Friday , May 24 2024

Statuia Papei Ioan Paul al II-lea, dezvelita in aplauzele a mii de pelerini de la Cacica

Ieri a fost dezvelita, la Cacica, statuia papei Ioan Paul al II-lea

mii de credincio[i au înfruntat canicula [i au asistat la ceremoniile religioase oficiate la biserica romano – catolica de la Cacica, care are hram Adormirea Maicii Domnului o numeroasa delega]ie poloneza a participat la Cacica pentru dezvelirea statuii fostului Suveran Pontif, pentru întronarea unei icoane vechi de sute de ani care a fost restaurata în Polonia [i, bineîn]eles, pentru a fi al\turi de credincio[ii care participa la acest pelerinaj organizat de mai bine de un secol

C=teva mii de pelerini catolici au participat, duminic\, la Cacica, la manifest\rile prilejuite de hramul Adormirii Maicii Domnului, slujba fiind oficiata de Arhiepiscopul emerit de Gniezno, Henryk Jozef Muszynski, din Polonia, [i de un sobor de preo]i, condus de episcopul Diecezei de Ia[i, Excelen]a Sa Petru Gherghel. Este vorba de un ceremonial religios care este oficiat spre a marca partea finala a unui pelerinaj amplu al credincio[ilor romano – catolici, a c\rui tradi]ie a început cu 105 ani în urm\. Din anul 1905 [i p=na acum, pelerinajul organizat în solemnitatea Adormirii Maicii Domnului la biserica romano – catolica de la Cacica, devenita ulterior „sanctuar marian”, s-a dovedit a fi un magnet pentru credincio[ii cre[tini, îndeosebi pentru cei de rit romano – catolic. Sf=nta Liturghie Solemna Pontificala a hramului a fost oficiata în ultimii ani de ierarhi ai Bisericii Romano – Catolice iar, în acest an, au participat zeci de clerici romano – catolici iar, pe l=nga primul emerit al Poloniei [i episcopul Diecezei de Ia[i, au luat parte [i episcopul de Chi[in\u, PS Anton Co[a, episcopul auxiliar de Bucure[ti, Cornel Damian, [i episcopul auxiliar de Ia[i, Aurel Perc\. Ca de altfel [i în al]i ani, pelerinajul de la Cacica s-a bucurat de prezen]a a numero[i clerici romano – catolici poloni, maghiari sau germani. O mare parte dintre miile de pelerini care au sosit – c=]iva înca de vineri [i mai mul]i de s=mb\t\, la Cacica – era din Polonia, fiind însa [i germani.
S=mb\t\, pe drumul ce ducea de la V=rfu Dealului la Cacica puteau fi observate sute de pelerini – clerici [i mireni – care mergeau pe jos, anima]i de o credin]a puternica [i înfrunt=nd ar[i]a soarelui. Pe o distan]a de mai bine de un kilometru erau parcate ma[ini una l=nga alta, c\rora li se mai ad\ugau zeci de autocare [i microbuze. Unii pelerini care au venit de s=mb\ta au dormit la casele din jur, al]ii în ma[in\, iar al]ii au instalat corturi. Foarte mul]i dintre ei au preferat însa sa participe la „Privegherea marian\”, un ceremonial religios care a început la ora 22.00, [i a fost succedata de procesiunea lum=n\rilor în jurul bisericii. Ziua de s=mb\ta a fost pres\rata de mai multe momente religioase importante, încep=nd cu celebrarea peniten]iala [i apoi Sf=nta Liturghie solemna de deschidere a pelerinajului, apoi f
estivalul copiilor [i înm=narea însemnelor pelerinajului, binecuv=ntarea euharistica [i plecarea grupurilor de copii spre casa [i apoi Sf=nta Liturghie pentru tineri, seminari[ti [i persoane consacrate.
deputatul Longher Ghervazen: „Restaurarea icoanei <Madona Neagr\> este un moment istoric”
Tot s=mb\t\, a fost întronata o icoana a Maicii Domnului, veche de c=teva sute de ani. Aceasta icoana este o copie a unei alte icoane [i mai vechi, cunoscuta cu denumirea „Madona Nagra de la Czestochowa” – o localitate din Polonia. Copia de la Cacica a „Madonei Negre de la Czestochowa” era situata în altarul bisericii [i a fost restaurat\. Deputatul minorit\]ii poloneze din Rom=n
ia, Longher Ghervazen, a declarat ca restaurarea acestei icoane foarte valoroase a fost at=t la pict

