Friday , December 9 2022

Reducere considerabila de pedeapsa `n cazul politistului hot si falsificator de la Humor

De[i ini]ial poli]istul Dumitru Drelciuc din Humor a fost condamnat la ani grei de `nchisoare, Curtea de Apel Suceava i-a redus pedeapsa, ieri, cu mai bine de jum\tate n prima instan]\ – Judec\toria Gura Humorului i-a aplicat lui Drelciuc [ase ani [i opt luni de `nchisoare pentru delapidare, fals intelectual, uz de fals [i sustragerea sau distrugerea de `nscrisuri n judec\torii Cur]ii de Apel i-au admis `ns\ recursul, mic[or=nd pedeapsa acestuia la doar trei ani de arest n decizia este definitiv\ [i nu mai poate fi atacat\ `n instan]\
Pentru poli]istul ho] [i falsificator din Gura Humorului, ziua de 13 martie a fost una foarte norocoas\. Dumitru Drelciuc a beneficiat de o reducere considerabil\ a pedepsei. ~n acest sens, `n cursul zilei de ieri, Curtea de Apel Suceava a admis recursul inculpatului, cas=nd `n parte sentin]a penal\ a Judec\toriei Gura Humorului. Astfel, judec\torii au `nl\turat aplicarea art. 33 lit. a [i art. 34 lit. b c.p. [i au schimbat `ncadrarea juridic\ a faptei pentru infrac]iunea de delapidare, lu=nd `n considerare art. 215 alin. 1, f\r\ alin. 2 c.p. ~n aceste circumstan]e, magistra]ii l-au condamnat pe Dumitru Drelciuc la trei ani de `nchisoare, dup\ ce Judec\toria Gura Humorului `i aplicase o pedeaps\ de nu mai pu]in de [ase ani [i opt luni de arest. Poli]istul humorean a mai fost condamnat de asemenea [i la [ase luni pentru fals intelectual, la trei luni pentru uz de fals [i tot la trei luni pentru sustragerea sau distrugerea de `nscrisuri. Pedepsele de mai sus au fost contopite, urm=nd ca inculpatul s\ o execute pe cea mai grea [i anume cea de trei ani de `nchisoare.
Totodat\, judec\torii suceveni au respins recursul declarat de Autoritatea Na]ional\ a V\milor – Direc]ia Regional\ pentru Accize [i Opera]iuni Vamale Ia[i. Ac]iunea civil\ exercitat\ de Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Suceava a fost [i ea respins\ ca nefondat\. Decizia Cur]ii de Apel este definitiv\ [i nu mai poate fi atacat\ `n instan]\.
Pentru faptele sale, Dumitru Drelciuc a fost arestat la `nceputul lui ianuarie 2011, fiind eliberat c=teva luni mai t=rziu, la sf=r[itul lui aprilie. Drept urmare a deciziei de ieri, poli]istul ho] [i falsificator din Gura Humorului se va `ntoarce din nou `n arest, unde `[i va petrece urm\torii trei ani de zile.
N arestat la `nceputul anului trecut dup\ ce a furat peste 80.000 pachete de ]ig\ri din camera de corpuri delicte
~n toamna lui 2010, `mpotriva poli]istului din Humor a fost `nceput\ urm\rirea penal\ pentru mai multe infrac]iuni, fiind trimis `n judecat\ pentru în[el\ciune, fals material în înscrisuri oficiale [i uz de fals dup\ ce s-a dovedit c\ acesta a falsificat dou\ chitan]e care atestau plata taxei de poluare în vederea înmatricul\rii a dou\ autoturisme. Dup\ ce a fost pus la dispozi]ia IPJ, subofi]erul, care era gestionar al camerei de corpuri delicte de la Poli]ia din Gura Humorului a fost luat la verific\ri mai pe `ndelete. ~n acest fel, s-a constatat c\ din acest depozit lipsesc 81.161 de pachete de ]ig\ri provenite de la contrabandi[ti. Verific\rile f\cute `n acte au ar\tat c\ la prima vedere, totul ar fi fost `n regul\, ]ig\rile fiind transferate c\tre o firm\ cu care IPJ are contract pentru preluarea acestora. Cercet\rile realizate ulterior au scos `ns\ la iveal\ faptul c\ la firma cu pricina nu ajunsese nici m\car un pachet de ]ig\ri din inventarul camerei de corpuri delicte de la Gura Humorului.
Pe acest fond, `n data de 6 ianuarie 2011, comanda Inspectoratului de Poli]ie a Jude]ului Suceava a dispus efectuarea de verific\ri de c\tre Biroul Control Intern, pentru a se stabili modul în care au fost respectate normele de func]ionare la camera de corpuri delicte apar]inând Poli]iei Ora[ului Gura – Humorului.
Inspectorii corpului de control au constatat o lips\ de 81.161 pachete de ]ig\ri, sc\zute în mod fictiv de c\tre gestionarul camerei de corpuri delicte, agentul de poli]ie de 38 ani, Dumitru Drelciuc. În eviden]ele depozitului, acestea figurau ca fiind predate c\tre o societate comercial\ abilitat\ în preluarea de ]igarete confiscate de la diferi]i contravenien]i, lucru neconfirmat de firma abilitat\.
N a falsificat [i chitan]e pentru plata taxei de poluare
Potrivit rechizitoriului, în perioada iunie – iulie 2009 poli]istul s-a angajat s\ ajute dou\ persoane s\ î[i înmatriculeze ma[inile, un BMW [i un Nissan. El a primit în acest scop de la cei doi sumele de 3.000 de euro [i 5.000 de lei pentru plata taxelor de poluare, în vederea înmatricul\rii autoturismelor. Poli]istul [i-a `nsu[it banii [i a falsificat dou\ chitan]e care atestau c\ cele dou\ persoane ar fi achitat sumele de 28.477 de lei respectiv 10.151 de lei, reprezentând taxe de poluare, chitan]e pe care le-a folosit în luna iulie 2009 la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere [i Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, în vederea înmatricul\rii frauduloase a autoturismelor. Lucr\torul de poli]ie de la ghi[eu a observat c\ exist\ nereguli în leg\tur\ cu cele dou\ chitan]e [i a informat conducerii unit\]ii, care a sesizat organele de urm\rire penal\. De re]inut c\, pentru a le convinge pe cele dou\ persoane c\ s-a ocupat de înmatricularea ma[inilor, b\rbatul a falsificat dou\ adeverin]e în care se men]iona nereal c\ celor dou\ ma[ini le-au fost repartizate de serviciul specializat numere de înmatriculare. Una dintre persoane s-a prezentat cu adeverin]a respectiv\ la Serviciul de Înmatricul\ri Suceava pentru ridicarea pl\cu]elor de înmatriculare, îns\ a aflat c\ documentul este fals [i a fost `n[elat de poli]istul Drelciuc. (Paul BONDAR)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …

No comments

  1. as ceva la suceava se pote dar numai la politisti

    • Asa este, judecatorii de la Sv sunt cei mai “blanzi”, “umani”, “intelegatori” si mai putin corupti din Univers. In special atunci cand vine vorba de politisti sau bogatani. Cinste Justitiei sucevene. (Cred ca trebuie sa spun ca am vrut sa fiu ironica, altfel stupizii ultra-corupti din instantele sucevene vor lua de bune cele de mai sus. La puscarie cu totii, hotilor cu robe!)