Thursday , July 7 2022

Curtea Suprema a trimis spre rejudecare decizia prin care Fondul Bisericesc primea 160.000 de hectare de padure

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ieri ca dosarul FBORB sa fie trimis spre rejudecare, in faza de apel, la Cluj

N dosarul prin care funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina  revendic\ 166.000 de hectare de p\dure a fost trimis `n rejudecare la Curtea de Apel Cluj n ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis ieri admiterea recursurilor `naintate [i trimiterea spre rejudecare a apelurilor formulate de Direc]ia Silvic\ Suceava, Ministerul Finan]elor Publice [i celelalte p\r]i implicate `n dosarul FBORB c\tre Curtea de Apel Cluj n “este o decizie corect\, cineva s-a aplecat cu responsabilitate asupra spe]ei supuse judec\rii”, declar\ juri[tii care au urm\rit desf\[urarea acestei spe]e

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis ieri ca dosarul FBORB s\ fie trimis spre rejudecare, `n faza de apel, la Curtea de Apel Cluj. Aceasta `nseamn\ c\ toate probele administrate anterior au fost luate `n considerare de magistra]ii ~naltei Cur]i au fost analizate, dup\ mai multe am=n\ri consecutive ale termenului de pronun]are iar solu]ia dat\ ar trebui s\ fie acceptat\ de ambele p\r]i. Statul rom=n, prin Regia Na]ional\ a P\durilor Romsilva prin Direc]ia Silvic\ Suceava, pe de o parte, funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina, pe de alt\ parte.
Silvicultorii angaja]i ai Direc]iei Silvice Suceava au a[teptat ieri, p=n\ spre sear\, solu]ia ce urma s\ fie pronun]at\ de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, `n dosarul 1162/1/2010, `n care urma s\ se judece recursul `naintat de RNP Romsilva [i Ministerul Finan]elor `mpotriva deciziei Cur]ii de Apel Timi[oara care a dat dreptate, anul trecut, funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina care a revendicat 166.000 de hectare de p\dure [i prin care a [i fost `mpropriet\rit\.
Directorul general al RNP Romsilva, Valerian Solov\stru, a declarat c\ solu]ia ICCJ era a[teptat\. “Era o solu]ie a[teptat\. Vom putea preg\ti ap\rarea mult mai bine decât în procesul de la Timi[oara. E un semnal foarte clar pentru cei care au subminat ac]iune noastre. Ar trebui s\-[i dea demisia de onoare”, a spus Solov\stru.
Reprezentan]ii Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei nu au putut fi contacta]i.
Juri[ti suceveni, care au analizat  modul `n care s-au derulat disputele `n justi]ie `ntre Statul rom=n [i funda]ia sus- men]ionat\ apreciaz\ c\ hot\r=rea ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie este “o decizie corect\, cineva s-a aplecat cu reponsabilitate  asupra spe]ei supuse judec\rii”. Desigur, hot\r=rea luat\ la Bucure[ti nu a rezolvat toate chestiunile care au fost puse `n discu]ie la instan]a de fond – Tribunalul Suceava.
N O solu]ie care nu mul]ume[te pe nimeni pe deplin
Solu]ia dat\ de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, reprezint\ acum o nou\ gur\ de oxigen pentru cei care ap\r\ `n instan]\ interesele statului `n fa]a funda]iei FBORB.
~n toamna anului trecut, instan]a suprem\ a  dispus o am=nare, p=n\ pe data de 1 martie 2011, accept=ndu-se administrarea de probe, pentru p\r]ile aflate `n litigiu. La acea dat\ s-a dat o nou\ am=nare, petru 8 martie a.c.. La acea dat\ ICCJ a oferit o a trei am=nare, pentru 15 martie, timp necesar pentru analiza tuturor documentelor depuse `n dosar de p\r]i. Solu]ia dat\ ieri nu mul]ume[te pe deplin nici Direc]ia Silvic\ Suceava, care ar fi dorit o trimitere `n rejudecare la instan]a de fond, dar nici pe exponen]ii funda]iei FBORB, care ar fi dorit o consfin]ire a deciziei date de Curtea de Apel Timi[oara unde, vara trecut\ au avut c=[tig de cauz\. Motivarea sentin]ei ~naltei Cur]i, atunci c=nd va fi redactat\, va clarifica ra]iunile  care au stat la baza deciziei luate ieri.
N Miza b\t\liei – 166.000 de hectare de p\dure, avere evaluat\ scriptic la  3,5 miliarde de euro, de al]ii considerat\ inestimabil\
