Friday , October 7 2022

Mopan nu scumpeste painea

Adrian Porumboiu, patronul grupului de firme din care face parte Mopan
N afirma]ia a fost f\cut\ ieri chiar de c\tre Adrian Porumboiu, pre[edintele grupului de firme Racova Com Pan Vaslui, din care face parte [i societatea Mopan Suceava n “timp de patru luni, pre]ul p=inii nu se va modifica iar dac\ nu vor cre[te semnificativ costurile la utilit\]i p=inea Mopan nu se va scumpi nici dup\ aceea”, a declarat Adrian Porumboiu, patronul grupului de firme Racova Com Pan Vaslui din care face parte [i Mopan Suceava n `n perioada urm\toare, Mopan va reveni cu domiciliul fiscal la Suceava
Adrian Porumboiu, pre[edintele grupului de firme Racova Com Pan Vaslui, din care face parte [i societatea Mopan Suceava, a declarat ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\ organizat\ la sediul societ\]ii comerciale sucevene c\ pre]ul p=inii produse de Mopan nu va cre[te `n urm\toarele patru luni. Mai mult, dac\ nu vor fi major\ri semnificative la pre]ul utilit\]ilor, pre]ul p=inii Mopan va r\m=ne [i pe mai departe nechimbat. “Timp de patru luni, pre]ul p=inii Mopan nu se va modifica, cu toat\ cre[terea cu cinci procente a TVA. ~n acest interval de patru luni, dac\ nu intervin major\ri semnificative de pre]uri la utilit\]i – ap\, gaz, energie electric\, nici ulterior pre]ul p=inii nu se va modifica”, a declarat Adrian Porumboiu. El a f\cut aceste afirma]ii contra informa]iilor deja f\cute publice din partea unei p\r]i a fabrican]ilor de produse de panifica]ie, care anun]au o cre[tere a pre]ului p=inii cu p=n\ la 30%. De re]inut c\ o serie de societ\]i de panifica]ie din jude] au majorat `n ultima s\pt\m=n\ pre]ul produselor de panifica]ie cu cel pu]in 20%.
Porumboiu a explicat de ce `[i permite s\ nu creasc\ pre]ul p=inii, mai mult, s\ dezvolte `n perioada urm\toare afacerea la Suceava, introduc=nd alte noi sortimente `n produc]ie: “Firmele de agricultur\ din grupul pe care `l conduc au ob]inut o produc]ie foarte bun\ iar calitatea gr=ului este excelent\. Mopan Suceava nu folose[te niciun fel de amelioratori `n compozi]ia p=inii, aceasta este 100% natural\ iar gr=ul folisit are calit\]i recomandate pentru panifica]ie”, a explicat Adrian Porumboiu care nu s-a ferit s\ spun\ c\ `n 2010, pentru prima dat\ dup\ 15 ani s-a ob]inut pe terenurile de]inute de grupul de firme pe care `l conduce, gr=u de panifica]ie de cea mai bun\ calitate.
Porumboiu a explicat c\ decizia de a nu majora pre]ul p=inii are o justificare economic\ – marjele de profit, `n industria de panifica]ie din perioada anterioar\ erau situate la 15 – 20%. Se pot face bune afaceri [i cu un profit de 3 – 4, maxim 5%, care avantajeaz\ economic o afacere pe termen lung.
N  Mopan va reveni cu sediul social la Suceava
Pre[edintele grupului de firme Racova Com Pan Vaslui a mai spus c\ face demersuri pentru ca sediul social al firmei Mopan s\ revin\ la Suceava `n perioada imediat urm\toare, aici urm=nd s\ fie pl\tite contribu]iile la bugetul de stat. C=t prive[te taxele [i impozitele locale, oricum acestea se pl\teau la Suceava. Acum c=]iva ani, Adrian Porumboiu a decis mutarea sediului Mopan la Vaslui dup\ ce a avut c=teva discu]ii cu cei din conducerea Fiscului sucevean, care presau societatea cu soma]ii de plat\ pentru `nt=rzieri la plata datoriilor c\tre stat de o zi sau dou\, doar pentru ca inspectorii fiscali s\ poat\ `ncasa stimultente de 10% din valoarea debitelor, a explicat Adrian Porumboiu. Lucrurile nu s-au schimbat `n bine, `n ultima perioad\ dar o decizie odat\ luat\, trebuie pus\ `n aplicare.  El a declarat de altfel c\  regulile economiei de pia]\ din România sunt la nivelul “C\r]ii junglei”, dar nu pentru copii ci pentru adul]i, sus]inând c\ cei care pl\tesc d\rile la stat sunt totodat\ cei trata]i cu ostilitate. El a ar\tat c\ Mopan pl\te[te lunar taxe statului de 15-20 de miliarde de lei vechi. “Este corect s\ fim trata]i [i respecta]i [i nu s\ ni se caute nod în papur\”, a spus Porumboiu f\când referire la un caz mediatizat local când doi comisari ai G\rzii Financiare au depistat c\ la magazinul din fa]a fabricii de p=ine, casiera nu b\tuse în casa de marcat  produse în valoare de 300 de lei, din cauz\ c\ era aglomera]ie. “Mi s-a p\rut [i r\mâne o situa]ie derizorie”, a spus Adrian
Porumboiu, care a ar\tat c\ în jude]ul Suceava Mopan SA are o cot\ de pia]\ de 42-46%, dar c\ potrivit documentelor de la Fisc cota de pia]\ a firmei este de aproximativ 90%.
“Odat\ cu majorarea TVA evaziunea e [i mai înflorit\. Nu e treaba mea, e a celor care pot s\ o controleze. Nu ne putem transforma în comisari sau inspectori fiscali”, a spus pre[edintele grupului Racova, ar\tând îns\ c\ î[i dore[te o concuren]\ loial\.
Porumboiu a mai spus c\ în mediul de afaceri din România situa]ia, parc\ legiferat\, este s\ love[ti în cel care pl\te[te taxele [i nu în cel care nu le achit\. El a precizat c\ atunci c=nd a preluat Mopan-ul, firma sucevean\ avea datorii la bugetul consolidat al statului de peste 130 de miliarde de lei vechi, care au fost achitate p=n\ la ultimul ban iar acum societatea este la zi cu toate pl\]ile. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Manifestări organizate sâmbătă de Uniunea Polonezilor din România, la împlinirea a 230 de ani de la venirea polonezilor în Cacica

Uniunea Polonezilor din România marchează sâmbătă, 8 octombrie 2022,  un eveniment foarte important pentru toată …

No comments

  1. in radauti painea mopan a suferit deja majorari de pret, painea intermediara de la 1,5 lei a crescut la 1,8 lei, iar cea alba a scazut in greutate