Tuesday , May 24 2022

Sute de plângeri penale pentru abuz depuse de profesori împotriva a doi secretari de stat din Ministerul Educatiei

N liderul Sindicatului din Înv\]\mânt “Bucovina” R\d\u]i, Gheorghe {orodoc, a declarat
c\ în cursul zilei de miercuri au fost depuse la Parchetul Judec\toriei Suceava 200 de plângeri penale din partea cadrelor didactice sau liderilor sindicali din [coli împotriva a doi secretari de stat, Iulia Adriana Oana Badea [i Gyorgy Andras Kiraly, [i a trei directori, Ioana Mih\il\, George Ghelmez [i Mihai P\unic\, din Ministerul Educa]iei, precum [i împotriva unor directori de trezorerii la care sunt arondate [colile respective n
Un haos total s-a instituit `n [colile sucevene `n ceea ce prive[te plata salariilor cadrelor didactice. Circa 200 de cadre didactice din  zona Vicov [i R\d\u]i au depus miercuri, plângeri penale la Parchetul de pe lâng\ Judec\toria R\d\u]i  împotriva a doi secretari de stat [i  trei directori din Ministerul Educa]iei pentru  c\ “blocheaz\ punerea în aplicare a unor sentin]e definitive [i irevocabile drept pentru care salaria]ii [colilor se afl\ în imposibilitatea de a primi drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2011”.
Liderul Sindicatului din Înv\]\mânt “Bucovina” R\d\u]i, Gheorghe {orodoc, a declarat c\ în cursul zilei de miercuri au fost depuse la Parche 200 de plângeri penale din partea cadrelor didactice sau liderilor sindicali din [coli împotriva a doi secretari de stat, Iulia Adriana Oana Badea [i Gyorgy Andras Kiraly, [i a trei directori, Ioana Mih\il\, George Ghelmez [i Mihai P\unic\, din Ministerul Educa]iei, precum [i împotriva unor directori de trezorerii la care sunt arondate [colile respective.
El a precizat c\ o sut\ de cadre didactice din zonele Vicov [i R\d\u]i au depus individual plângerile, iar restul au fost depuse de liderii grupelor sindicale din unit\]ile de înv\]\mânt din zonele respective.
“Pentru început circa 100 de cadre didactice au depus individual plângerile, apoi liderul de sindicat de la {coala nr.4 R\d\u]i a depus `nc\ 90 de dosare. De acum vor veni doar liderii cu dosarele oamenilor ca s\ aglomer\m [i s\ bloc\m activitatea celor care lucreaz\ la parchet “ a spus  Gheorghe Şorodoc.
Ieri, au depus  plângeri [colile din zona Vicovu de Sus – Sc. nr. 1, Sc. Nr. 2, Sc. Nr. 3, {coala Special\ Bivolarie, {c. Gr\me[ti, {c. Nr. 4 [i Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” R\d\u]I, iar joi se vor prezenta la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i, conducerile [colilor din comunele M\neuţi, Horodnic Sus, Straja, Voitinel, Voivodeasa, Sucevi]a. Vineri sunt programate  [colile din  Mili[\u]i, Gr\nice[ti, Burla, Iaslov\], B\lc\u]i, Arbore [i {coala Special\ R\d\u]i. Tot vineri se vor depune plângerile provenite de la {coala nr. 11 Suceava, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul tehnic „Petru Mu[at” Suceava. Ac]iunea se va încheia luni, cu plângerile provenite de la [colile din Marginea, Brodina, Falc\u, Satu Mare, Sc. nr. 2 R\d\uţi, Grupul {colar Bivolarie, Gr\dini]ele din  R\d\u]i [i  Marginea. Plângerile penale sunt `ndreptate [i `mpotriva  directorilor de  trezorerii la care sunt arondate [colile respective.
El a explicat c\ în plângerile penale depuse la Parchet cele cinci persoane sunt acuzate c\ au semnat o not\ a Ministerului Educa]iei din 3 februarie 2011, privind avizarea statelor de personal ale unit\]ilor de înv\]\mânt pre[colar de c\tre inspectoratele [colare, f\r\ s\ se informeze asupra bazei legale care s\ sus]in\ nota respectiv\ [i nu au luat în considerare sentin]ele judec\tore[ti r\mase definitive [i irevocabile ob]inute de cadrele didactice.
Potrivit sursei citate, aplicarea prevederilor din aceast\ not\ a Ministerului Educa]iei determin\ sc\derea cuantumului salariului lunar pentru fiecare angajat din unit\]ile [colare care au ob]inut, prin hot\râre judec\toreasc\, definitiv\ [i irevocabil\, reîncadrarea salarial\ în baza Legii 330/2009.
