Thursday , April 18 2024

Un milion de euro pentru patru proiecte de promovare turistica a Bucovinei

N proiectele Hora Bucovinei, Pelerin `n Bucovina [i Pa[tele `n Bucovina vor fi finan]ate din fonduri europene, la fel ca [i cel de `nfiin]are [i amenajare a unui centru de informare [i promovare turistic\, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, declar=nd c\ au fost semnate contractele de finan]are

Patru proiecte privind promovarea jude]ului Suceava vor fi finan]ate, anul viitor, din fonduri europene nerambursabile. Anun]ul a fost f\cut de vicepre[edinbtele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie (foto), care a precizat c\ 98% din cheltuielile eligibile ale celor patru proiecte vor primi finan]earea nerambursabil\, diferen]a urm=nd a fi suportat\ din bugetul administra]iei jude]ene sucevene. Cele patru proiecte vor primi aproximativ un milion de euro pentru finan]are, Vasile Ilie preciz=nd c\ este vorba, `n total, de suma de 4,47 de milioane de lei. Mai exact, proiectele vor fi finan]ate prin Programul Opera]ional Regional (POR) -Axa V. De asemenea, Vasile Ilie a declarat c\ trei dintre proiectele pentru s-au ob]inut fonduri europene [i s-au semnat contractele de finan]are cu Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT) sunt „Pa[tele `n Bucovina”, „Pelerin `n Bucovina”, [i „Hora Bucovinei”, cel de al patrulea fiind construirea unui Centru Na]ional de Informare [i Promovare Turistic\.
Proiectul „Pelerin `n Bucovina”, prin care vor fi promovate manifest\rile religioase de la m\n\stirea Putna [i la sanctuarul marian de la Cacica, `n data de 15 august, va beneficia de o finan]are de 1,2 milioane de lei. Va fi f\cut\ publicitate pe panouri electronice celor dou\ evenimente de pelerinaj catolic [i ortodox `n Bucovina cu prilejul S\rb\torii Adormirea Maicii Domnului, vor fi tip\rite bro[uri [i un album, va fi construit\ o pagin\ web, va fi finan]at\ participarea la un târg de turism na]ional [i va fi organizat un festival de muzic\ [i tradi]ii biserice[ti la Cacica [i un festival de folclor la Putna. Din sumele alocate pentru proiectul „Pelerin `n Bucovina” vor fi destinate pentru realizarea unui spot publicitar care va fi difuzat timp de dou\ s\pt\mâni pe un post na]ional de televiziune, despre hramul M\n\stirii Putna [i s\rb\toarea Fecioarei Maria de la Cacica.
Pentru programul „Pa[tele `n Bucovina” sunt prev\zu]i 939.000 de lei. Obiectivul proiectului este cre[terea cu 15% a num\rului de turi[ti care vor veni `n jude]ul Suceava `n perioada s\rb\torilor de Pa[te, urmând s\ fie tip\rite 9.000 de h\r]i turistice, 30.000 de bro[uri [i s\ fie realizate 1.500 de ou\ `ncondeiate [i 3.000 de DVD-uri cu evenimentele specifice acestor s\rb\tori `n Bucovina.
Pentru programul „Hora Bucovinei” sunt prev\zute circa 739.000 de lei [i unele simpozioane pe aceast\ tem\. Pân\ `n prezent au fost organizate, `n localitatea Buc[oaia, dou\ edi]ii ale manifest\rii “Hora Bucovinei”, la care au participat zeci de mii de persoane, iar `n 2009 printre participan]i a fost [i pre[edintele Traian B\sescu, `mpreun\ cu so]ia sa. Pe parcursul manifest\rii din 2009 au fost organizate concerte de muzic\ popular\, degust\ri de produse tradi]ionale, concursuri de tuns oile, de cântat din fluier, iar pe un deal din apropiere mai multe oi au fost duse `n ]arcuri care erau dispuse astfel `ncât s\ scrie “BUCOVINA”.
Pentru construirea centrului de Informare [i Promovare Turistic\ vor fi alocate 1,75 milioane de lei. Vasile Ilie a ar\tat c\ Centrul Na]ional de Informare [i Promovare Turistic\ Suceava va fi construit `n termen de zece luni, cl\direa, cu parter [i etaj, urmând s\ fie amplasat\ `n parcarea din apropierea Bibliotecii Bucovinei [i va avea o suprafa]\ de 122,7 metri p\tra]i. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …