Wednesday , November 29 2023

Sase ani de inchisoare cu executare, pentru Dumitru Morhan

N Tribunalul Suceava s-a pronun]at, ieri, `n dosarul `n care afaceristul Dumitru Morhan, pre[edinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia, este acuzat c\ a confec]ionat acte fictive de `mprumut n din documentele false rezult\ c\ afaceristul i-a `mprumutat bani defunctului pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia, {tefan Tcaciuc, folosindu-se de h=rtii cu antetul UUR, [tampila Uniunii [i semn\tura lui {tefan Tcaciuc, pe care le ob]inuse `n alb, `n campania electoral\ din anul 2000 n Morhan a fost condamnat la o pedeaps\ de [ase ani pentru tentativ\ de `n[el\ciune [i fals `n acte
Tribunalul Suceava l-a condamnat ieri pe omul de afaceri Dumitru Morhan, la [ase ani de `nchisoare, pentru fals [i tentativ\ de `n[el\ciune.
El a fost trimis `n judecat\ la sf=r[itul lunii octombrie 2009, de c\tre Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava `ntr-un dosar `n care procurorii au probat c\ fostul prim vicepre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR), actual pre[edinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia s-a folosit de falsuri `n acte [i de martori mincino[i pentru a ob]ine de la familia defunctului pre[edinte al UUR, {tefan Tcaciuc, aproape 100.000 de euro, sum\ provenit\ dintr-un a[a zis `mprumut acordat de Morhan lui Tcaciuc ce nu a mai fost restituit.
Ani `n [ir, pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia, Dumitru Morhan, a sus]inut c\ a `mprumutat sume foarte mari de bani at=t fostului pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR) – defunctul {tefan Tcaciuc, c=t [i Uniunii ca atare, `ntr-o perioad\ `n care d=nsul de]inea func]ia de prim – vicepre[edinte al acestei forma]iuni politice. A declan[at ac]iuni `n instan]\ pentru recuperarea acestor “`mprumuturi” demostrate prin prezentarea unor documente semnate olograf de c\tre {tefan Tcaciuc, c=t [i cu martori. Dup\ ce {tefan Tcaciuc a murit, Dumitru Morhan s-a `ndreptat `mpotriva v\duvei acestuia, Virginia Tcaciuc. ~ntr-unul dintre procese, `n care Dumitru Morhan a cerut s\ i se restituie suma de 97.643 de euro – provenit\ dintr-un `mprumut ini]ial de 80.000 de euro ce l-ar fi oferit lui {tefan Tcaciuc `n 2001, plus dob=nzile aferente, instan]a i-a dat dreptate [i a pus-o la plat\ pe v\duv\, `n baza unor expertize care certificau c\ semn\tura de pe contractul de `mprumut a lui {tefan Tcaciuc nu este fals\ iar doi martori au confirmat c\ au fost de fa]\ la oferirea `mprumutului, `n casa lui Dumitru Morhan. ~n cel de-al doilea proces ini]iat de Morhan pentru recuperarea unui `mprumut de 2,2 miliarde de lei vechi, acordat de aceast\ dat\ Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia, `n numele c\reia a semnat, `n martie 2003, acela[i {tefan Tcaciuc, instan]a nu s-a pronun]at.
N Martori mincino[i folosi]i de Dumitru Morhan pentru a stoarce bani de la v\duva lui {tefan Tcaciuc
Martorii invoca]i de Dumitru Morhan [i-au retractat ulterior declara]iile iar afaceristul a fost trimis în judecat\ de procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava pentru s\v=r[irea a dou\ infrac]iuni de fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\ [i dou\ infrac]iuni de tentativ\ la `n[el\ciune, risc=nd pentru fiecare din infrac]iuni, pedepse de la doi la 12 ani.
Potrivit rechizitoriului, Dumitru Morhan a întocmit în fals, în 8 ianuarie 2004 – perioada premerg\toare introducerii unei ac]iuni civile în instan]\ – contractul de împrumut cu dobând\ datat 14 octombrie 2001, în care men]iona în mod nereal c\ i-a împrumutat lui {tefan Tcaciuc, fostul pre[edinte al UUR, suma de 80.000 de dolari. Morhan a folosit acest fals când s-a adresat instan]elor de judecat\ în 8 ianuarie 2004 [i în 8 octombrie 2005, când a încercat s\ ob]in\ suma de 97.643 de dolari de la {tefan Tcaciuc, iar dup\ moartea acestuia de la mo[tenitorii s\i legali.
Dup\ ce instan]a de judecat\ a respins soma]ia de plat\ formulat\ pe baza primului contract de împrumut falsificat, Dumitru Morhan a tehnoredactat în fals un al doilea contract de împrumut, tot pe un formular tipizat, pe care l-a datat 8 martie 2003. În noul contract de împrumut, Morhan men]iona în mod nereal c\ a împrumutat Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentat\ de {tefan Tcaciuc, suma de 2,2 miliarde de lei vechi.
Acesta a folosit [i cel de-al doilea contract pentru a ob]ine de la Uniunea Ucrainenilor din România suma de 2,2 miliarde de lei vechi [i s-a adresat cu ac]iune comercial\ instan]ei de judecat\ în 10 octombrie 2006.
Ca urmare a plângerilor penale formulate de Uniunea Ucrainenilor din România [i de Virginia Tcaciuc, privind falsul documentelor respective, au fost f\cute cercet\ri care au confirmat existen]a faptelor [i vinov\]ia lui Morhan. Astfel, procurorul a întocmit rechizitoriul [i a sesizat Tribunalul Suceava care s-a pronun]at ieri, condamn=ndu-l pe Dumitru Morhan la pedeapsa de [ase ani de `nchisoare cu executare.

