Tuesday , July 23 2024

Mall-ul din Burdujeni, o investitie de 2,5 milioane de euro trecuta in conservare din cauza crizei

N omul de afaceri Ioan Iftode a `ncercat, cu mai bine de doi ani `n urm\, s\ fac\, folosind chiria `ncasat\ pe 25 de ani `n avans de la magazinul Billa, un centru comercial `n cartierul Burdujeni, de dimensiuni comparabile cu cel de la Galleria Mall, `ns\ din cauza crizei investi]ia nu a fost dus\ la cap\t n la ora actual\, taxele [i impozitele pentru cl\direa respectiv\ sunt pl\tite la Prim\rie din banii `ncasa]i de la singurul chiria[ – Piraeus Bank n „A[ fi putut continua se investesc, dar riscam s\ pierd tot ceea ce am c=[tigat `n 20 de ani de afaceri”, ne-a spus proprietarul m\rcii de sucuri Brifcor n el spune c\ a preferat s\ treac\ `n conservare investi]ia [i s\ continue de unde a r\mas, cel mai probabil `n cursul anului 2011, urm=nd a deschide Centrul Comercial „Orizont” `n cursul anului viitor [i dorind s\ se axeze pe desfacerea produselor autohtone n avantajul pe care el sus]ine c\ `l are fa]\ de al]i poten]iali competitori il reprezinta chiriile, ce ajung la un nivel mult sub cel de la alte centre comerciale

Criza a blocat derularea unei investi]ii de amploare `n cartierul Burdujeni, adic\ a unui nou centru comercial a c\rui suprafa]\ desf\[urat\ este de aproape un hectar. Omul de afaceri Ioan Iftode este cel care s-a aruncat cu o sum\ mare de bani pentru a p\trunde pe segmentul acesta al comer]ului de retail, `ns\ `n cazul s\u s-a adeverit pe deplin proverbul „socoteala de acas\ nu se potrive[te cu cea din t=rg”. Pornit s\ deschid\ un centru comercial axat `ndeosebi pe poten]ialul ce `l are cartierul Burdujeni, Ioan Iftode a crezut c\ va da lovitura `nainte de criz\ [i a investit o sum\ situat\ `n jurul a 2,5 milioane de euro `n amenajarea mall-ului. Nu a fost a[a [i norocul s\u a fost c\ banii pe care i-a investit nu erau lua]i cu un credit, ci dintr-o chirie foarte avantajoas\.
Povestea `ncepuse `n jurul anului 2007 c=nd `n Suceava `ncepuser\ s\ r\sar\ centre comerciale [i hipermarketuri ca ciupercile dup\ ploaie. Atunci, tot mai multe companii c\utau s\ p\trund\ pe diverse segmente ni[\ [i au considerat c\ `n Burdujeni ar prinde bine un hipermarket de cartier, a[a cum `n George Enescu era cel de la Kaufland. Una din probleme era loca]ia pentru c\ un astfel de magazin trebuia s\ fie c=t mai aproape de blocuri, spre deosebire de Iulius Mall sau de Shopping City unde problema s-a pus diferit din acest punct de vedere. „Au fost multe companii care c\utau spa]ii [i au pus ochii pe cl\dirile pe care le aveam. C=]iva ani am tot purtat discu]ii cu Lidl, Penny Market, Plus. Dup\ discu]ii foarte lungi, am semnat contractul cu cei de la Billa. Abia dup\ ce contractul era semnat au `ncercat [i cei de la Kaufland”, poveste[te omul de afaceri Ioan Iftode. Din punctul s\u de vedere, `n]elegerea cu cei de la Billa a fost una destul de avantajoas\. El trebuia s\ pun\ la dispozi]ie terenul iar cei de la Billa urmau s\ pl\teasc\ `n avans pentru 25 de ani chiria pe terenul pe care urmau s\ construiasc\ supermarketul respectiv.
