Thursday , February 2 2023

Judecata finala in procesul “Fondul Bisericesc”, amanata pentru Martisor

Instanta suprema a acceptat ca Directia Silvica Suceava sa poata administra in continuare noi probe care intregesc apararile acesteia, pana la termenul din 1 martie 2011

N ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis ieri am=narea judec\rii recursului privind `mpropriet\rirea funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei cu cele peste 160.000 de hectare de p\dure p=n\ pe data de 1 martie 2011 n Direc]ia Silvic\ a `naintat instan]ei supreme o cerere de suspendare a execut\rii sentin]ei `n favoarea Fondului, dat\ de Curtea de Apel Timi[oara

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis ieri am=narea judec\rii recursului privind punerea `n proprietate a funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei (FBORB) cu suprafa]a de peste 160.000 de hectare de teren de p\dure din jude]ul Suceava pentru data de 1 martie 2011.
Termenul este considerat rezonabil de Direc]ia Silvic\ Suceava, mai ales c\ a fost acceptat\ solicitarea de depunere a unor altor documente de c\tre casa de avocatur\ angajat\, ca argumente `n sprijinul ideii c\ p\durea revendicat\ de funda]ia FBORB trebuie s\ r\m=n\ `n proprietatea statului.
Directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu, manifesta ieri un optimism rezervat privind decizia luat\ de Curtea Suprem\. “Termenul acordat de instan]\ poate fi modificat printr-o solicitare de preschimbare `n sensul de a fi adus mai `ncoace. Important pentru noi este ce se `nt=mpl\ p=n\ atunci. Foarte cur=nd, instan]a va aprecia [i va dispune `n leg\tur\ cu cererea noastr\ de suspendare a execut\rii `ncepute `n baza sentin]ei date la Curtea de Apel Timi[oara”, a ar\tat directorul Mihai Mihe]iu, care a [i-a manifestat optimismul `n ceea ce prive[te solu]ia final\ dar [i concentrarea pe decizia ~naltei Cur]i de Casa]ie privind solicitarea depus\. “Respingerea solicit\rii noastre [i demararea procedurii de executare ar produce consecin]e nedorite a c\ror efecte nu vor mai putea fi `ndreptate `n cazul `n care hot\r=rea dat\ de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie ne va fi favorabil\ `n prim\var\”, a declarat directorul Mihai Mihe]iu.
De men]ionat c\ instan]a suprem\  a acceptat  ca Direc]ia Silvic\ Suceava s\ poat\ administra `n continuare noi probe care `ntregesc ap\r\rile acesteia, p=n\ la termenul din 1 martie 2011. (Neculai RO{CA)

Vezi si

 Activități desfășurate de polițiștii suceveni pentru prevenirea violenței în mediul școlar (FOTO)

În perioada 30 ianuarie –  3  februarie 2023, polițiștii organizează o serie de activități suplimentare …