `mpotriva altui co-na]ional pe teritoriul  altui stat. Autorit\]ile germane doresc extr\darea clientului meu `ns\ vom demonstra c\ Marcel Cu[nir este un om onest [i nu are nicio implicare `n aceast\ cauz\”, a spus avocatul Cornel C=mpan. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Ioan Stan, de 1 Decembrie: Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, a transmis un mesaj în care arată că încărcătura …