N Cl\diri vechi de 60 de ani demolate pentru construirea unui magazin de cartier
Ca s\ pun\ la dispozi]ie terenul liber de sarcini a trebuit s\ renun]e la dou\ din cele trei cl\diri situate la stada principal\, fiind vorba de construc]iile ridicate `nc\ de pe vremea mare[alului Ion Antonescu [i unde, dup\ cum spune Ioan Iftode, a func]ionat o fabric\ de marmelad\. Omului de afaceri sucevean nu i-a fost greu s\ aleag\ pentru c\ toate cheltuielile privind demolarea erau mult mai mici `n compara]ie cu veniturile din `nchirierea pentru 25 de ani a terenului. Zis [i f\cut, a optat s\ `ncaseze `n avans o sum\ de 2,5 milioane de euro de la Billa, a demolat cele dou\ cl\diri [i apoi s-a g=ndit ce s\ fac\ cu banii `ncasa]i.
Una din variante ar fi fost aceea de a achita creditele la banc\ ori, eventual, dac\ cererea `n pia]\ cre[tea, s\ investeasc\ `n linii de produc]ie pentru sucurile Brifcor sau pentru mu[tar. Pe de alt\ parte, la strada principal\ r\m\sese o cl\dire ridicat\ la `nceputul anilor 80 [i care ar\ta ur=t [i nici nu era utilizat\ la un poten]ial maxim. Ioan Iftode a cump\nit [i a decis ca spre modernizarea acesteia s\ `ndrepte fondurile ob]inute de la Billa. ~n ce prive[te destina]ia pe care urma s\ o aib\ cl\direa dup\ ce lucr\rile se finalizau, omul de afaceri sucevean a considerat c\ este mai potrivit s\ se fac\ un loc unde s\ poat\ fi v=ndute produse autohtone [i a considerat c\ `n Burdujeni este loc de un centrul comercial modern, situat chiar l=ng\ Billa. De altfel a discutat [i cu cei de la Billa `n aceast\ privin]\ [i a comandat, `n acest sens, la AGD Suceava un proiect care s\ trateze unitar at=t supermarketul care urma s\ se construiasc\ pe cele dou\ cl\diri ce fuseser\ demolate, c=t [i cl\direa ce urma s\ fie modernizat\.
N Deschiderea Centrului Comercial „Orizont”, am=nat\ mai bine de doi ani din „pruden]\”
Nu `nt=mpl\tor, spune Ioan Iftode, culoarea pere]ilor exteriori de la Billa [i de la centrul comercial din Burdujeni este unitar\. Denumirea aleas\ pentru acesta din urm\ a fost „Orizont”, u[or de reperat dat fiind at=t apropierea de sta]ia de autobuze cu acela[i nume, dar [i ca a grupului de firme pe care `l conduce Ioan Iftode. El `ns\ recunoa[te c\ au fost unele aspecte care nu au coincis cu panurile pe care [i le f\cuse, ini]ial, [i asta din mai multe motive.
Primul ar fi acela c\ lucrarea era planificat\ a se finaliza `n noiembrie 2008 c=nd declan[area unei crize financiare nu mai putea fi pus\ de nimeni sub semnul probabilit\]ii, a[a cum `nc\ era cazul la `nceputul anului respectiv. Magazinul Billa apar]ine de o companie multina]ional\ [i efortul de a fi deschis la `nceputul crizei nu a fost at=t de mare, prin urmare a fost deschis cu toate riscurile. Ioan Iftode nu a vrut `ns\ s\ ri[te. „Noi am fost nevoi]i s\ trecem `n conservare obiectivul nostru de investi]ii din dou\ motive. Primul motiv a fost acela c\ to]i cei cu care aveam semnate contracte de `nchiriere au renun]at, cu excep]ia Piraeus Bank. Al doilea motiv a fost c\ pentru finalizarea investi]iei mai erau necesare aproximativ patru sute de mii de euro, evaluarea ini]ial\ nefiind precis\ [i cele 2,5 milioane de euro nu au fost suficiente”, a explicat Ioan Iftode. El a ad\ugat c\ poate fi luat `n calcul [i un al treilea motiv, anume acela c\ Suceava este localitatea cu cei mai mul]i metri p\tra]i de spa]ii comerciale pe cap de locuitor din ]ar\ iar deschiderea unui centru comercial nou `n perioad\ de criz\ era un risc foarte mare. „Nu vreau s\ se cread\ poate c\ a[ fi str=mtorat. Desigur c\ este o perioad\ grea, dar cred c\ a[ fi putut continua se investesc chiar cu doi ani `n urm\ `nc\ 400.000 de euro. Am preferat s\ fiu mai prudent pentru c\, altminteri, riscam s\ pierd cam tot ceea ce am c=[tigat `n 20 de ani de c=nd fac afaceri”, ne-a spus proprietarul m\rcii de sucuri Brifcor.