Liderul Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i, Gheorghe {orodoc, declarase, luni, într-o conferin]\ de pres\ c\ ISJ Suceava [i trezoreriile din jude]ul Suceava au primit note de la Ministerul Educa]iei [i Ministerul de Finan]e în care se arat\ c\ plata cheltuielilor de personal [i a contribu]iilor aferente acestora se face pe baza statelor de personal [i de plat\ avizate/validate de c\tre inspectoratele [colare.
{orodoc a explicat c\ în urma acestor adrese s-a ajuns la o stare conflictual\ privind plata salariilor angaja]ilor din înv\]\mântul preuniversitar, în condi]iile în care unele [coli nu au putut pl\ti salariile angaja]ilor lor întrucât trezoreriile nu au virat sumele aferente unit\]ilor care nu aveau statele de plat\ avizate de ISJ Suceava.
El a precizat c\ statele de personal sunt avizate la începutul anului [colar de c\tre ISJ Suceava, respectiv în luna septembrie 2010, iar statele de plat\ sunt întocmite de directorii unit\]ilor [colare, care sunt ordonatori ter]iari de credite [i angajatori, ar\tând, totodat\, c\ anul [colar nu concord\ cu anul financiar.
Liderul Sindicatului Independent Înv\]\mânt “Bucovina” R\d\u]i a spus c\ notele Ministerului Educa]iei [i Ministerului Finan]elor fac referire fie la documente legislative abrogate, fie la legisla]ie declarat\ neconstitu]ional\.
{orodoc a mai spus c\ o mare parte din cadrele didactice sucevene au ob]inut hot\râri definitive [i irevocabile privind reîncadrarea, conform c\rora sunt îndrept\]ite s\ primeasc\ salariile conform Legii 330/2009, ]inându-se cont de prevederile Legii 221/2008, iar pentru o alt\ parte a cadrelor didactice procesele sunt înc\ pe rolul instan]elor.
El a subliniat c\ nota Ministerului Educa]iei nr. 896 din 3 februarie este “f\r\ suport juridic”.
{orodoc a spus c\, potrivit acestei adrese, reîncadrarea personalului începând cu data de 1 ianuarie 2011 se face conform articolului nr. 33 al Legii 284/2010 privind salarizarea unitar\ a personalului pl\tit din fonduri publice [i articolului nr. 4 din Legea 285/2010 privind salarizarea în 2011 a personalului pl\tit din fondurile publice, dar [i în conformitate cu ordinul comun nr. 42/77/ 2011 al ministerelor Muncii [i Finan]elor Publice, iar salariile de încadrare la data de 31 decembrie 2010 care stau la baza reîncadr\rii sunt cele calculate potrivit articolului 5(6) din OUG nr.1/2010.
Liderul sindical a explicat c\ salariile de încadrare din decembrie 2010 au fost pl\tite conform OUG nr. 1 din 2010, care completeaz\ Legea 330/2009, care prevede c\ salariile din înv\]\mânt în 2010 trebuie s\ se calculeze conform Ordonan]ei 41 din 2009.
“Numai c\ OUG 1/2010 este abrogat\ prin apari]ia Legii 285, iar Ordonan]a 41 a fost declarat\ neconstitu]ional\. În acest moment se fac trimiteri în a aplica legisla]ia care este fie abrogat\, fie neconstitu]ional\”, a precizat {orodoc.
El a spus c\ salariile din luna octombrie 2010 au fost pl\tite în conformitate cu hot\rârile judec\tore[ti definitive [i irevocabile, potrivit Legii 330.
Pe de alt\ parte, ISJ Suceava precizeaz\ c\ în condi]iile intr\rii în vigoare a noii legi a salariz\rii, Inspectoratul [colar are obliga]ia s\ vizeze statele de personal.
Purt\torul de cuvânt al ISJ Suceava, Laura Hacman, a declarat c\ statele de personal au fost vizate la începutul anului [colar de ISJ Suceava, dar c\ odat\ cu intrarea în vigoare a Legii salariz\rii a fost nevoie de o revizuire a acestor state de personal.
“Deja ISJ Suceava a vizat aceste state de personal ale unit\]ilor care au prezentat aceste documente”, a spus Hacman. (O.S.)

Vezi si

Niculai Barbă: Pregătim pentru județul Suceava un calendar de vară deosebit, plin cu evenimente culturale de top și oferte turistice „de poveste”

Seria evenimentelor va începe pe 2 iunie cu Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”, care va fi …