.
ura propriu-zis\, c=t [i la mantia de aur galben [i aur alb. „A fost un moment istoric pentru c\, pentru prima oar\, a fost dusa de la Cacica la Czestochowa aceasta icoana pentru a fi restaurat\, iar eu am fost al\turi de episcopul Petru Gherghel atunci c=nd a fost dusa aceasta icoan\”, a declarat deputatul Longher Ghervazen. Potrivit acestuia, icoana a fost restaurata pe cheltuiala paulinilor din Czestochowa care au mai realizat înca o copie. Copia de la Cacica a icoanei”Madona Neagra de la Czestochowa” se estimeaza ca ar avea 300 de ani, fiind adusa cu aproape doua secole în urma în Bucovina, de la Ivano – Frankovsk, un ora[ care, la ora actual\, se afla în Ucraina, însa care, de-a lungul timpului, a f\cut parte din Regatul Poloniei [i, ulterior, din Imperiul Habsburgic. Întronarea icoanei Maicii Domnului de la Cacica, dupa ce a fost restaurata la Czestochowa, a constituit unul din evenimentele cele mai înc\rcate de semnifica]ie istorica care au avut loc, s=mb\t\, la Cacica, îndeosebi pentru comunitatea polonez\.
Duminica a urmat un alt moment ce
l pu]in la fel de important pentru comunitatea polonez\, [i anume dezvelirea statuii Papei Ioan Paul al II-lea, singurul Suveran Pontif originar din Polonia. De acest moment s-a ocupat îndeaproape preotul paroh al bisericii de la Cacica, Romuald Bulai. Dezvelirea statuii fostului Suveran Pontif a fost evenimentul care a precedat Sf=nta Liturghie Solemna Pontificala de la biserica romano – catolica din Cacica. La r=ndul ei, aceasta a fost precedata de slujbe oficiate în limbile maghiara [i german\, loca]ia unde acestea au fost oficiate fiind grota amenajata în spatele bisericii. Preo]ii au rostit predici în limbile maghiara [i german\, în timp ce credincio[ii fie ascultau cu luare aminte, fie aprindeau lum=n\ri în locuri special amenajate sau mergeau sa se spovedeasca la preo]ii care a[teptau lini[ti]i credincio[ii sa î[i m\rturiseasca p\catele [i sa le dea sfaturile cerute. Al]ii preferau sa asculte slujba oficiata în interiorul bisericii. De altfel, ziua de duminica a fost una care a debutat înca de la ora [ase diminea]a cu o slujba a Sfintei Liturghii, urmata la ora 07.30 de o alta liturghie oficiata de greco – catolici, însa în interiorul bisericii, nu în grot\. Tot în interiorul bisericii, la ora 09.15 a început oficierea liturghiei, de asta data romano – catolice, în limba polon\.
oficialii polonezi spera ca monumentul Papei Ioan Paul al II-lea sa d\inuie „pe primitorul p\m=nt rom=nesc”
Dezvelirea statuii fostului suveran pontif Papa Ioan Paul al II-lea a fost însa momentul care a atras foarte mul]i pelerini. To]i s-au str=ns în jurul locului unde urma sa fie dezvelita statuia respectiva [i au a[teptat sa vina prela]ii [i preo]ii catolici, precum [i oficialit\]ile locale [i cele de peste hotare. Potrivit preotului Romuald Bulai, statuia fostului Suveran Pontif a fost realizata din bronz, în localitatea poloneza Rybnik [i are o în\l]ime de 2,20 metri, fiind postata pe un soclu placat cu marmur\. Nu înt=mpl\tor, una din cele mai numeroase delega]ii din Polonia prezente la Cacica a fost chiar cea de la Rybnik. Din oficialit\]ile locale prezente la eveniment men]ion\m pe vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, cel care a trebuit sa se ocupe de partea de organizare ce revenea administra]iei, precum [i cel\lalt vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean, Daniel Cadariu. Nu au lipsit nici primarul localit\]ii, Petru Todosi, deputa]ii Longher Ghervazen [i Eugen Uricec – ace[tia fiind de co
nfesiune romano – catolic\, precum [i deputatul Ioan Stan, al\turi de senatorul Gavril Mîrza. De asemenea, au fost  prezen]i consilieri jude]eni, cum ar fi Ovidiu Milici [i Doru Slevoac\, acesta din urma fiind din partea locului. De cealalta parte, delega]i de la prim\riile din 30 de localit\]i din Polonia au fost prezen]i la evenimentul de ieri, precum [i starostele (pre[edintele – n.red.) raionului Rybnik din voievodatul Sileziei, Damian Mrowiec. Deputatul polonez Henryk Siedlaczek [i cu europarlamentarul polonez Bogdan Marocinkiewicz s-au mai num\rat printre oficialit\]ile prezente la dezvelirea statuii Papei Ioan Paul al II-lea. Europarlamentarul a dat citire unui discurs din partea Pre[edintelui Parlamentului European, polonezul Jerzy Buzek. Discursuri au sus]inut at=t episcopul Petru Gherghel, c=t [i oficialit\]i rom=ne [i polone. Prelatul a ]inut sa reaminteasca pelerinilor faptul ca Papa Ioan Paul al II-lea a avut o venera]ie deosebita pentru Fecioara Maria [i, de aceea, una din ideile promovate cu multa credin]a [i persuasiune a fost succint exprimata prin „Totus Tuus”, acesta fiind de altfel [i motto-ul apostolic al fostului Suveran Pontif care voia sa exprime într-o maniera mai
concentrata întreaga devo]iune pentru Maica Domnului. În fa]a sanctuarului marian de la Cacica se dezvelea, în aplauzele credincio[ilor, statuia celui care a avut drept motto-ul apostolic venerarea Sfintei Maria, episcopul de Ia[i ar\t=nd c=t de însemnat este acest moment ce avea loc la c=]iva ani de la decesul fostului Suveran Pontif, despre care a spus ca „prive[te spre noi prin fereastra cerului”.
Pe de o parte, primarul de Cacica a mul]umit pentru sprijinul acordat [i a spus ca rom=nii [i polonezii construiesc împreuna la Cacica de secole, delega]ia poloneza fiind catalogata ca „prietenii no[tri care ne viziteaza de 13 ani”. Pe de alta parte, oficialii polonezi au spus ca prezen]a lor aici se datoreaza faptului ca este o „s\rb\toare pentru noi to]i” [i s-au declarat impresiona]i ca la sanctuarul marian de la Cacica au venit mii de pelerini at=t pentru a se ruga la Maica Domnului, c=t [i „pentru a evoca personalitatea marelui nostru copatriot” – cu referire la fostul Suveran Pontif. De altfel, oficialii polonezi au spus ca Bucovina este o „Europa în
miniatur\” [i ca d\ruiesc acel monument închinat Papei Ioan Paul al II-lea tocmai ca „pe primitorul p\m=nt rom=nesc sa fie o amintire a valorilor general valabile” pentru care a militat de-a lungul vie]ii fostul Suveran Pontif.
A urmat apoi Sf=nta Liturghie solemna pontificala a hramului, organizata în zona casei parohiale. O scena a fost special amenajata pentru ierarhii [i ceilal]i preo]i care au oficiat slujba. În acest timp, mii de oameni continuau sa înfrunte canicula [i sa asculte cu credin]a slujba [i predica. Din c=nd în c=nd, unii mergeau sa mai cumpere pu]ina apa pentru ca abia daca mai
.
rezistau. Grupuri mari se str=ngeau la umbra sub ni[te copaci mai mari sau l=nga zidurile bisericii. Al]ii st\teau în soare sub o umbrela sau chiar f\ra a avea nimic pus pe cap. Din c=nd în c=nd, rosteau rug\ciuni precum „Tat\l nostru” sau altele care se spun în diferite momente ale slujbei. Spre final, a fost rostita o predica la care episcopul Petru Gherghel le-a spus credincio[ilor ca spera ca acest pelerinaj la sanctuarul marian sa fie unul rodnic [i binecuv=ntat, iar Maica Domnului s\-i ocroteasca neîncetat pe cei care au ajuns p=na aici. “Mereu sa ne înt=lnim aici [i sa implor\m ocrotirea ei pentru ]ara noastr\, pentru Bucovina, pentru prieteni [i rudele dragi”, a spus Gherghel. Apoi, episcopul Petru Gherghel a înm=nat mai multe diplome de onoare celor care au contribuit la restaurarea icoanei „Madona Neagr\”, copie a icoanei cu acela[i nume de la Czestochowa, din Polonia. Reamintim ca în anul 2010 se împlinesc zece ani de c=nd sanctuarul de la Cacica a fost ridicat la rangul de Basilica Minor de c\tre Papa Ioan Paul al-II-lea. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Drum proaspăt asfaltat în Siret. Cum a întors Flutur în favoarea lui o ”glumiță” de campanie care a făcut valuri pe Internet