Omul de afaceri Ioan Iftode
De[i investirea a 2,5 milioane de euro nu i-a adus `nc\ niciun beneficiu, omul de afaceri sucevean are curajul de a fi optimist [i de a privi partea plin\ a paharului, nu doar pe cea goal\. Ioan Iftode explic\ faptul c\ deocamdat\ nu `[i face mari probleme deoarece banii pe care i-a investit nu erau `mprumuta]i [i, prin urmare, nu are niciun stres `n ce prive[te plata vreunor rate sau comisioane. ~n al doilea r=nd, nici terenul [i nici cl\direa anterioar\ pe care a modernizat-o nu a trebuit s\ o cumpere, ci o avea de mai mult\ vreme iar din acest punct de vedere iar nu are vreo eventual\ obliga]ie fa]\ de vreun partener de afaceri. ~n al treilea r=nd, potrivit unor evalu\ri despre care Ioan Iftode spune c\ ar fi fost f\cute de BCR, respectiva cl\dire are o valoare estimat\ `n jurul a opt milioane de euro, asta desigur dup\ lucr\rile de modernizare executate cu doi ani `n urm\. Prin urmare, `ntr-o eventual\ situa]ie grav\ de „jen\ financiar\”, cl\direa poate constitui un activ foarte pre]ios al companiei Orizont. ~n al patrulea r=nd, o mare parte a cheltuielilor privind plata taxelor [i impozitelor locale pentru `ntreaga cl\dire [i terenul aferent sunt achitate numai din chiria pe care cei de la Piraeus Bank o achit\ pentru spa]iul agen]iei care func]ioneaz\ la parterul Centrului Comercial „Orizont”. De altfel, este singurul spa]iu `nchiriat de mai bine de un an, Ioan Iftode nef\c=nd vreun secret din faptul c\ `ntre banca respectiv\ [i grupul de firme pe care `l conduce exist\ o colaborare de mai mult\ vreme.
N Centrul Comercial „Orizont” se va deschide anul viitor, iar politica sa va fi de a sus]ine produc\torii autohtoni
Optimismul lui Ioan Iftode nu se `ncheie aici. El spune c\ are `n vedere ca, de la anul viitor, s\ `nceap\ lucr\rile de finalizare a Centrului Comercial „Orizont”, apoi s\ fie `nchiriate spa]iile comerciale. Din cei 9.600 de metri p\tra]i de construc]ie, aproximativ 6.000 de metri p\rta]i o reprezint\ suprafa]a `nchiriabil\. Pentru a se definitiva lucr\rile, Ioan Iftode spune c\ ar mai avea nevoie de 400.000 de euro din care aproape jum\tate din sum\ se va duce pentru finalizarea lucr\rilor de la instala]iile interioare de r\cire [i de `nc\lzire. Fondurile le va ob]ine din surse proprii iar inten]iile sale ar fi de a `ncepe lucr\rile cu diverse firme de construc]ii `nc\ din ianuarie, c=nd activitatea `n acest sector stagneaz\, dar cu condi]ia ca termenele de plat\ s\ nu fie mici, ci chiar `n jur de 60 de zile. Dac\ totul decurge conform planurilor, deschiderea acestui mic mall de cartier ar putea s\ aib\ loc pe la mijlocul anului viitor.
