Sunday , July 21 2024

Portiuni mari din cursurile de apa din judetul Suceava sunt colmatate

N acela[i lucru a fost constatat [i la mai multe poduri, pode]e [i [an]uri sau rigole de scurgere a apelor pluviale din mai multe localit\]i sucevene

Comisia de control care a fost constituit\ la solicitarea prefectului Sorin Popescu pentru verificarea m\surilor luate `n vederea prevenirii efectelor inunda]iilor [i a m\surilor dispuse pentru eliminarea deficien]elor constatate `n teren a constatat c\ albiile mai multor r=uri din jude]ul Suceava sunt pline cu de[euri din lemn, `n unele cazuri fiind colmatate [i exist=nd pericolul producerii de inunda]ii. Verificarea a fost dispus\ de prefect, printr-un ordin emis dup\ inunda]iile de anul acesta [i prin care s-a dispus ca autorit\]ile locale s\ ia m\suri `n vederea salubriz\rii [i restabilirii sec]iunilor de scurgere a apelor pe r=urile [i p=raiele din jude]. P=n\ la `nceputul lunii septembrie trebuia s\ se `ndep\rteze aluviunile ce s-au depus la inunda]ii `n zona podurilor, pode]elor [i pun]ilor pietonale. De asemenea, trebuiau f\cute lucr\rile de `ntre]inere a [an]urilor [i rigolelor de scurgere a apelor pluviale.
~n raportul comisiei de control care a f\cut verific\ri `n teren `n perioada 13 – 24 septembrie se arat\ c\ `n mai multe zone ale jude]ului au fost g\site poduri [i pode]e colmatate par]ial ori cu depuneri mari de de[euri menajere sau din material lemnos `n zona pilelor [i culeelor. Potrivit unei inform\ri comunicate `n [edin]a Colegiului Prefectural Suceava, au fost astfel de probleme la podurile din localit\]ile H=n]e[ti, Izvoarele Sucevei, Fundu Moldovei, Gura Humorului – Vorone], Frasin [i Siminicea.
De asemenea, membrii comisiei de control au descoperit mai multe depozite de de[euri [i de material lemnos `n albiile unor r=uri. Pe principalele cursuri de ap\ [i pe afluen]ii acestora din bazinele lor hidrografice exist\ por]iuni colmatate care necesit\ recalibr\ri [i decolmat\ri, precum [i cur\]iri vegetative. Astfel, pe raza comunei Izvoarele Sucevei sunt necesare decolmat\ri [i cur\]iri vegetative pe r=ul Suceava [i p=r=ul Bobeica. “Pe p=r=ul Sucevi]a sunt necesare decolmat\ri [i recalibr\ri de albie pe tronsonul confluen]\ cu r=ul Suceava – Volov\]. Pe r=ul Bistri]a sunt necesare lucr\ri de eliminare a grindurilor din albia minor\, pe raza comunei Dorna Arini [i a ora[ului Bro[teni”, se arat\ `n raportul `ntocmit [i prezentat `n [edin]a Colegiului Prefectural. Conform acestui document, probleme similare mai sunt pe afluen]i ai r=ului Siret: p=raiele Lisoc, Mleniuca, Ruda [i Clim\u]i de pe raza comunei Mu[eni]a, p=r=ul T=rgului pe raza ora[ului Siret, p=r=ul Baranca, p=r=ul Putreda [i p=r=ul Verehia de pe raza comunei Zamostea, p=r=ul Verbia [i P=r=ul Mare de pe raza comunei Gr\me[ti, p=r=ul Valea Mare de pe raza comunei H\n]e[ti, p=r=ul Grigore[ti de pe raza comunei Siminicea, p=r=ul Leahu [i p=r=ul Lipoveanu de pe raza comunei Zvori[tea, p=r=ul {omuzu Mare de pe raza ora[ului Dolhasca pe tronsonul pod de pe DJ 208S – confluen]\ cu r=ul Siret. De asemenea, [i pe afluen]i ai r=ului Suceava: p=r=ul Bobeica, Plosci [i Brodina de Sus de pe raza comunei Izvoarele Sucevei, p=r=ul Ruda pe raza comunei Dorne[ti ori pe afluen]i ai r=ului Moldovi]a: p=r=ul Dem\cu[a [i p=r=ul Lungule] de pe raza comunei Moldovi]a, p=r=ul Lupoaia, p=r=ulValcan [i p=r=ul Paltinu de pe raza comunei Vatra Moldovi]ei sau pe afluen]i ai p=r=ului Sucevi]a: p=r=ul Voievodeasa, p=r=ul Runc [i p=r=ul Bercheza de pe raza comunei Sucevi]a.
Pe de alt\ parte, `n ce prive[te lungimea [an]urilor decolmatate, comisia de control constituit\ la solicitarea prefectului a ar\tat c\ autorit\]ile locale au decolmatat, de la caz la caz, `ntre 50% [i 80% din lungimea total\ a [an]urilor.
Un fapt grav ar fi, potrivit comisiei de control coordonat\ de subprefectul Angela Zarojanu, acela c\ `n mai multe localit\]i din zona de munte a jude]ului Suceava sunt foarte mul]i cet\]eni care pur [i simplu pun bu[teni `n sau deasupra [an]urilor [i rigolelor din dreptul propriilor gospod\rii [i `n acest fel scurgerea apei pluviale este obturat\. „Prim\riilor li s-a solicitat s\ notifice cet\]enii care au depozitat bu[tenii pe [an]urile [i rigolele de scurgere a apelor pluviale `n vederea desfiin]\rii depozitelor respective”, se mai arat\ `n raportul prezentat `n [edin]a Colegiului Prefectural Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …