Wednesday , November 29 2023

Suceava, la un pas de c=stigarea cursei pentru modernizarea Aeroportului

Contractul de finan]are urmeaz\ s\ fie semnat `n c=teva s\pt\m=ni, suma de 30 de miloane de euro, 69% din valoarea total\ a investi]iei,  urm=nd a fi acordat\  din Fondul European pentru Dezvoltare Regional\ [i de la bugetul de stat n va fi `nlocuit\ actuala pist\, cea nou\ ajung=nd la 2.400 de metri lungime [i 45 de metri l\]ime n de asemenea, vor fi modernizate platforma de `mbarcare,  sistemul de balizaj, sistemul de navigare pentru aducere la aterizare a avioanelor [i va fi construit un nou turn de control n toate acestea vor permite ca pe Aeroportul Interna]ional „{tefan cel Mare” s\ aterizeze avioane de mari dimensiuni, Suceava put=nd deveni asfel un important punct pentru transportul aerian de persoane [i m\rfuri

Modernizarea Aeroportului Suceava, precum [i construc]ia unei sta]ii de transport intermodal la Suceava au fost incluse `n proiectele Programului Opera]ional Sectorial Transporturi (POS-T). Potrivit site-ului Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii, `n POS-T pentru intervalul 2007 – 2013 este prev\zut\ finan]area moderniz\rii Aeroportului Suceava cu fonduri de 30,1 milioane de euro, fondurile europene nerambursabile reprezent=nd 69% din valoarea total\ a investi]iei. Preciz\m c\ din 1966 c=nd pista de p\m=nt a fost betonat\ [i p=n\ acum nu s-au f\cut repara]ii capitale, ci doar schimb\ri de dale foarte uzate.
Astfel, aeroportul de la Salcea are foarte mari [anse s\ beneficieze de o finan]are european\ nerambursabil\ suficient de consistent\ `nc=t s\ poat\ s\ `[i rezolve problemele. Acest lucru a fost recunoscut de directorul Regiei Autonome Aeroportul Interna]ional „{tefan cel Mare” Suceava, Dumitru Sahlean, potrivit c\ruia este mai cur=nd o chestiune de timp p=n\ la data semn\rii contractului de finan]are. „Am primit informarea de la Ministerul Transporturilor. Este confirmarea c\ suntem pe calea cea bun\ [i cred c\ `n c=teva s\pt\m=ni vom putea semna contractul de finan]are. Trebuie s\ a[tept\m ca ministerul s\ ne comunice data”, a declarat Dumitru Sahlean. Printre situa]iile interne relativ minore care mai erau de clarificat au fost cele legate de unitatea de implementare a proiectului (UIP), p=n\ la urm\ [eful acesteia fiind desemnat directorul adjunct al regiei, Ion M\riu]a. Asta `ntruc=t procedurile europene foarte stricte nu permit ca din UIP s\ fac\ parte directorul general al unit\]ii beneficiare [i nici altcineva din conducere care s\ aib\ atribu]ii pe linie economic\ [i financiar\ cum ar fi directorul economic, contabilul [ef etc.
Problemele care ar putea fi rezolvate prin proiectul de modernizare sunt legate de pist\, calea de rulare [i platforma de `mbarcare, precum [i cele legate de sistemul de balizaj, sistemul de navigare pentru aducere la aterizare a avioanelor [i un nou turn de control. Aeroportul „{tefan cel Mare”, apar]in=nd de Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava, este primul care a depus la Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii (MTI) documenta]ia.
Modernizarea pistei presupune demontarea celei actuale, care oricum are multe dale deteriorate [i turnarea uneia dintr-o mixtur\ asfaltic\. Extinderea pistei se va face at=t `n partea de nord, c=t [i spre sud, lungimea urm=nd s\ creasc\ de la 1.800 de metri la 2.460 de metri. Nu doar lungimea, ci [i l\]imea actual\ a pistei reprezint\ un inconvenient pentru aeronave [i de aceea, conform proiectului, [i l\]imea va cre[te de la 30 de metri c=t este la ora actual\ la 45 de metri. Una din cele mai mari probleme o reprezint\ coeficientul de rezisten]\, denumit `n termeni de specialitate PCN. La ora actual\, PCN-ul de la Suceava are gradul 14, fiind cel mai slab din aeroporturile Moldovei [i unul din cele mai slabe din ]ar\. Pista actual\ are o grosime de 20 de centimetri, fiind realizat\ din beton. Chiar [i dac\ se toarn\ un strat de beton de `nc\ un metru nu cre[te PCN-ul din cauz\ c\ este necesar ca funda]ia de sub pist\ s\ fie foarte puternic\. De aceea, se va reface `n mod obligatoriu funda]ia pistei, astfel `nc=t dup\ turnarea asfaltului PCN-ul s\ fie de 70 iar avioane de mare capacitate [i tonaj s\ poat\ ateriza [i decola f\r\ niciun fel de probleme.
