Tuesday , November 29 2022

Apel comun al primariilor din Suceava si Botosani pentru prelungirea functionarii gropii de gunoi din judetul vecin

Ion Lungu, primarul de Suceava [i Ovidiu Portariuc, primarul de Boto[ani vor cere Ministerului mediului s\ accepte ca un depozit temporar de de[euri s\ func]ioneze la Boto[ani, p=n\ la sf=r[itul anului

 
~n urma discu]iilor purtate mar]i dup\ amiaz\ de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, cu primarul municipiului Boto[ani, Ovidiu Portariuc, s-a stabilit de comun acord ca cele dou\ municipalit\]i s\ transmit\ c\tre Ministerul Mediului scrisori prin care s\ se solicite am=narea `nchiderii gropii de gunoi de la Boto[ani. Precum se [tie, acolo sunt depozitate, de mai bine de un an, de[eurile menajere provenite din municipiul Suceava. Primarul Ion Lungu a recunoscut ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\ c\ pe termen scurt nu exist\ o variant\ de depozitare a de[eurilor menajere ale ora[ului Suceava dec=t o eventual\ variant\ Darabani, care implic\ `ns\ costuri [i mai mari pentru transportarea gunoiului.
Ion Lungu a spus din nou c\ Depozitul de de[euri de la Boto[ani, administrat de SC URBAN SERV SA, va trebui s\ `[i opreasc\ activitatea `ncep=nd cu data de 16 iulie 2012. Primarul Ion Lungu s-a declarat optimist `n ceea ce prive[te viitorul, pe termen scurt a depozit\rii gunoiului menajer. S-a stabilit ca `n zilele care urmeaz\ primarul de Boto[ani, Ovidiu Portariuc, se va deplasa la Ministerul Mediului. “Sper\m s\ ob]inem acceptul unei depozit\ri temporare l=ng\ actuala groap\ de gunoi de la Boto[ani `n a[a fel `nc=t p=n\ la sf=r[itul anului s\ putem merge cu aceste de[euri la Boto[ani, timp `n care s\ g\sim solu]ii s\ finaliz\m prima celul\ a gropii de gunoi de la Moara, pentru ca la `nceputul anului viitor s\ putem depozita de[eurile la Moara. Voi face tot ce voi putea din pozi]ia mea de primar al municipiului Suceava, voi merge la minister s\ urgent\m acele licita]ii, s\ vedem exact ce este de f\cut”. At=t primarul Ion Lungu c=t [i pre[edintele CJ Suceava C\t\lin Nechifor se vor deplasa zilele urm\toare la investi]ia de la Moara pentru a efectua o inspec]ie a lucr\rilor aflate `n curs de derulare `n vederea urgent\rii punerii `n func]iune a primei gropii ecologice de la Suceava.
~n m\sura `n care se va reu[i deschiderea primei celule a gropii de gunoi de la Suceava, vor disp\rea cheltuielile de transport av=nd ca rezultat sc\derea facturii de la salubritate”, a explicat primarul Ion Lungu. (C\t\lin TEODORIU)
 

Vezi si

500 poliţişti de frontieră suceveni acționează în minivacanța de 1 decembrie. A fost suplimentat personalul la toate punctele de trecere a frontierei din țară

Având în vedere faptul că se apropie   minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României, Poliţia …