~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a dispus `n data de 9 noiembrie a.c., suspendarea execut\rii sentin]ei Cur]ii de Apel Timi[oara, prin care funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei urma s\ primeasc\ `n proprietate peste 166.000 de hectare de teren cu vegeta]ie forestier\, drumuri forestiere, c\ldiri civile [i industriale, administrate acum de Direc]ia Silvic\ Suceava.  S-a hot\r=t atunci de c\tre magistra]i o reluare a discu]iilor `n luna martie a acestui an, primul termen fiind stabilit chiar `n prima zi a lunii. La acea vreme,  conducerea Direc]iei Silvice Suceava, prin vocea directorului Mihai Mihe]iu, aprecia termenul fixat ca fiind avantajos, `n timp ce  ap\r\torii intereselor funda]iei FBORB – casa de avocatur\ Tudor – considera termenul ca fiind nejustificat. Dac\ `n anii trecu]i  Direc]iei Silvice Suceava nu i-a mers foarte bine `n lupta pentru  p\durea pe care o administreaz\ [i care reprezint\ cam 20% din `ntreaga suprafa]\ a jude]ului Suceava [i a  pierdut mai toate procesele, la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a “r\s\rit soarele” [i pe strada silvicultorilor de stat, astfel `nc=t au reu[it s\ ob]in\ trei victorii consecutive, mai mari sau mai mici, `n b\t\liile juridice purtate `n toamna anului trecut.
B\t\lia este mare, pentru c\, la Curtea de Apel Cluj, se va stabili cine va administra `n viitor o bog\]ie evaluat\ dup\ registrele contabile la peste 3,5 miliarde de euro iar  pentru al]ii este considerat\ ca o bog\]ie inestimabil\.
Motivarea deciziei ~naltei Cur]i de Casa]ie va detalia, `n zilele urm\toare, explicarea deciziei luate ieri dup\ amiaz\.
Tribunalul Suceava a admis, la mijlocul lunii martie 2007, o cerere a Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina (FBOB) privind retrocedarea unei suprafe]e de p\dure [i obliga RNP, Direc]ia Silvic\ Suceava [i statul român, prin Ministerul de Finan]e, s\ pun\ la dispozi]ia FBOB o suprafa]\ de 166.613 de hectare. Ulterior, Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis str\mutarea cauzei la Curtea de Apel Timi[oara.
Comisia jude]ean\ de fond funciar Suceava [i-a declinat, în data de 7 aprilie 2006, competen]a de solu]ionare a cererii Funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei privind restituirea unei suprafe]e de aproximativ 192.000 de hectare de p\dure motivând c\ nu face obiectul Legii 1/2000 a fondului funciar [i al Legii 247/2005 a propriet\]ii.
Potrivit unei note prezentate în sus]inerea motiv\rii, Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina a avut, de la înfiin]are, doar drept de administrare asupra terenurilor forestiere, [i nu de proprietate, fiind o funda]ie înfiin]at\ de stat.
Unit\]ile de cult din jude]ul Suceava au primit, în anul 2004, în proprietate, potrivit Legii fondului funciar, câte 30 de hectare de terenuri cu vegeta]ie forestier\, suprafa]a total\ cu care Biserica Ortodox\ din Bucovina a fost pus\ în posesie fiind de peste 15.000 de hectare.
Ulterior, în noiembrie 2004, printr-o Ordonan]\ de Urgen]\ emis\ de fostul Guvern, Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor a fost împropriet\rit\ cu 90.000 de hectare de p\dure, dar legea de aprobarea a acestei ordonan]e a fost considerat\ neconstitu]ional\ de Curtea Constitu]ional\.
Cererea Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor privind acordarea, de c\tre Guvern, Funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina a statutului de funda]ie de utilitate public\ a fost respins\ în 2008, pe motiv c\ aceasta ac]ioneaz\ doar în numele unei persoane juridice, [i nu pentru realizarea unui interes public general. (Neculai RO{CA)

Vezi si

S-a stins din viață ing. Mariana Oniciuc, diriginte de șantier la numeroase lucrări importante din Suceava

Miercuri după-amiază, unul din cei mai experimentați diriginți de șantier din Suceava, Mariana Oniciuc a …

No comments

  1. Fondul asta nu are nici o treaba cu Biserica! (excluzand numele)…. sunt persoane fizice cei din acest fond, (si Flutur se numara pintre ei, acum ar vrea sa credem ca el nu mai are nici o treaba si nici un interes…dar noi nu avem un an!) ei au preluat numele unei organizatii mai vechi dar sunt paraleli cu ea..

  2. statul nu pierde niciodata.Popii nu stiu asta. Consiliile locale dau bani la biserici si ei , arhiepiscopia ma refer, sunt putrezi de bogati

  3. Si ce spune biserica?! sa ai bogatii in cer si nu pe pamant :))). Din pacate, indiferent de proprietar padurea va fi taita.

  4. Dumnezeu a facut dreptate! Pe situl meu aflați motivele de recurs ale Romsilva