N Cum a ob]inut Dumitru Morhan documente `n alb, semnate de {tefan Tcaciuc
~n anul 2000, Dumitru Morhan ajunsese prim – vicepre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia [i pre[edinte la nivel local al structurii, [i se prezenta ca fiind cel mai bun prieten al lui {tefan Tcaciuc. ~n acest context, a primit, ca to]i pre[edin]ii de organiza]ii formulare `n alb, cu antetul UUR, cu [tampila Uniunii [i cu semn\tura pre[edintelui acesteia, {tefan Tcaciuc, pus\ `n partea de jos, la mijlocul colii. Rela]ia dintre cei doi s-a deteriorat ulterior [i s-a ajuns ca `n luna noiembrie a anului 2003, Morhan s\ fie exclus din UUR pentru c\, printre altele, a `ntocmit `n fals un contract prin care UUR prelua contravaloarea contravaloarea convorbirilor telefonice ale firmei sale – IRINEST COM SRL, ar fi  `n[elat un num\r mare de ucraineni din Rom=nia [i Ucraina de la care a `mprumutat sume mari de bani pe care nu le-a restituit, a angajat UUR `n efectuarea unor cheltuieli nejustificate, etc.. Imediat dup\ aceea, Dumitru Morhan [i-a constituit o structur\ separat\ – Uniunea Democrat\ a Ucrainenilor din Rom=nia.
De men]ionat c\ omul de afaceri [i pre[edinte de structur\ politic\ Dumitru Morhan nu va intra imediat la pu[c\rie, el av=nd dreptul s\ fac\ apel la instan]a superioar\ – Curtea de Apel Suceava [i ulterior recurs la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie. (Neculai RO{CA)

Vezi si

PROFI va încheia anul cu 1.400 de magazine Partener

Programul prin care PROFI face mai bună calitatea serviciilor și eficiența magazinelor sale încredințând managementul …

No comments

  1. Nu ştiu cat de vinovat este Morhan, dar nici Buciuta nu e un sfânt, ar trebuii ca şi el sa fie tras la raspundere cum cheltuieşte banii primiţi de la guvernul României şi cum de s-a îmbogâţit atît de mult în ultimii ani. Cu siguranţă că locul lui e alături de Morhan, adică în puşcărie!
    Să sperăm că organele competente o să-şi facă datoria.