„Nu `mi propun s\ concurez cu Iulius Mall sau cu Shopping City. Orientarea mea va fi una axat\ cu preponderen]\ pe produc\torii locali na]ionali. ~ncerc\m s\ promov\m produsele autohtone de larg consum, `n opozi]ie cu m\rcile prezente de ani de zile prin intermediul multina]ionalelor”, a declarat Ioan Iftode. El este de p\rere c\ este spa]iu suficient, deocamdat\, la parterul [i la cele dou\ etaje ale centrului comercial iar rela]iile de colaborare cu clien]ii vor fi diferite, de la chiria modic\ p=n\ la variante de asociere. „Nu am o presiune pe costuri legate de dob=nzi sau rate sau alte obliga]ii financiare majore. Prin urmare voi putea s\ promovez chirii pe care unii le-ar considera ridicol sau penibil de mici. Asta `ns\ pentru produc\torii autohtoni din categoria c\rora fac [i eu parte pentru c\ nu m\ consider un actor pe pia]a imobiliar\, ci sunt `n continuare produc\tor de mu[tar [i de suc”, ne-a spus proprietarul m\rcii de sucuri Brifcor. El a spus c\ `n func]ie de suprafa]a `nchiriat\, chiria pe care o va percepe produc\torilor autohtoni va fi situat\ `n jurul a zece euro pe metrul p\trat, put=nd `n anumite situa]ii cobor` chiar p=n\ la cinci euro pe metrul p\trat, ceea ce este mult sub chiria practicat\ `n majoritatea centrelor comerciale sau mall-urilor din Suceava.
N Ce poate oferi micul mall din Burdujeni
Unul dintre cele mai pretabile locuri pentru a g\zdui o galerie a produc\torilor locali este la parterul Centrului Comercial „Orizont”. Tot la parter va fi situat restaurant sau o cafenea, o farmacie, cel mai probabil din lan]ul de farmacii Catena, va fi amenajat\ o f=nt=n\ artezian\, un lift panoramic [i sunt deja puse sc\ri rulante. Spa]ii comerciale vor fi [i la etajul `nt=i, cel mai probabil urm=nd a fi destinate tot produc\torilor autohtoni. La ultimul etaj de unde este o priveli[te foarte frumoas\ at=t a ora[ului, c=t [i a cartierului Burdujeni, va putea fi un food – court prev\zut cu un fast – food, dar [i un pet – shop, un spa]iu pentru jocuri de noroc, Ioan Iftode spun=nd c\ sunt unele discu]ii purtate cu proprietarii de la “Chicago”. L=ng\ fast – food va fi un loc de joac\ special amenajat pentru copii [i pe care Ioan Iftode spune c\ are `n vedere s\ nu perceap\ vreo tax\, ba chiar analiz=nd [i varianta de a da copiilor, probabil `n anumite situa]ii, sucuri din gama Brifcor. ~n ce prive[te parcarea, aceasta va avea, `n total, 200 de locuri, situate `n fa]\, `n lateral, dar [i `n spatele mall-ului. O posibilitate de parca ma[ina ar putea fi [i cea de la magazinul `nvecinat Billa, a c\rui parcare auto este de cele mai multe ori goal\. Accesul la Centrul Comercial „Orizont” urmeaz\ a se moderniza pe cheltuiala proprietarului, unul din aspectele scoase `n eviden]\ de Ioan Iftode fiind crearea unei benzi suplimentare pe strada Mircea Damaschin, pe o distan]\ `ntre 50 [i 100 de metri `n fa]a semaforului, `n acest fel fiind avantaja]i [oferii ma[inilor care vor s\ vireze la dreapta. „Nu `mi fac iluzia c\ de la bun `nceput vor fi `nchiriate toate spa]iile comerciale. Niciun centru comercial nu porne[te de la un asemenea nivel de la bun `nceput. Pentru mine este suficient ca de la lun\ la lun\ s\ fie un progres `n aceast\ direc]ie”, a conchis Ioan Iftode. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …