Friday , December 9 2022

Niciun caz de frauda sesizat in judet, la cea de-a doua proba scrisa a bacalaureatului

7.064 de elevi suceveni au sus]inut ieri proba scris\ la Matematic\ sau Istorie, `n func]ie de filiera [i specializarea pe care au urmat-o `n cursul celor patru ani de liceu u 53 de candida]i au absentat la proba obligatorie a profilului (E, c) u La nivel na]ional, statisticile MECTS au relevat un num\r de 268 de elevi care au fost elimina]i at=t pentru fraud\, c=t [i pentru tentativ\ de fraud\ t
Candida]ii primei sesiuni a bacalaureatului din acest an au sus]inut ieri cea de-a doua prob\ scris\ a examenului, proba obligatorie a profilului. O dat\ trecut\ proba scris\ la limba [i literatura rom=n\, considerat\ cea mai anevoioas\, liceenii de an terminal au p\r\sit `n jurul orei 12:00 s\lile de examen ceva mai relaxa]i dec=t `n cazul probei de debut.
Subiectele aferente probei obligatorii a profilului din cadrul examenului na]ional de bacalaureat au fost transmise [i preluate în condi]ii de siguran]\ de c\tre toate cele 20 de centre de examinare desemnate de Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava pentru sesiunea iunie- iulie 2011.
7064 de absolve]i ai ciclului liceal din Suceava au sus]inut ieri examenul, diferen]iat, în func]ie de filier\, profil [i specializare la materiile matematic\ sau istorie. Pentru matematic\ (M1, M2 sau M4) au fost nevoi]i s\ opteze elevii de la profilele reale din filiera teoretic\, toate profilurile din filiera tehnologic\, profilul militar [i profilul pedagogic – specializarea înv\]\tori – educatori din filiera voca]ional\. ~n func]ie de specializarea la care au fost `nscri[i `n cursul celor patru ani de liceu, pentru materia matematic\ au fost elaborate trei categorii de cerin]e, diferen]iate de gradul de dificultate al acestora, respectiv M1 (pentru filiera teoretic\ real mate-info [i profil militar mate-info), M2 (filiera tehnologic\) [i M4.
Singurii care nu au fost nevoi]i s\ rezolve exerci]ii de algebr\, analiz\, geometrie sau trigonometrie [i pentru care a fost programat\ proba la istorie au fost elevii `nscri[i `n cadrul profilului uman de la filiera teoretic\ [i pentru toate profilurile [i specializ\rile din filiera voca]ional\, cu excep]ia specializ\rii înv\]\tori-educatori. Examina]ii care au sus]inut proba la istorie au avut de r\spuns la [apte întreb\ri, ajuta]i de dou\ texte despre Vlad }epe[ [i Matei Basarab. Pentru al doilea subiect, candida]ii au avut de tratat o serie de cerin]e despre istoria Europei iar subiectul al treilea a constat `n elaborarea unui eseu, de aproximativ dou\ pagini, despre statul român modern [i rela]iile interna]ionale din secolul al XIX-lea [i prima jum\tate a secolului
al XX-lea.
Toate subiectele au fost obligatorii, elevii av=nd la dispozi]ie un timp efectiv de lucru de trei ore.
Subiectul al III-lea‚ “incomod” pentru majoritatea examina]ilor
Probele scrise la disciplinele Matematic\ sau Istorie, sus]inute `n cadrul examenului de bacalaureat, evalueaz\ competen]ele [i cuno[tin]ele dob=ndite pe parcursul `nv\]\m=ntului liceal, `n conformitate cu programele [colare. Cu zeci de cerin]e [i subiecte asem\n\toare rezolvate `n timpul orelor de curs, p\rerile examina]ilor suceveni cu privire la cerin]ele variantelor extrase au fost dintre cele mai variate.
Cum era de a[teptat, cel de-al treilea subiect, cel care prezint\ cel mai `nalt grad de dificultate [i cel care, totodat\, cere o tratare mai complex\, a fost desemnat de elevi drept cel mai problematic punct al tezei.
Unii candida]i au ie[it  din s\lile de examen dup\ mai bine de trei ore, semn c\ subiectele extrase le-au dat mult\ b\taie de cap. “Am dat proba la M1 [i a[a cum preconizam cel de-al treilea subiect a fost mai dificil. Au fost ni[te exerci]ii cu func]ii [i polinoame care cred c\ au pus `ntr-o mare dificultate pe mul]i colegi”, ne-a declarat Marius Br\d\]an, de la Colegiul Na]ional “Petru Rare[“.
“Am dat examenul la istorie, iar subiectele mi s-au p\rut chiar accesibile. Trei ore au fost mai mult dec=t suficiente pentru a rezolva toate cerin]ele”, ne-a declarat Andreea Manoil\, absolvent\ a Colegiului “Ciprian Porumbescu”, sec]ia Arhitectur\.
Niciun elev sucevean
eliminat din sala
de examen
Dup\ ce la proba de luni cinci elevi au riscat [i s-au `ncumetat s\ apeleze la oarece surse alternative de inspira]ie, ieri, la nivelul jude]ului, nu a fost semnalat niciun caz asem\n\tor. “Nu ne-am confruntat cu situa]ii deosebite, totul a decurs `n limitele normale. De asemenea, nu au fost candida]i elimina]i din s\lile de examen”, a precizat Laura Hacman, purt\toarea de cuv=nt al I{J Suceava. La nivel na]ional, statisticile MECTS au relevat un num\r de 268 de elevi care au fost elimina]i, ieri, de la proba obligatorie a profilului, at=t pentru fraud\ c=t [i pentru tentativ\ de fraud\.
Aceea[i doi elevi suceveni, unul din C=mpulung Moldovenesc [i cel\lalt din municipiul Suceava, au sus]inut proba de Limba [i literatura rom=n\ `n condi]ii speciale, respectiv prin dictare, elevul c=mpulungean av=nd m=na `n gips, iar cel\lat fiind spitalizat.
Pe 1 iulie elevii vor sus]ine ultima prob\ a bacului, proba la alegere a profilului [i specializ\rii. (Adelina TALPA-LARIU)

Vezi si

Bărbat găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Voievodeasa

Vineri dimineață a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din satul Voievodeasa, comuna …

No comments

  1. Hai ca ma dai gata cu acest articol.Chiar crezi ca nu se fraudeaza???Cine ti-a spus ??

  2. Pintea viteazul

    Da e si normal sa nu fie elevi eliminati. Nu de asta Suceava e printre putinele judete in care nu s-au instalat camere de Supraveghere? Ca daca voia domnul Lungu, vindea ouale, stauia sau cateva care cu flori, si tot facea rost de bani pentru asa ceva. Da de…Suceava a fost prima si va fi prima in topul notelor la bac, acum, si pururea si…cat o mai fi colorata.