Friday , December 2 2022

Un milion de euro pentru patru proiecte de promovare turistica a Bucovinei

N proiectele Hora Bucovinei, Pelerin `n Bucovina [i Pa[tele `n Bucovina vor fi finan]ate din fonduri europene, la fel ca [i cel de `nfiin]are [i amenajare a unui centru de informare [i promovare turistic\, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, declar=nd c\ au fost semnate contractele de finan]are

Patru proiecte privind promovarea jude]ului Suceava vor fi finan]ate, anul viitor, din fonduri europene nerambursabile. Anun]ul a fost f\cut de vicepre[edinbtele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie (foto), care a precizat c\ 98% din cheltuielile eligibile ale celor patru proiecte vor primi finan]earea nerambursabil\, diferen]a urm=nd a fi suportat\ din bugetul administra]iei jude]ene sucevene. Cele patru proiecte vor primi aproximativ un milion de euro pentru finan]are, Vasile Ilie preciz=nd c\ este vorba, `n total, de suma de 4,47 de milioane de lei. Mai exact, proiectele vor fi finan]ate prin Programul Opera]ional Regional (POR) -Axa V. De asemenea, Vasile Ilie a declarat c\ trei dintre proiectele pentru s-au ob]inut fonduri europene [i s-au semnat contractele de finan]are cu Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT) sunt „Pa[tele `n Bucovina”, „Pelerin `n Bucovina”, [i „Hora Bucovinei”, cel de al patrulea fiind construirea unui Centru Na]ional de Informare [i Promovare Turistic\.
Proiectul „Pelerin `n Bucovina”, prin care vor fi promovate manifest\rile religioase de la m\n\stirea Putna [i la sanctuarul marian de la Cacica, `n data de 15 august, va beneficia de o finan]are de 1,2 milioane de lei. Va fi f\cut\ publicitate pe panouri electronice celor dou\ evenimente de pelerinaj catolic [i ortodox `n Bucovina cu prilejul S\rb\torii Adormirea Maicii Domnului, vor fi tip\rite bro[uri [i un album, va fi construit\ o pagin\ web, va fi finan]at\ participarea la un târg de turism na]ional [i va fi organizat un festival de muzic\ [i tradi]ii biserice[ti la Cacica [i un festival de folclor la Putna. Din sumele alocate pentru proiectul „Pelerin `n Bucovina” vor fi destinate pentru realizarea unui spot publicitar care va fi difuzat timp de dou\ s\pt\mâni pe un post na]ional de televiziune, despre hramul M\n\stirii Putna [i s\rb\toarea Fecioarei Maria de la Cacica.
Pentru programul „Pa[tele `n Bucovina” sunt prev\zu]i 939.000 de lei. Obiectivul proiectului este cre[terea cu 15% a num\rului de turi[ti care vor veni `n jude]ul Suceava `n perioada s\rb\torilor de Pa[te, urmând s\ fie tip\rite 9.000 de h\r]i turistice, 30.000 de bro[uri [i s\ fie realizate 1.500 de ou\ `ncondeiate [i 3.000 de DVD-uri cu evenimentele specifice acestor s\rb\tori `n Bucovina.
Pentru programul „Hora Bucovinei” sunt prev\zute circa 739.000 de lei [i unele simpozioane pe aceast\ tem\. Pân\ `n prezent au fost organizate, `n localitatea Buc[oaia, dou\ edi]ii ale manifest\rii “Hora Bucovinei”, la care au participat zeci de mii de persoane, iar `n 2009 printre participan]i a fost [i pre[edintele Traian B\sescu, `mpreun\ cu so]ia sa. Pe parcursul manifest\rii din 2009 au fost organizate concerte de muzic\ popular\, degust\ri de produse tradi]ionale, concursuri de tuns oile, de cântat din fluier, iar pe un deal din apropiere mai multe oi au fost duse `n ]arcuri care erau dispuse astfel `ncât s\ scrie “BUCOVINA”.
Pentru construirea centrului de Informare [i Promovare Turistic\ vor fi alocate 1,75 milioane de lei. Vasile Ilie a ar\tat c\ Centrul Na]ional de Informare [i Promovare Turistic\ Suceava va fi construit `n termen de zece luni, cl\direa, cu parter [i etaj, urmând s\ fie amplasat\ `n parcarea din apropierea Bibliotecii Bucovinei [i va avea o suprafa]\ de 122,7 metri p\tra]i. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Filtre rutiere și controale făcute de polițiști în pub-uri și săli de jocuri din Vicovu de Sus

Având în vedere evoluţia situaţiei operative  la nivelul zonei de competență a Poliției Orașului Vicovu …