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, au trimis o fotografie …

No comments

  1. vorbesti mult si prost doar ca sa te afli in treaba…….stii tu ceva dar nu stii nimic…..mai bine ia si intereseaza-te si dupa aia deschide gura 😉

  2. CAT DESPRE EPISCOPUL NOSTRU IUBIT…AR TREBUI SA IL TRAGA DE URECHI PE PAROHUL DE LA CACICA PENTRU MULTE TREBURI…DACA PENTRU PISCINA ACOPERITA PRIVATA AU FOST BANI…..AR FI TREBUIT SA FI FACUT SI O MODERNIZARE LA SURA IN CARE AU STAT INVITATII EPISCOPI SI AU OFICIAT SLUJBA….CA SA NU MAI ZIC DE CURTEA DIN FATA SUREI…..ATI AUZIT DE GAZON????NU COSTA FOARTE MULT…..DE PESTE 100 DE ANI SE TINE SLUJBA IN ACELASI LOC…..SI NU S-A INBUNATATIT NIMIC…..CE FEL DE OAMENI SUNTEM NOI DACA NU REUSIM SA FACEM CEVA SA RAMANA IN URMA NOASTRA???????

    • dumnul E.G. nu apela la astfel de gesturi….. te am recunoscut dupa stilul tau specific!

    • nu sti nimic domnule….nu te baga daca nu sti despre ce e vorba….nu judeca omul daca nu sti cum sta treaba…nu stiu cum indraznesti,,dar nah…

  3. dada…a fost plin….de ragazzi si de ragazzine….s-au dus vremurile pelerinajelor la Cacica….lume multa era la balciul de langa biserica. Primaria cacica si-a aratat adevarata fata….dupa ce le-a spus la polaci sa nu mai vina cu statuia ca nu sunt in stare sa termine soclu in 4 saptamani…in schimb au dat autorizatie la Balci sa isi intinda corturile in zona….ESTE INCREDIBIL !!!!!!!!!!!