Monday , January 17 2022

Profesorii suceveni, disperati ca vor ramane fara salarii in mai si in lunile de vara

N peste 200 de profesori s-au adunat din nou, ieri, `n fa]a Prefecturii Suceava, hot\r=nd, `n cele din urm\, continuarea grevei n nemul]umi]i de hot\r=rea ministrului Educa]iei, Daniel Funeriu, cadrele didactice au cerut demisia acestuia [i au scandat minute `n [ir lozinci `mpotriva lui n profesorii se vor confrunta cu aceea[i problem\ legat\ de salarii `n luna mai [i pe parcursul lunilor de var\

Dup\ ce demersul de luni al sindicali[tilor suceveni c\tre Ministerul Educa]iei a e[uat, profesorii au organizat din nou un protest, ieri, la ora 13:00, `n fa]a Prefecturii Jude]ului Suceava unde peste 200 de cadre didactice [i-au cerut  din nou drepturile salariale [i [i-au scandat nemul]umirile cu privire la situa]ia actual\ a dasc\lilor din jude]. Protestul de ieri a avut ca resort principal hot\r=rea ministrului Daniel Funeriu de a acorda salariile profesorilor `n baza Ordonan]ei 41/2009, f\r\ a mai acorda m\rirea de 33% prev\zut\ `n legea 221. Cadrele didactice din Suceava, Gura Humorului, F\lticeni [I Vatra Dornei au declarat c\ au fost min]ite `n privin]a solu]ion\rii pl\]ii salariilor [I au amenin]at c\ nu vor accepta s\ nu li se recunoasc\ drepturile câ[tigate în instan]\. “De[i nu facem parte din sindicatul ‘Spiru Haret’, ne al\tur\m lor pentru a ne sus]ine cauza. Am fost indu[i `n eroare [i de aceea ieri (luni- n.red.) am chemat elevii la ore, dar ast\zi (mar]i – n.red.) am declan[at din nou grev\ ” a explicat liderul sindicatului Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare”, Costic\ Costan.
O delega]ie format\ din cinci profesori a purtat o discu]ie particular\ cu Prefectul Jude]ului, Sorin Popescu, acesta recunosc=nd dasc\lilor faptul c\ `n luna mai [I pe parcursul lunilor de var\ se vor confrunta cu o nou\ problem\ financiar\ similar\ celei actuale. Deficitul financiar care va surveni `n luna mai [i pe parcursul vacan]ei de var\ va putea fi acoperit doar printr-o rectificare bugetar\, posibil\ dup\ data de 1 iunie. Prefectul Sorin Popescu a explicat c\ unit\]ile [colare care nu au ob]inut `n instan]\ dreptul la salarizare conform legii 221 vor primi salariile integral `n cursul zilei de ast\zi conform Ordonan]ei 41, iar cei care sunt salariza]I conform acestei legi, 221 [I conform hot\r=rilor judec\tore[ti vor primi doar avansul, urm=nd ca restul banilor s\ `I primeasc\ dup\ data de 5 aprilie, c=nd se va intra `n trimestrul II de plat\. “Ac]iunea de colectare a banilor de la [colile care au avut un surplus la fondul de salarii pentru semestrul întâi s-a încheiat. Astfel, începând de miercuri în unit\]ile de înv\]\mânt din Suceava se vor primi salariile” a declarat Popescu. Nemul]umi]i de rezultatul discu]iilor cu prefectul sucevean, manifestan]ii au hot\r=t la unison ca ast\zi s\ aib\ loc a 14-a zi de grev\.

N „Solu]ia `n acest moment este lac\tul pe [coal\”


~n numele celor aproape13.000 de profesori care se afl\ `n a 14-a zi de grev\ profesorii au strigat parc\ mai vehemen]I [I hot\r=]I ca niciodat\ lozinci `mpotriva lui Daniel Funeriu precum “Daniel Funeriu- Ctrl^Alt^Del ”,  ”S\ vin\ la var\, s\ dea bacu-n ]ar\ ”, ”221, [i nu 41” sau  “Azi `n nord,- m=ine peste tot” [i au intonat numeroase c=ntece patriotice. Profesorii au acuzat ne`ntrerupt ministerul c\ nu respect\ o hot\r=re judec\toreasc\ definitiv\ [I irevocabil\, un drept pe care l-au c=[tigat `n instan]\ [I vor s\ aplice o ordonan]\ neconstitu]ional\.
Cei care au luat cuv=ntul `n timpul manifesta]iei [i-au `ndemnat colegii la solidaritate p=n\ `n momentul `n care promisiunile f\r\ acoperire vor fi `nso]ite de ac]iuni clare [I concrete. Liderii sindicali care au vorbit `n numele colegilor lor au ar\tat c\ Guvernul inten]ioneaz\ s\ emit\ o ordonan]\ de urgen]\ prin care s\ fie uniformizate salariile profesorilor `n toat\ ]ara, dar la nivelul salariilor din ordonan]a 41 [i astfel, s\ se anuleze drepturile c=[tigate de profesorii suceveni în instan]\. „Solu]ia `n acest moment este lac\tul pe [coal\!” a declarat reprezentantul filierei Gura Humorului, Geani Leonte. „Decizia este `n m=inile unor trep\du[i care sunt `n pozi]ii cheie `n urma unor aranjamente de culise [i care emit ordonan]e de urgen]\ `mpotriva legii [i `mpotriva profesorilor” a afirmat `n fa]a mul]imii, liderul filierei Vatra Dornei, Aureliu Poporan.
Ca [i `n cazul protestului trecut, profesorii prezen]i au fost sus]inu]I [i de p\rin]ii elevilor, ace[tia urm=nd s\ se `nt=lneasc\ s=mb\t\, `n jurul orei 10 , la {coala General\ Nr. 3, pentru a str=nge semn\turile necesare pentru a `nainta Ministerului Educa]iei o scrisoare deschis\.
N De[i bugetul s-a suplimentat de dou\ ori p=n\ `n prezent, mai sunt necesari 300.000 lei pentru plata integrala a salariilor
La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, Guvernul a suplimentat bugetul trimestrului I cu 4,55 miliarde de lei prin transferarea bugetului din trimestrul III, urm=nd ca ulterior, la `nceputulul lunii iunie, c=nd va fi posibil, s\ se fac\ [I rectificarea de buget pentru acoperirea deficitului. Se pare c\ banii aloca]I pentru a acoperi diferen]ele salariale nu acoper\ suma necesar\ pentru leava profesorilor, `n cazul `n care ace[tia ar primi [I m\rirea de 33%. ~n cursul zilei de ieri, directorul Inspectoratului {colar Suceava, Petru Carcalete, a hot\r=t `mpreun\ cu liderii sindicali rectificarea unor bugete locale pentru redistribuirea fondului de salarii. Acesta a propus ca cele 34 de [coli care au primit fonduri suplimentare pentru plata salariilor s\ transfere surplusul altor 80 de localit\]I care se confront\ cu un important deficit la bugetul salariilor. “Planul de redistribuire a fondurilor de la [colile cu fonduri suplimentare, respectiv transferul celor dou\ miliardede lei,  [colilor cu deficit bugetar a fost dus la final. ~ns\ banii primi]I de la cele 34 de [coli `mpreun\ cu cei 4.55 miliarde alocate de Guvern tot r\m=n insuficien]i. Deficitul actual este 300.000 lei” a declarat Dumitru Irimia.
P=n\ la solu]ionarea problemei salariz\rii, p=n\ `n momentul `n care “profesorii vor avea banii pe card” greva continu\ `n majoritatea unit\]ilor [colare din Suceava. Liderii sindicali vor merge în [coli [i licee pentru a se consulta cu membrii de sindicat cu privire la urm\toarele ac]iuni ale profesorilor.
~ncep=nd de ast\zi [i Colegiul Na]ional “Petru Rare[” se al\tur\ grevei, al\turi de celelalte licee. Mitingul s-a `ncheiat f\r\ incidente, profesorii grup=ndu-se fiecare dup\ unitatea [colar\ din care fac parte. Ace[tia au convenit de comun acord hot\r=nd ca `n cursul zilei de ast\zi, `n jurul orei 13 s\ se adune din nou `n fa]a Prefecturii pentru a atrage aten]ia autorit\]ilor cu privire la situa]ia dificil\ `n care ace[tia se g\sesc.
N “Cât de frumos e s\ schimbi sensul”
«Sunt mândru c\ tata m-a luat cu el la grev\! Mi-a spus c\, probabil, luna aceasta nu o s\ mai aib\ prea mul]i bani s\-mi cumpere juc\rioara aceea din vitrin\; oricum era o chinez\rie ieftin\ [i nu-mi trebuie! Apoi, mi-a spus tata, poate c\ s\pt\mâna asta ne vom plimba pu]in prin parc, nu mai avem benzin\ s\ mergem la ]ar\, la bunica… Oricum, bunica e tare b\trân\, îi spun, cred ca o s\ uite c\ nu am fost de data asta! Tata spune c\ e post, [i c\, prin urmare, mama o s\ g\teasc\ iar orez. Orezul e bun, îl lini[tesc pe tata, e hr\nitor [i un b\ie]el a[a de mic nici nu m\nânc\ prea mult… Apoi trecem la politic\ [i tata se încrunt\, apleac\ umerii cumva în jos, aproape s\ cad de pe umerii lui. Copiii nu fac politic\, îi spun, de aceea nu au riduri! {i tata zâmbe[te [i-mi s\rut\ mânu]a, de parc\ ce mare chestie am spus!
Trecem pe lâng\ magazinul acela de covrigi calzi [i tata se socoate [i-mi cump\r\ doi, ca de obicei. “Sunt prea calzi, îmi spune tata, mie nu-mi fac bine la stomac, m\nânc\ tu, puiule! ” Sunt tare mândru c\ tata m\ trateaz\ ca pe un adev\rat b\rbat [i-mi poveste[te c\, de[i nenea acela r\ut\cios, ca Spânul din poveste, nu vrea s\-i mai dea niciun ban, el, tata, a f\cut câteva economii pentru mine [i c\ o s\ putem merge, ca b\rba]ii, s\ bem un suc la cofet\rie.
Tat\l meu e un om bun [i nu se ceart\ cu nimeni. Uneori se mai sup\r\, dar e o sup\rare t\cut\: s-a sup\rat pe câ]iva colegi care nu au venit cu noi la grev\! E a[a de frumos la grev\!!! Ne plimb\m în cerc, a[a cum am v\zut eu într-un film c\ f\ceau de]inu]ii. S\pt\mâna asta ne juc\m de-a de]inu]ii, spune tata, ai s\ vezi cum nenii jandarmi or s\ ne filmeze, s\ vezi ce frumos o s\ fie! Îl rog pe tata s\ m\ aburce sus, sus, pe umerii lui uria[i: de acolo o s\ pot [i eu s\ m\ v\d mai bine [i nenii jandarmi or s\ m\ filmeze [i pe mine! Vai, ce fericit sunt [i ce mândru! E frumos a[a, s\ vii la grev\! P\cat c\ nu ne dau [i bani pentru plimbarea asta, spune tata, doar ne juc\m frumos, mersul în cerc e impecabil! Uite, ocolim frumos trandafirii, apoi, când ame]im, to]i, dar to]i ca la comand\, ne întorcem [i schimb\m sensul. E a[a de frumos când schimb\m sensul, îi spun, teribil de seme], tat\lui meu! Cât de frumos e s\ schimbi sensul [i ce pierd nenii [i tantile de la tata de la [coal\ c\ nu v\d [i nu simt asta!!
Tat\l meu se aplec\ s\ m\ pun\ jos. Jocul s-a terminat pentru azi, spune. S-a f\cut frig [i vrem s\ ne mai lase mama [i mâine la grev\, nu-i a[a? S\ nu r\ce[ti, puiule! Poate c\ totu[i ne oprim s\ cump\r\m chinez\ria aceea ieftin\, îi spun lui tata… poate-mi vine cheful s\ m\ joc cu ea! Poate mâine, îmi r\spunde tata, poate nenea acela Spân are vreo revela]ie [i-i vine gândul cel bun! Sunt de acord cu tata, nu-l mai întreb ce e aia revela]ie, c\ azi e trist [i nu vreau s\-l cic\lesc, dar promit c\ atunci când voi fi mare, a[a ca tata, voi avea multe, multe REVELA}II ! (Dedic acest\ postare tuturor colegilor de la toate liceele, [colile, gr\dini]ele, care au tremurat în cerc, la grev\! S\ sper\m c\ nu în zadar! UNITATE!)» – Material postat ieri pe site-ul www.obiectiv.ro, la sec]iunea Comentarii a articolului “Profesorii suceveni au mers degeaba `n Capital\”, de un cititor care a semnat doar RADU. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Sucevean de 42 de ani băgat în arest, după ce a lovit cu mașina o femeie aflată pe trotuar.  Individul nu are permis, a fugit de la locul accidentului și a refuzat să sufle în etilotest

Duminică după-amiază, la ora 16.50, o persoană neidentificată inițial, în timp ce conducea un autoturism …

No comments

  1. Pentru a fi siguri ca vor avea bani si la vara trebuie sa ramana in greva generala pana cand fiecare unitate de invatamant va primi bugetul aprobat(rectificat) cu fondurile de salarii pentru intreg anul scolar (adica macar pana la 31 august 2011). Daca nu fac acest lucru o sa-i vedem in noul an scolar….
    Desi, cu prevederile noii legi a invatamantului pe unii nu o sa-i mai vedem…