Friday , December 2 2022

Suceava, între cele zece orase europene care-si propun sa introduca vehicule electrice inclusiv în transportul public

Ion Lungu, impreuna cu viceprimarul din Lisabona - Fernando Silva - responsabilul cu problemele de transport public din acest oras

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat la conferin]a anual\ `n cadrul unui proiect destinat promov\rii vehiculelor cu motoare electrice `n ora[ele din Europa.
Este vorba despre proiectul EVUE (Electric Vehicules in Urban Europe), proiectul fiind derulat `n cadrul programului URBACT care este aplicat, `n diferite stadii, `n 300 de localit\]i din 29 de state europene. Conferin]a la care a participat primarul Sucevei s-a desf\[urat `n perioada 7-9 iunie 2011, `n capitala Portugaliei, Lisabona.
~n cadrul acestei conferin]e a fost semnat memorandum-ul de cooperare `ntre ora[ele partenere – Oslo, Frankfurt, Londra, Stockholm, Lisabona, Katowice, Beja, Madrid, Suceava [i Zograoufu. Acest memorandum prevede ca `n cadrul proiectului EVUE, ora[ele partenere s\ `ntocmeasc\ un plan de ac]iune strategic `n vederea `ntocmirii unui proiect pentru accesarea fondurilor europene `n vederea implement\rii vehiculelor electrice at=t `n transportul `n comun, c=t [i `n ce prive[te `ncurajarea cet\]enilor de a-[i cump\ra ma[ini electrice.
~n acest sens, primarul Ion Lungu a avut `nt=lniri cu oficialit\]i din Londra – viceprimarul Paul Cannell, responsabil de mobilitate [i transport public, precum [i din ora[ele portugheze Lisabona [i Beja – viceprimarul Fernando Silva respectiv primarul Jorge Valente. ~n cadrul acestei conferin]e au avut loc discu]ii [i demonstra]ii practice despre func]ionarea vehiculelor electrice, despre posibilit\]i de finan]are nerambursabil\ [i solu]ii practice pentru fiecare ora[ partener.
Men]ion\m c\ Suceava este singurul ora[ din Rom=nia care este implicat `ntr-un proiect de promovare a transportului electric, primarul Ion Lungu fiind de p\rere c\ acest proiect este unul oportun pentru transferul de experien]\ de la ora[ele partenere care sunt avansate `n domeniul vehiculelor electrice.
Proiectul respectiv se finalizeaz\ `n anul 2012. Prin urmare, p=n\ la finalizarea proiectului, ar trebui s\ fie definitivat\ strategia respectiv\ pentru care oficialii administra]iilor locale din cele zece ora[e au semnat memorandumul. Fiecare din aceste ora[e trebuie, `ns\, s\ `[i stabileasc\ foarte concret necesarul de mijloace de transport electric, tipul acestora [i apoi, `n cadrul unei strategii comune, s\ se opteze pentru continuarea demersurilor `n vederea acces\rii fondurilor europene. Cu alte cuvinte, `n ceea ce prive[te transportul `n comun, fiecare ora[ va trebui s\ `[i stabileasc\ foarte clar op]iunea cu privire la troleibuze, tramvaie sau, eventual, la mijloace de transport mixt, cum ar fi diesel-electric.
Accesarea fondurilor va trebui s\ ]in\ cont [i de un raport `ntre costuri [i beneficii. Astfel, vor trebui analizate nu doar cuantumul fondurilor nerambursabile, c=t [i partea proprie de cofinan]are a fiec\rui ora[, al\turi de costurile de mentenan]\ a vehiculelor respective.
~n ceea ce prive[te componenta de stimulare a cet\]enilor `n privin]a op]iunii pentru achizi]ia de automobile cu motor electric sau mixt, o prim\ condi]iei ar fi cea de amplasare a unor puncte de `nc\rcare a automobilelor. Pasul urm\tor este cel de a atrage o serie de companii care s\ vin\ cu ma[ini de acest fel la Suceava, `n scop experimental [i/sau de promovare, astfel `nc=t dup\ o perioad\ s\ se stimuleze achizi]ia acestora `n Suceava. Men]ion\m c\ `n aceast\ direc]ie, primarul Ion Lungu are deja taton\ri cu o firm\ reprezentativ\ care [i-ar fi manifestat inten]ia de a veni la Suceava cu 50 de automobile electrice. (D.P.)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …

No comments

  1. Noi nu reusim sa avem un carosabil corect , sa maturam ca lumea si , hop , ne-a palit revolutia electro . Unii se gandesc pe unde sa mai umble aiurea si ce naiba sa mai cumpere cu comisioane grase sub masca noutatilor mondiale , uitand ca oamenii nu mai pot fi prostiti usor ..

  2. Suceava a avut de pe vremea lui Ceausescu transport electric-troleibuzele ,deci nu este o noutate.Dimpotriva s-a degradat ritmul dezvoltarii de atunci si pana acum.Autobuze ca acum nu au mai fost de 30 ani in Suceava.
    Nu se face nimic nou acum macar nu se reuseste sa se ,,dea cu var ce s-a construit atunci,,sau macar sa se intretina.