Odat\ cu pista aeroportului, se are `n vedere [i refacerea c\ilor de rulare a aeronavelor. Acestea vor fi ref\cute dup\ procedura folosit\ la pist\, adic\ decopertare, consolidare funda]ie [i turnare pist\ elastic\. ~n cazul platformei de `mbarcare, proiectul realizat de IPTANA prevede c\ dalele vor fi scoase, funda]ia va fi ref\cut\ pentru ca PCN-ul s\ fie de 70, `ns\ `mbr\c\mintea nou\ va fi rigid\, din dale noi de beton.
Balizajul [i sistemul de ghidare al aeronavelor – ILS, `n limbajul specific aviatorilor – reprezint\ alte probleme care fac ca ateriz\rile pe vreme capricioas\ s\ nu fie la `ndem=na oric\rui pilot. Pentru a ateriza la Suceava trebuie o vizibilitate de peste un kilometru, asta `n cazul unui profesionist – 1.250 metri cu plafon de minim 90, pe c=nd dac\ ar exista un balizaj corespunz\tor [i o instala]ie ILS modern\ s-ar diminua cu mult acest barem. ~n proiectul depus la unitatea de implementare de la MTI, este prev\zut\ [i echiparea cu un sistem de balizaj categoria a II-a.
Majoritatea aeroporturilor din ]ar\ au sistem de balizaj de categoria a II-a, la Otopeni fiind categoria a III-a. Odat\ cu sistemul de balizaj, ar trebui s\ fie pus\ [i o instala]ie ILS pentru aducerea la aterizare a aeronavelor, aceasta fiind tot de categoria a II-a.
Extinderea lungimii pistei a adus [i o problem\ nou\, anume cea legat\ de realizarea unui nou turn de control. Investi]ia este de aproximativ dou\ milioane de euro [i a fost inclus\ integral `n proiectul de modernizare pentru c\ turnul de control trebuie s\ fie situat, de regul\, `n apropiere de jum\tatea pistei iar cum pista actual\ se extinde cu numai 200 de metri spre nord [i 460 spre sud, actualul turn nu ar mai corespunde cerin]elor. Un alt motiv ar fi legat chiar de faptul c\ odat\ cu extinderea pistei ar fi necesar un turn de control ceva mai `nalt iar actualul turn nu se poate `n\l]a actualul turn.
Pe de alt\ parte, aerogara nou\ [i un eventual terminal cargo nu sunt lucr\ri ce pot fi considerate eligibile `n cadrul proiectului european, dar `n condi]iile actuale nici nu ar fi nevoie deoarece la aeroportul de la Suceava se pot procesa [i 150 de pasageri pe or\ iar capacitatea maxim\, anual\, este de 500.000 de pasageri. Asta `n condi]iile `n care `n 2008 au avut circa 22.000 de c\l\tori, `n 2009 a fost o cre[tere la 32.000 de pasageri, iar anul trecut – 34.000 de pasageri. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …

No comments

  1. Cand o sa avem cu adevarat un aeroport international … atunci , poate vom avea curse wizzair sau blueair spre diferite directii din Europa … Pana atunci doar vise portocalii …. ale maritului tovaras de partid … Flutur ….
    Pentru amatorii de zboruri … recomand Aeroportul International din CLUJ …
    Si nu aerodromul Stefan cel Mare Suceava ….

  2. Ce utopii ! Cand traficul actual nu permite operarea companiilor in profit si cand nici in perspectiva nu va fi altfel dupa situaria de la orizont , noi aruncam bani ca doar doar o iesi ceva .De dragul unor investitii care , ce-i drept ,aduc ceva profit in judet nu cred ca era bine sa cheltuim atata banet . Mult mai bine era sa stimulam firmele care fac locuri de munca si marfuri pentru export .

  3. Am uitat sa-i multumesc dl. Flutur ca se implica cu trup si suflet ! Este un mare patiot al locului! Eu il aleg….

  4. Vreau sa vad realizarea…s-apoi sa mor!