Modernizarea Aeroportului Suceava cu fonduri europene, in analiza Comisiei Europene

reportersite
30 martie 2011, 22:58

N pista va trebui sa fie cu structura flexibila si trebuie ridicat un nou turn de control n directorului aeroportului i s-au stabilit printre criteriile de performan]\ pentru acest an [i acela ca salariile personalului s\ poat\ fi asigurate din veniturile proprii de la aeroport

Autorit\]ile sucevene discut\ direct cu Comisia European\ (CE) pentru finan]area proiectului de modernizare a Aeroportului Suceava prin Programul Opera]ional Sectorial Transporturi. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a spus c\ este primul proiect depus [i analizat de CE. CJ Suceava a decis, ieri, aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea suprafe]ei de mi[care [i balizaj la Aeroportul Suceava, precum [i transmiterea f\r\ plat\, Regiei Autonome Aeroportul „{tefan cel Mare” din Suceava a documenta]iilor contractate de CJ pentru modernizarea aeroportului. Gheorghe Flutur a explicat consilierilor jude]eni c\ `n ceea ce prive[te modernizarea Aeroportului Suceava autorit\]ile sucevene sunt `n discu]ii directe cu reprezentan]ii Comisiei Europene de la Bruxelles.

„Suntem primul proiect depus care este `n analiza Comisiei Europene”, a spus Gheorghe Flutur. El a ar\tat c\ apar observa]ii [i cerin]e ale CE `n func]ie de ghidul solicitantului [i c\ este necesar\ aprobarea celor dou\ hot\r=ri prezentate. Pentru a alinia documenta]ia la cerin]ele impuse [i pentru a ob]ine o finan]are prin POS Transporturi a fost necesar\ o reactualizare a studiului de fezabilitate prin introducerea unor condi]ii impuse de ROMATSA referitoare la completarea studiului cu un turn de control precum [i amenajarea terenului `n vederea amplas\rii instala]iilor de tip ILS. Solu]ia de modernizare prevede executarea unei piste cu structur\ flexibil\ av=nd lungimea de 2.460 metri [i l\]imea de 45 de metri. Totodat\, se va construi un nou turn de control, iar sistemul de balizaj va fi din gama de dispozitive corespunz\toare categoriei a doua de operare pe direc]ia 16. Valoarea `ntregului proiect este de 37, 856 milioane de euro.

Deliberativul jude]ean a adoptat proiectele de hot\r=re referitoare la modernizarea aeroportului printre care [i obiectivele [i criteriile de performan]\ pe anul 2011 pentru directorul general al Regiei Autonome „Aeroportul {tefan cel Mare”, Dumitru Sahlean. Printre criteriile de performan]\ aprobate de consilierii jude]eni se num\r\ acoperirea costurilor cu salariile din venituri proprii, cre[terea num\rului de pasageri, cre[terea num\rului de mi[c\ri aeronave, asigurarea calit\]ii serviciilor prestate la standarde europene, perfec]ionarea preg\tirii personalului prin mijloace proprii la costuri reduse, reducerea costurilor de exploatare a aeroportului prin executarea unor lucr\ri `n regie proprie, prevenirea tuturor riscurilor `n ceea ce prive[te operarea aeronavelor [i procesarea pasagerilor pe aeroport. Astfel, Dumitru Sahlean trebuie s\ men]in\ cheltuielile cu personalul `n acest an la suma de 1,75 milioane de lei [i s\ realizeze venituri `n sum\ de 6,25 milioane de lei.

Ca obiective Dumitru Sahlean trebuie s\ urm\reasc\ eliminarea total\ a pierderilor din eroare uman\, amenajarea spa]iilor necesare func]ion\rii Punctului vamal [i al Biroului control trafic aerian [i dirijare la sol, prelungirea certificatului de autorizare a aeroportului de c\tre Autoritatea Aeronautic\ Rom=n\, men]inerea `n disponibilitate a tuturor elementelor necesare func]ion\rii aeroportului ca „aeroport deschis traficului aerian interna]ional”, identificarea de surse de finan]are pentru realizarea investi]iilor planificate, deservirea operatorilor aerieni `n condi]ii de siguran]\. (Dan PRICOPE)

secretarasite

2 Comentarii pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. Toma 01/04/2011 la ora 16:50 -

    Intra in conflict cu politica pe termen lung a uniunii care insista pe descurajarea transportului aerian la nivel european si sprijina reteaua feroviara de mare viteza .

  2. HAIDUCUL 31/03/2011 la ora 14:16 -

    Atat timp cat este numai o companie care opereaza regulat (TAROM) 2 curse pe zi si datorita faptilui ca au disparut cursele externe cam greu de realizat indicatorii de performanta de catre dl. director…. Sa nu mai punem la socoteala si curatenia (paianjeni, geamuri nespalate, WC=dezstru, la „sosiri”se face curat din an in paste, cam greu…