Sunday , November 27 2022

Patinoarul de la Unirea, un tarc inzapezit pe care am platit 145.000 de euro

N dup\ ce a c\zut prima z\pad\, patinoarul din teflon amplasat `n spatele S\lii Sportului a r\mas f\r\ utilizare n la nivel na]ional, Curtea de Conturi a dat verdictul – patinoarele din plastic s-au f\cut f\r\ documenta]ie serioas\ [i costul lor a fost mult supraevaluat n antrenorul echipei locale de hochei spune c\ `n urma folosirii noii dot\ri, au crescut performan]ele juc\torilor n este vorba despre o echip\ de juniori sub 14 ani, aflat\ pe penultimul loc `n clasament n anul trecut, cam pe c=nd noul patinoar care a costat c=t un bloc a fost dat `n func]iune, se desfiin]a cealalt\ echip\ de hochei a Sucevei, de juniori sub 16 ani

Patinoarul de plastic, ce a costat bugetul statului 145.000 de euro, anul trecut, amplasat `n dosul S\lii Sportului, arat\ acum ca un mic ]arc sau, cum spun cei ce lucreaz\ la firmele din zon\, ca un cote] `nz\pezit, uitat de lume. Suceava s-a pomenit cu acest patinoar `n urma unei licita]ii desf\[urate la sf=r[itul anului 2009, de c\tre mai multe firme puse pe cheltuit banii Ministerului Tineretului [i Sportului, conform bancului clasic – dac\ nu ai nimic `n spate, ]ine o cocoa[\. Clubul Sportiv Municipal ar fi avut nevoie, `nainte de aceast\ discutabil\ investi]ie cu care s-a pomenit, de bani pentru alte activit\]i. De la renovarea dot\rilor, la construirea altora noi pentru men]inerea [i dezvoltarea activit\]ii sportive municipale. Au primit `ns\ doar acest patinoar, de trei ari, ce este `nconjurat de un g\rdule] din pl\ci prefabricate din lemn, pe care z\pada a r\mas neatins\ de la `nceputul iernii. Suma pl\tit\ de la buget – 145 de mii de euro, este considerat\ de meseria[ii de la firmele ce `[i desf\[oar\ activitatea `n zon\ [i au posibilitatea s\ arunce oric=nd o privire c\tre “importanta” investi]ie, mult supralicitat\. “Nu ar fi trebuit s\ coste nici de trei ori mai pu]in. Doar nu e un bloc”, declarau acum c=teva zile persoanele care lucreaz\ `n zon\ [i care, `ntrebate dac\ s-a mai `nt=mplat ceva `n zon\, dup\ finalizarea lucr\rilor, au spus c\ `n vara anului trecut au v\zut, `ntr-adev\r, ni[te copii care patinau `n incint\.
Persoanele cu care am stat de vorb\ au urm\rit [i modul `n care s-au desf\[urat lucr\rile de instalare a patinoarului. Au stat de vorb\ cu lucr\torii adu[i din Ardeal, care r=deau pe sub must\]i c=nd explicau c\ sunt veni]i s\ a[eze pavelele de teflon pe nisip [i s\ nu comenteze la ce sunt folositoare sau c=t cost\.


N Curtea de Conturi a dat verdictul – patinoarele din plastic fost f\cute f\r\ documenta]ie serioas\ [i costul lor a fost mult supraevaluat
Cotidianul Obiectiv acum un an modul `n care, `n luna decembrie a anului 2009, Ministerul Tineretului [i Sporturilor, condus la acea vreme de Sorina Pl\cint\, a organizat licita]ii pentru realizarea mai multor patinoare cu “ghea]\ uscat\”, `n fapt un fel de teflon, `n mai multe localit\]i din ]ar\. {ase dintre acestea, fiecare `n jur a 150.000 de euro fiecare, printre care [i cel de la Suceava au fost adjudecate de MBS Group SRL, firm\ apar]in=nd unui consilier local PDL din Turda, Gabriel Silagyi. De reamintit faptul c\ toat\ aceast\ discu]ie a ie[it la iveal\ dup\ ce Gazeta Sporturilor, prin redactorul [ef al publica]iei sportive a demarat o investiga]ie privind modul `n care s-au alocat, `n decembrie 2009, 70 de milioane de euro pentru realizarea unor investi]ii cu dedica]ie, principalul beneficiar fiind firma sus-amintit\, care a primit fonduri guvernamentale pentru realizarea Patinoarului olimpic din Bra[ov  – zece milioane de euro, afacere cercetat\ de DNA; bazine la Otopeni `n valoare de 30 de milioane de euro, lucrare stopat\ `n acest moment [i patinoare din plastic `n valoare de un milion de euro.
~n aceast\ din urm\ afacere, Curtea de Conturi a Rom=niei a realizat un control [i potrivit aceluia[i C\t\lin Tolontan de la Gazeta Sporturilor, a reie[it un raport care constat\ c\ repartizarea investi]iilor în teritoriu, din venituri care vin de la contribuabili, s-a f\cut discre]ionar, f\r\ o fundamentare riguroas\. Listele pentru investi]ii s-au schimbat de 15-16 ori pe an. Patinoarele s-au decis printr-un Studiu pentru investi]ii în activitatea sportiv\ din data de 18.09.2009, redactat pe o pagin\ de consilierii personali ai ministrului, persoane f\r\ drept de decizie [i atribu]ii în acest domeniu. Valoarea investi]iei (500.000-600.000 lei/patinoar, respectiv 140.000 euro) nu a fost stabilit\ în baza unui studiu efectiv al pie]ei sau a unui studiu de fezabilitate, ci a reprezentat o valoare arbitrar\ ce nu a putut fi justificat\ de niciuna dintre persoanele cu r\spundere din MTS [i din unit\]ile care au efectuat achizi]ia. Reprezentan]ii Cur]ii de Conturi au constatat c\ s-au înregistrat o serie de nereguli at=t în ceea ce prive[te organizarea [i derularea procedurilor de achizi]ie a patinoarelor, c=t [i referitoare la achizi]ionarea altor bunuri pentru dotarea patinoarelor. S-a mai constatat c\ potrivit unui studiu de prefezabilitate întocmit de c\tre directorul coordonator al Direc]iei pentru Sport a Jude]ului C\l\ra[i, de exemplu, din exploatarea patinoarului geam\n cu cel de la noi, se preconiza realizarea unor încas\ri lunare de 12.000 – 24.000 lei. Din verificarea efectuat\ a rezultat c\ de la punerea în func]iune a patinoarului, în luna martie 2010, [i p=n\ în luna noiembrie 2010, veniturile din v=nzarea biletelor de intrare la patinoar [i din închirierea patinelor au fost în sum\ total\ de 1.300 de lei, cu o medie de aproape 150 lei/lun\. La Suceava, nici m\car aceast\ sum\ nu a fost `ncasat\, nefiind pus\ o astfel de problem\. Concluzia Cur]ii de Conturi referitoare la aceast\ afacere este c\  achizi]ionarea [i instalarea patinoarelor s-a realizat f\r\ respectarea dispozi]iilor legale în domeniul achizi]iilor publice [i a fost f\cut\ la pre]uri supraevaluate.
Ca termen de referin]\, pentru Suceava, banii aloca]i pentru acest mini – patinoar din teflon, au reprezentat anul trecut o treime din `ntreaga sum\ alocat\ activit\]ii sportive din municipiul re[edin]\ de jude] din bugetul local.
N Antrenorul echipei de hochei prezint\ performan]ele rezultate din utilizarea patinoarului
Constantin Curelar, antrenorul echipei locale de hochei, consider\, pe de alt\ parte c\ acest micro – patinoar este foarte util pentru dezvoltarea ramurei sportive pe care o coordoneaz\ `n Suceava. El a declarat c\ investi]ia din spatele S\lii Sportului a adus `n cursul anului trecut, importante contribu]ii la dezvoltarea hochei-ului jude]ean. Argument=nd, el a ar\tat c\ pe suprafa]a amenajat\ ca patinoar s-au putut preg\ti peste 60 de copii din grupele de juniori ale clubului local, la care se adaug\ al]i peste 20 de sportivi legitima]i. Folosind aceast\ suprafa]\ de antrenament, au venit [i performan]e: c=]iva tineri au fost transfera]i la cluburi cu renume `n domeniu – trei la Steaua, trei la Dun\rea Gala]i [i, mai mult un hocheist sucevean a fost cooptat `n lotul olimpic pentru Olimpiada Tineretului Tineretului din 2013, care ar urma s\ se desf\[oare la Bra[ov. Se presupune c\ aceast\ olimpiad\ se va desf\[ura `n incinta noului patinoar din Bra[ov, care este construit de acela[i antreprenor – consilierul local din Turda, Gabriel Silaghyi. Antrenorul Curelar este mul]umit c\ Ministerul i-a pus la dispozi]ie un patinoar din plastic, fie acesta [i de dimensiuni minuscule: “Cum po]i s\ refuzi ceva ce ]i se ofer\, f\r\ s\ dai nimic `n schimb?”. Pe de alt\ parte, directorul Clubului Sportiv Municipal Suceava, Valeric\ Gherasim puncteaz\ la r=ndul s\u: “Nu m\ intereseaz\ cum s-au f\cut licita]iile, [tiu c\ acestea s-au desf\[urat pe SEAP – Serviciul Electronic de Achizi]ii Publice. Noi am f\cut economii, prin `nfin]area acestui patinoar. Fiindc\ astfel, nu suntem nevoi]i s\ pl\tit cantonamente pentru preg\tirea juc\torilor care ar costa sute de milioane de lei anual”, a explicat Valeric\ Gherasim.


