Thursday , April 18 2024

Judecata finala in procesul “Fondul Bisericesc”, amanata pentru Martisor

Instanta suprema a acceptat ca Directia Silvica Suceava sa poata administra in continuare noi probe care intregesc apararile acesteia, pana la termenul din 1 martie 2011

N ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis ieri am=narea judec\rii recursului privind `mpropriet\rirea funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei cu cele peste 160.000 de hectare de p\dure p=n\ pe data de 1 martie 2011 n Direc]ia Silvic\ a `naintat instan]ei supreme o cerere de suspendare a execut\rii sentin]ei `n favoarea Fondului, dat\ de Curtea de Apel Timi[oara

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis ieri am=narea judec\rii recursului privind punerea `n proprietate a funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei (FBORB) cu suprafa]a de peste 160.000 de hectare de teren de p\dure din jude]ul Suceava pentru data de 1 martie 2011.
Termenul este considerat rezonabil de Direc]ia Silvic\ Suceava, mai ales c\ a fost acceptat\ solicitarea de depunere a unor altor documente de c\tre casa de avocatur\ angajat\, ca argumente `n sprijinul ideii c\ p\durea revendicat\ de funda]ia FBORB trebuie s\ r\m=n\ `n proprietatea statului.
Directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu, manifesta ieri un optimism rezervat privind decizia luat\ de Curtea Suprem\. “Termenul acordat de instan]\ poate fi modificat printr-o solicitare de preschimbare `n sensul de a fi adus mai `ncoace. Important pentru noi este ce se `nt=mpl\ p=n\ atunci. Foarte cur=nd, instan]a va aprecia [i va dispune `n leg\tur\ cu cererea noastr\ de suspendare a execut\rii `ncepute `n baza sentin]ei date la Curtea de Apel Timi[oara”, a ar\tat directorul Mihai Mihe]iu, care a [i-a manifestat optimismul `n ceea ce prive[te solu]ia final\ dar [i concentrarea pe decizia ~naltei Cur]i de Casa]ie privind solicitarea depus\. “Respingerea solicit\rii noastre [i demararea procedurii de executare ar produce consecin]e nedorite a c\ror efecte nu vor mai putea fi `ndreptate `n cazul `n care hot\r=rea dat\ de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie ne va fi favorabil\ `n prim\var\”, a declarat directorul Mihai Mihe]iu.
De men]ionat c\ instan]a suprem\  a acceptat  ca Direc]ia Silvic\ Suceava s\ poat\ administra `n continuare noi probe care `ntregesc ap\r\rile acesteia, p=n\ la termenul din 1 martie 2011. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …