Wednesday , November 30 2022

Peste 48.000 de cereri de subventie la hectar

N fermierii suceveni au depus cereri viz=nd o suprafa]\ de 157.700,87 ha, cele mai multe solicit\ri fiind f\cute online
Mai sunt c=teva zile p=n\ la termenul final de depunere a cererilor de sprijin pe suprafa]\ iar Agen]a de Pl\]i [i Interven]ie `n Agricultur\ reaminte[te fermierilor c\ dup\ expirarea acestuia vor fi percepute penalit\]i întârzia]ilor. Concret, termenul limit\ este data de 16 mai 2011, ceea ce `nseamn\ c\, `ncep=nd cu data de 17 mai, se aplic\ penalit\]i de 1% pentru fiecare zi lucr\toare de `nt=rziere. Dup\ data de 11 iunie 2011, cererea de sprijin nu mai este admis\ la calcul. Cel mai recent bilan] referitor la depunerea cererilor de sprijin pe suprafa]\ arat\ c\ p=n\ la data de 8 mai 2011, la nivelul Centrului Jude]ean Suceava al APIA au fost depuse un num\r de 48.270 cereri de plat\, pentru o suprafa]\ solicitat\ de 157.700,87 ha, dintre ace[tia 48.192 au completat declara]ia de suprafa]\ utiliz=nd aplica]ia IPA Online, pentru o suprafa]\ de 157.534, 94 ha. La nivelul Centrului Jude]ean  APIA  [i al centrelor locale doar 78 de cereri au fost primite `n mod clasic, pentru o suprafa]\ de 165,93 ha. Procentul de depunere al cererilor este de 86 %. “Pentru a simplifica întregul proces [i pentru a evita erorile de identificare a parcelelor agricole, completarea [i depunerea cererii se pot realiza electronic, accesând în mod gratuit aplicaţia de depunere electronică a cererii – IPA . Printre avantajele utilizării IPA online se poate aminti `ntre altele faptul c\  nu mai sunt necesare h\r]ile pe h=rtie; suprafa]a digitizat\ de fermieri este m\surat\ foarte exact; riscul depunerii unei cereri de sprijin incorecte este mai mic, deci [i riscul de a primi sanc]iuni este mai mic; consisten]a datelor este verificat\ de sistem, ceea ce duce la reducerea num\rului de erori; rezultatele sunt disponibile `n orice moment; `n anul urm\tor digitiz\rii ini]iale, tot ceea ce trebuie s\ fac\ fermierul este s\ actualizeze schi]ele”, a declarat directorul executiv al APIA Suceava, Angela Coroleuc\.
Fermierii care de]in o suprafa]\ de peste 50 ha, sunt a[tepta]i la Centrul Jude]ean Suceava al Agen]iei de Pl\]i [i Interven]ii `n Agricultur\ , deoarece din cei 222 fermieri programa]i s\-[i depun\ cererille pentru anul 2011, [i-au finalizat cererea doar 92. De aceea este de a[teptat un aflux mare  de fermieri at=t la nivelul celor nou\ centre locale c=t [i la Centrul Jude]ean, p=n[ pe 16 mai c=nd se va `nchide oficial campania de primire a cererilor, f\r\ penalit\]i. Acest lucru ne-a determinat s\ lu\m m\sura prelungirii programului de lucru zilnic, iar zilele de s=mb\ta [i duminica, respectiv 14 [i 15 mai  2011 vor fi zile lucr\toare. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …

No comments

  1. Cea mai mare tampenie inventata de birocratii de la UE . Nu vad ca productia agricola se prabuseste si asta este una din cauze ? . Dupa ce vom cumpara loboda cu pret de orhidee , vom pricepe ca sistemul american – cu subventii zero in urmatorii ani – este cheia succesului . La noi , in particular , trebuie facut ceva pentru a concentra terenurile ( impozite mari pentru suprafete mici si confiscarea pamanturilor nelucrate ) si a lasa oamenii care pot si vor sa faca agricultura performanta .