N Rezultate mici, patinoar mic, pre]uri mari


Echipa de hochei a Sucevei, cu toate condi]iile oferite de investi]ia mare ca pre] [i mic\ `n ceea ce prive[te dimensiunile, nu a ar\tat mai nimic `n actualul sezon competi]ional. ~naintea ultimului turneu al anului, hochei[tii lui Constantin Curelar ocup\ `n acest moment penultimul loc pe ]ar\ `n campionatul na]ional de juniori sub 14 ani. De altfel, aceasta este singura grup\ `n care mai activeaz\ hochei-ul sucevean la nivel na]ional, dup\ ce grupa de juniori sub 16 ani a fost desfiin]at\ `n vara trecut\ din pricina problemelor financiare [i a lipsei de efectiv. Acest lucru s-a `nt=mplat tocmai `n vremea `n care se d\dea `n folosin]\ investi]ia de 6 miliarde de lei – patinoarul de la Complexul Sportiv Unirea. Un aspect complementar rezult\ din modul `n care a fost ales\ loca]ia acestui patinoar. Clubul local de tenis ar fi vrut s\ amenajeze `n respectivul perimetru un al patrulea teren de zgur\, ceea ce ar fi f\cut posibil\ omologarea Complexului Sportiv Unirea pentru organizarea unor competi]ii la un nivel superior. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Se redeschide Patinoarul Areni. Luni, de Ziua Bucovinei, intrarea va fi liberă

Patinoarul Areni din municipiul Suceava se redeschide începând de luni, 28 noiembrie 2022. Conform viceprimarului …

No comments

  1. Aceasta e mafia PDL. Un alt exemplu clar este si edificarea, langa Patinoarul de pe Universitatii a unui asa-zis centru de traditii Bucovinene. O mare vrajeala de-a lui Flutur si Lungu pe bani publici. Tinta, de fapt, este actualul patinoar de pe Universitatii care va fi demolat intrucat i-au dezafectat uzina de gheata ca sa faca loc acestei sine-cure pe nume Centru traditiilor Bucovinene. La aceassta se va adauga in curand, in curtea Bibliotecii, va dati seama ce harababura arhitecturala va fi, un Centru de turism. Toate acestea sunt vrajeli de- lui Flutur si Lungu, menite sa toace banul public si sa angajeze functionari din camarila, care sa nu faca nimic. Cel mai clar exemplu este asa-zisa CASA DE PRIENTENIE – fostul Sanepid, din spatele fostei Romarta. O megalomanie care toaca bani publici FARA SA PRODUCA NIMIC ALTCEVA. DAR CAT TIMP E PENRTU PDL – NICIUN SACRIFICIU NU-I PREA MARE. HAI 2012 !!!